« thanks » traduction en polonais

EN

« thanks » en polonais

volume_up
thanks {interj.}
PL

EN thanks
volume_up
{pluriel}

Our congratulations to our co-rapporteurs, and our thanks to our technicians.
Składamy podziękowania dla współsprawozdawców i obsługi technicznej.
I think that thanks are also due to the Commission and our committee secretariat.
Podziękowania należą się również Komisji i naszemu sekretariatowi komisji.
We owe our thanks to the Spanish people and Spanish democrats, men and women.
Jesteśmy winni podziękowania Hiszpanom, hiszpańskim demokratom, mężczyznom i kobietom.
Ostatnie podziękowanie - za Partnerstwo Wschodnie.
Mr Reinfeldt, you do, of course, deserve our thanks.
Oczywiście zasługuje pan na podziękowanie.
Inge Grassle has done a tremendous job of work in this report and deserves our thanks.
Zasługuje zatem na podziękowanie.

Exemples d'usage pour « thanks » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
EnglishI will give thee thanks in the great assembly: I will praise thee among much people.
Będę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiem; między ludem wielkim będę cię chwalił.
EnglishAnd he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;
A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc: Pijcie z tego wszyscy;
EnglishI believe that we certainly can attain this goal thanks to everyone's cooperation.
Wierzę, że przy współpracy wszystkich z pewnością będziemy w stanie osiągnąć ten cel.
EnglishWe give thanks to God always for you all, making mention [of you] in our prayers;
Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych,
Englishand he fell upon his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu; a ten był Samarytanin.
EnglishOh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishLet me conclude by expressing my thanks to the Slovenian Presidency of the Council.
Na zakończenie proszę pozwolić mi wyrazić wdzięczność słoweńskiej prezydencji w Radzie.
EnglishOh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
EnglishOh give thanks unto Jehovah, call upon his name; Make known among the peoples his doings.
Wysławiajcie Pana; ogłaszajcie imię jego; opowiadajcie między narodami sprawy jego.
EnglishMr President, first of all, a word of thanks and support for Commissioner Malmström.
Panie Przewodniczący! Najpierw słowo podziękowań i poparcia dla pani komisarz Malmström.
EnglishWinston Churchill thanks the boys who have been keeping our convoys safe.
Winston Churchill podziękował chłopcom, za pilnowanie bezpieczeństwa naszych konwojów.
EnglishOh give thanks unto the God of gods; For his lovingkindness [endureth] for ever.
Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with a word of thanks.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Chcę zacząć od podziękowań.
EnglishO give thanks unto Jehovah, call upon his name; Make known his doings among the peoples.
Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, a opowiadajcie między narodami sprawy jego.
EnglishMany thanks to you all and I hope we will all see each other again.
Wiele podziękowań dla wszystkich państwa i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy.
EnglishI will give thanks unto thee with uprightness of heart, When I learn thy righteous judgments.
Będę cię wysławiał w szczerości serca, gdy się nauczę praw sprawiedliwości twojej.
EnglishOh give thanks unto the Lord of lords; For his lovingkindness [endureth] for ever:
Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
EnglishOtherwise, many thanks - to the Commission, too - for these negotiations!
W przeciwnym razie bardzo dziękujemy, Komisji również, za te negocjacje!
EnglishMany thanks to you and all your colleagues who have assisted you.
Serdecznie dziękujemy panom i wszystkim współpracownikom, którzy panom pomagali.