« to thank » traduction en polonais

EN

« to thank » en polonais

EN to thank
volume_up
[thanked|thanked] {verbe}

to thank
I would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
We should like to thank the two rapporteurs, Mr Albertini and Mr Teychenné.
Pragniemy podziękować sprawozdawcom, posłowi Albertiniemu i posłowi Teychennému.
Madam President, I would like to thank the honourable Member for that question.
Chciałbym podziękować Szanownej Koleżance za to pytanie.
We have our friends, neighbours and partners to thank for our unity and freedom.
Mamy przyjaciół, sąsiadów i partnerów, którym musimy dziękować za naszą jedność i wolność.
And she said, "Why wouldn't I thank it, even though they're supposed to do it?"
Mówi "Dlaczego nie dziękować, nawet jeśli to obowiązek?"
And those are the very days you have all the more reason to say thank you.
Ale w takie dni tym bardziej znajdziesz powód, by dziękować.

Exemples d'usage pour « to thank » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.
Dziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
English(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
EnglishI thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
Dziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
EnglishI also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.
Dziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.
EnglishThen, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"
Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mrs Thomsen for a very far-reaching report.
Dziękuję sprawozdawcy, pani Britcie Thomsen, za bardzo wnikliwe sprawozdanie.
English. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.
sprawozdawczyni. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.
EnglishI thank the Rapporteur for the spirit of cooperation in drafting this report.
Dziękuję sprawozdawczyni za sporządzenie tego sprawozdania w duchu współpracy.
EnglishWe respect our partners' every last euro and we thank them for their support.
Szanujemy pieniądze naszych partnerów co do eurocenta i dziękujemy im za wsparcie.
EnglishTherefore, I support the report and I should like to thank the two rapporteurs.
W związku z tym popieram przedmiotowe sprawozdanie i dziękuję obu sprawozdawczyniom.
EnglishI simply wanted this to be acknowledged, so thank you for having done that.
Chciałem tylko, aby przyjęto to do wiadomości, więc dziękuję, że Pan to uczynił.
EnglishI should like to thank once again Michl Ebner, the committee and all of you.
Jeszcze raz dziękuję sprawozdawcy Michlowi Ebnerowi, Komisji i wszystkim państwu.
EnglishI thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
Dziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
EnglishThank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.
Mimo to dziękuję panu komisarzowi Frattiniemu za zorganizowane posiedzenie.
EnglishMr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.
Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
English(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
EnglishThank you, Commissioner, for this collaboration; I hope it will be fruitful.
Dziękuję, pani komisarz, za współpracę. Mam nadzieję, że okaże się ona owocna.
English(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.
Panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.
English. - (HU) Thank you for the floor, Mr President.
w imieniu grupy PPE-DE. - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.