« the food industry » traduction en polonais

EN

« the food industry » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « the food industry » employé en contexte.

Traductions similaires pour « the food industry » en polonais

the article
the conjonction
Polish
food substantif
food adjectif
industry substantif

Exemples d'usage pour « the food industry » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
EnglishWhat Howard did is he fundamentally changed the way the food industry thinks about making you happy.
Howard całkowicie odmienił podejście branży do zaspokajania potrzeb klientów.
EnglishI had the opportunity to visit several production plants in the food industry in different countries.
Miałam okazję zwiedzić kilka zakładów przemysłu spożywczego w różnych krajach.
EnglishWe must always strive to achieve the maximum potential of Europe's agri-food industry.
Zawsze musimy dążyć do osiągnięcia maksymalnego potencjału europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.
EnglishThis is of major importance for consumer safety and the competitiveness of the food industry.
Jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa konsumentów i konkurencyjności przemysłu spożywczego.
EnglishThey pose risks not only for agriculture and the food industry, but also for nature itself.
Stanowią one zagrożenie nie tylko dla rolnictwa i sektora spożywczego, ale również dla samej przyrody.
EnglishOf course, it is important not to undermine the competitiveness of Europe's agri-food industry.
Oczywiście ważne jest, aby nie osłabiać konkurencyjności europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.
EnglishThis measure supporting the food industry is becoming increasingly necessary, Madam President.
Pani przewodnicząca! Takie działanie wspierające branżę spożywczą staje się coraz bardziej konieczne.
EnglishRestaurants and the food industry in general are pretty much the most wasteful industry in the world.
Restauracje i przemysł żywieniowy są jednym z najbardziej marnotrawnych przemysłów na świecie.
EnglishNow we have prevented new technologies, research and the use of results in the food industry.
Teraz zakazaliśmy nowych technologii, badań oraz wykorzystywania ich rezultatów w przemyśle spożywczym.
EnglishI do not think that the food industry should be an exception.
Nie uważam, aby przemysł spożywczy powinien być wyjątkiem.
EnglishFor the longest time in the food industry, there was a sense that there was one way, a perfect way, to make a dish.
Przemysł spożywczy wierzył, że potrawy mają tylko jeden właściwy przepis.
EnglishThe food industry is the biggest one of all in Europe.
Największą gałęzią przemysłu w Europie jest sektor spożywczy.
EnglishWith the fast-food industry you know, it's very competitive.
Jeśli o nie chodzi to wierzcie mi, nie jest tak łatwo.
EnglishDon't representatives of the food industry use this new term, and how can consumers protect themselves?
Czy przedstawiciele branży żywności nie używają tego nowego pojęcia i jak konsumenci mogą sami się chronić?
EnglishThere's a bunch of other industries that don't have copyright protection, including the food industry.
EnglishNow that same idea fueled the commercial food industry as well.
EnglishThe food industry has a massive impact on employment, as it provides work for more than four million people in Europe.
Branża żywnościowa ma ogromny wpływ na zatrudnienie, gdyż zapewnia pracę ponad czterem milionom ludzi w Europie.
EnglishEfforts are required from educators, health professionals, the food industry and the media, especially television.
Konieczne są wysiłki ze strony wychowawców, pracowników służby zdrowia, przemysłu spożywczego i mediów, w tym zwłaszcza telewizji.
EnglishThe junk food industry is really great at pressing our pleasure buttons and figuring out what's the most pleasurable.
Przemysł żywności przetworzonej świetnie potrafi manipulować naszym odczuwaniem przyjemności, i wynajduje, co jest najprzyjemniejsze.

Autres mots

English
  • the food industry