EN spreading
volume_up
{adjectif}

spreading

Exemples d'usage pour « spreading » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.
EnglishAnd I think about the idea that creating an idea, spreading an idea has a lot behind it.
Myślę, że za ideą tworzenia i rozprzestrzeniania pomysłów kryje się bardzo dużo.
EnglishThey are important for spreading information so that it reaches the citizens of Belarus.
One są ważne dla przekazu wiadomości, aby docierały one do białoruskich obywateli.
EnglishOn that we agree: the radicals must not be allowed to continue spreading poison.
Jesteśmy zgodni co do tego, że nie można pozwolić radykałom na dalsze zatruwanie atmosfery.
EnglishAdefovir stops the virus making DNA and prevents it from multiplying and spreading.
Adefowir hamuje syntezę DNA wirusa, co uniemożliwia jego namnażanie i rozprzestrzenianie.
EnglishWhen we talk about spreading democracy, let us make sure we have our own house in order.
Kiedy mówimy o szerzeniu demokracji, upewnijmy się, że mamy porządek we własnym domu.
EnglishSo, for my daughter's sake, I thank you for your ideas worth spreading.
Także w imieniu mojej córki dziękuję wam za warte rozpowszechniania pomysły.
EnglishHe was charged with weakening national sentiments and spreading false news.
Oskarżono go o podważanie uczuć narodowych i rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości.
EnglishIn Mediterranean countries, these new technologies are not spreading at the same pace.
W krajach śródziemnomorskich technologie te nie rozpowszechniają się w tym samym tempie.
EnglishIt is not just a matter of the Sahara spreading and such similar phenomena.
Nie chodzi jedynie o rozszerzanie się Sahary lub inne podobne zjawiska.
EnglishLamivudine stops the virus making DNA and prevents it from multiplying and spreading.
Lamiwudyna hamuje syntezę DNA wirusa, co uniemożliwia jego namnażanie i rozprzestrzenianie.
EnglishThese memes are spreading around the world and they are wiping out whole cultures.
Memy te rozprzestrzeniają się po świecie i wymazują całe kultury.
EnglishAnd they're spreading from Korea to Brazil to India to the USA and across Europe.
Pomysły te rozprzestrzeniają się od Korei aż po Brazylię, po Indie, po USA i porzez całą Europę.
EnglishIn developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.
W krajach rozwijających się wysychają gleby i szerzą się epidemie.
EnglishToday's reported figures show that 1 111 lives have been lost and the disease is spreading.
Według obecnych danych zmarło 1 111 osób, a choroba się rozprzestrzenia.
EnglishBut, of course that's not the only thing about India that's spreading.
To nie jest jedyny aspekt Indii, który się rozprzestrzenia na świecie.
EnglishElectrons bumble down the wire, about the speed of spreading honey, they say.
Elektrony wloką się niezgrabnie po kablu z prędkością rozsmarowywania miodu, jak mówią niektórzy.
EnglishIt is in danger of spreading confusion among well-informed consumers.
Stanowi więc zagrożenie rozpowszechniania zamętu wśród dobrze poinformowanych konsumentów.
EnglishThe United Nations peacekeepers have been accused of spreading this contagion.
O rozprzestrzenianie tej zarazy oskarżono siły pokojowe ONZ.
EnglishI have seen the wicked in great power, And spreading himself like a green tree in its native soil.
Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone samorosłe;