« staunch » traduction en polonais

EN

« staunch » en polonais

EN staunch
volume_up
{adjectif}

staunch (aussi: fierce, astringent, virulent)
volume_up
zajadły {adj. m.}
staunch (aussi: committed, devoted, faithful, slavish)
volume_up
wierny {adj. m.}
Jestem wiernym obrońcą prawdziwych praw człowieka.
staunch (aussi: caring, committed, dedicated, devoted)
volume_up
oddany {adj. m.}
staunch (aussi: ardent, avid, committed, dedicated)
volume_up
zagorzały {adj. m.}
As a staunch defender of human rights and the principle of equality, I would not undermine initiatives that aim to protect the rights of women and girls.
Jako zagorzały obrońca praw człowieka i zasady równości nie mam zamiaru podważać inicjatyw, których celem jest obrona praw kobiet i dziewcząt.

Synonymes anglais de « staunch »

staunch

Exemples d'usage pour « staunch » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs a staunch European, I am glad that the principle of solidarity prevailed.
Jako lojalna Europejka cieszę się, że przeważyła zasada solidarności.
EnglishAs a staunch European, I must therefore vote against this report.
Dlatego też jako zdeklarowana Europejka musiałam zagłosować przeciw temu sprawozdaniu.
EnglishWith regard to Belarus, I have been a staunch critic in the past of the Lukashenko dictatorship.
Jeśli chodzi o Białoruś, to w przeszłości byłem zagorzałym krytykiem dyktatury Łukaszenki.
EnglishWe are staunch supporters of investment in sustainable transport.
Jesteśmy żarliwymi zwolennikami inwestycji w zrównoważony transport.
EnglishThe European Union also remains a staunch advocate of the United Nations system of human rights protection.
Jest również zagorzałym zwolennikiem systemu ochrony praw człowieka reprezentowanego przez ONZ.
English. - The ECR Group is a staunch supporter of human rights and fundamental freedoms.
na piśmie - Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest zagorzale popiera prawa człowieka i podstawowe wolności.
EnglishI am a staunch defender of genuine human rights.
EnglishAnd then, as he was a staunch anti-colonialist, he made false papers for Algerians during the Algerian war.
A potem, ponieważ był zagorzałym antykolonialistą, wyrabiał fałszywe papiery dla Algierczyków podczas wojny w Algierii.
EnglishMadam President, the Group of the Greens/European Free Alliance is a staunch supporter of Serbia' s accession to the EU.
Pani Przewodnicząca! Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie zdecydowanie opowiada się za akcesją Serbii do UE.
EnglishYou have been a staunch defender of human rights and the values of the EU, and I wish you well in your new portfolio.
Jest pan wytrwałym obrońcą praw człowieka i wartości UE. Życzę więc panu wszystkiego dobrego w pracy z nowym zakresem obowiązków.
EnglishI know him, after all, as a staunch supporter of inland shipping and I had hoped that such amendments would have been agreeable to him.
A przecież znam go jako zdecydowanego zwolennika żeglugi śródlądowej i miałem nadzieję, że takie poprawki mu się spodobają.
EnglishI think that this is a proud moment for any staunch European supporter, knowing that we have an area of free movement of 3.6 million km2.
Uważam to za doniosły moment dla każdego euroentuzjasty, zważywszy, iż posiadany przez nas obszar swobodnego przemieszczania się obejmuje 3,6 miliona km2.
EnglishNot everyone in my group is a staunch supporter of a strong police force, but any improvement in judicial and democratic control can count on our strong support.
Nie wszyscy w mojej grupie są zagorzałymi zwolennikami silnej policji, ale wszelkie udoskonalenia kontroli sądowej i demokratycznej może liczyć na nasze zdecydowane poparcie.
EnglishMy report was adopted unanimously in the LIBE Committee, apart from one vote against, and I am extremely grateful to my colleagues from other groups for their staunch support.
Moje sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Komisję LIBE, poza jednym głosem sprzeciwu, i jestem niezwykle wdzięczna kolegom z innych grup za wsparcie.
EnglishYou are such a staunch defender of the United Kingdom - well, it is Europe that made it possible to restore the City's equilibrium, not the United Kingdom on its own.
Jest pan takim zagorzałym obrońcą Zjednoczonego Królestwa - no cóż, ale to Europa umożliwiła przywrócenie równowagi w City, a nie Zjednoczone Królestwo bez niczyjej pomocy.
EnglishNonetheless, I am also a staunch advocate of the principle of subsidiarity and believe that many of the subjects being debated must remain under the Member States' jurisdiction.
Niemniej jednak jestem także zdecydowanym zwolennikiem zasady pomocniczości i uważam, że wiele dziedzin będących przedmiotem debaty musi pozostać w jurysdykcji państw członkowskich.
EnglishThis is the reason why here in Parliament we are such staunch supporters of the idea of annual national audit declarations, signed at the appropriate political level, i.e. by the finance minister.
Z tego powodu my tutaj, w Parlamencie, tak stanowczo popieramy pomysł rocznych krajowych deklaracji z audytu, podpisywanych na odpowiednim szczeblu politycznym - czyli przez ministra finansów.