« through » traduction en polonais

EN

« through » en polonais

EN through
volume_up
{adjectif}

1. général

through (aussi: direct, forthright, hands-on, immediate)
The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
Wola ludu wyrażona w drodze referendum jest bezpośrednia i jednoznaczna.
Because, as Berkeley tells us, we have no direct access to our physical world, other than through our senses.
Dlaczego? ~~~ Ponieważ, jak mawiał Barkley, nie mamy bezpośredniego dostępu do fizycznego świata, innego niż przez nasz zmysły.
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Czy popchniemy Chiny do działania za pośrednictwem szczerego, odważnego i bezpośredniego dialogu, czy za pomocą poniżeń?
volume_up
skończony {adj. m.}
There's a straight line, and there is an infinite number of lines that go through the point and never meet the original line.
Jest jedna prosta i nieskończenie wiele prostych przechodzących przez ten punkt i niestykających się z daną.
And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity.
A skoro nastąpiło nieskończenie wiele powtórzeń, odcinek nieskończenie maleje, a długość krzywej nieskończenie rośnie.

2. familier

through (aussi: canned, cut-and-dried, finished, ready)
volume_up
gotowy {adj. m.}
The work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.
Program pracy, który się z tym wiąże, stawia duże wymagania i Parlament jest gotowy do jego przyjęcia.
But then, I would not be surprised, because, after all, you are prepared to ram through a constitution without asking anybody either.
Niemniej jednak nie dziwiłoby mnie to, w końcu są państwo również gotowi przepchnąć konstytucję bez pytania innych o zdanie.
The Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
Rada oświadczyła, że będzie gotowa pomóc w przemyśleniu tego tematu, jeśli rezultaty będą pozytywne i osiągalne.

Synonymes anglais de « through »

through

Exemples d'usage pour « through » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishIt's just pure mechanics, allowing you to cycle air through this breathing loop.
To tylko czysta mechanika, która pozwala powietrzu krążyć w obiegu zamkniętym.
EnglishHowever, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
EnglishAnd since we are in a medical room, I went through four and a half months of chemo.
Będąc w tematach medycznych, dodam, że przeszedłem cztery i pół miesiąca chemii.
EnglishIt engages with a huge range of partners, mostly through free trade agreements.
Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.
EnglishI thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
Dziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
EnglishWe can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.
Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.
EnglishWe, of course, know how politically difficult it would be to carry this through.
Oczywiście wiemy, jak trudno byłoby to przeprowadzić z politycznego punktu widzenia.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Jeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
EnglishTadalafil is also > 10,000-fold more potent for PDE5 than for PDE7 through PDE10.
Tadalafil działa także > 10 000 razy silniej na PDE5 niż na enzymy od PDE7 do PDE10.
EnglishThis country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
EnglishI would just remind you that all remarks should be addressed through the Chair.
Chciałbym przypomnieć, że wszystkie uwagi powinny być kierowane do przewodniczącego.
EnglishSixty per cent of public/private partnerships in Europe operate through concessions.
Bazuje na nich sześćdziesiąt procent partnerstw publiczno-prywatnych w Europie.
EnglishThis matter is regulated at national level or through international agreements.
Zagadnienie to jest regulowane na szczeblu krajowym albo drogą umów międzynarodowych.
EnglishThey go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
Poruszają się bardzo efektownie, skupiając się na tych małych czerwonych plamkach.
EnglishThey must do this through open dialogue, initially with the national parliaments.
Muszą to uczynić w otwartym dialogu - na początek z parlamentami krajowymi.
EnglishA small part of the radioactivity will leave your body through your urine.
Niewielka ilość radioaktywnej substancji zostanie wydalona z organizmu w moczu.
EnglishYou should not throw away any medicine through wastewater or household waste.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
EnglishOf the metabolites found in urine only about 1 % have been formed through oxidation.
Jedynie 1 % metabolitów entakaponu wydalanych w moczu powstaje w wyniku utleniania.
EnglishIt is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
Nie chodzi o to, że brakuje pomocy, ale o to, że nie można jej wwieźć do strefy.