« thy » traduction en polonais

EN

« thy » en polonais

volume_up
thy {pron.}

EN thy
volume_up
{pronom}

1. archaïque

thy (aussi: your, yours)
volume_up
twój {pron.}
Let thy fountain be blessed; And rejoice in the wife of thy youth.
Niech nie będzie zdrój twój błogosławiony, a wesel się z żony młodości twojej.
Thy first father sinned, and thy teachers have transgressed against me.
Ojciec twój pierwszy zgrzeszył, a nauczyciele twoi wystąpili przeciwko mnie.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, And thy law is truth.
Sprawiedliwość twoja sprawiedliwość wieczna, a zakon twój prawda.
thy (aussi: you, thou, ye)
volume_up
pan {pron.}
And when Jehovah shall have dealt well with my lord, then remember thy handmaid.
Gdy tedy dobrze uczyni Pan panu memu, wspomnisz na służebnicę twoję.
Jehovah is thy keeper: Jehovah is thy shade upon thy right hand.
Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.
Jehovah will keep thy going out and thy coming in From this time forth and for evermore.
Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki.
thy
volume_up
pana {pron.}
Then the woman said, Let thy handmaid, I pray thee, speak a word unto my lord the king.
Zatem rzekła niewiasta: Niech przemówi proszę służebnica twoja do króla, pana mego, słowo.
Commit thy works unto Jehovah, And thy purposes shall be established.
Włóż na Pana sprawy twe, a będą utwierdzone zamysły twoje.
And all thy children shall be taught of Jehovah; and great shall be the peace of thy children.
A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od Pana, i obfitość pokoju będą mieli synowie twoi.
thy (aussi: your, yours)
volume_up
pański {pron.}
The voice of Jehovah crieth unto the city, and [the man of] wisdom will see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
Głos Pański na miasto woła: (ale roztropny sam się ogląda na imię twoje, o Boże
I will meditate also upon all thy work, And muse on thy doings.
Wspominać sobie będę na sprawy Pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy twoje, zdawna uczynione.
And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
thy (aussi: you, your, thou, ye)
volume_up
pani {pron.}
Let thy lovingkindnesses also come unto me, O Jehovah, Even thy salvation, according to thy word.
Niech na mię przyjdą litości twoje, Panie
[When thou saidst], Seek ye my face; My heart said unto thee, Thy face, Jehovah, will I seek.
O tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł: Szukajcie twarzy mojej; przetoż twarzy twojej, Panie
Teach me thy way, O Jehovah; I will walk in thy truth: Unite my heart to fear thy name.
Naucz mię, Panie, drogi twojej, abym chodził w prawdzie twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia twego;
thy
volume_up
panów {pron.}
Forasmuch as thou art sent of the king and his seven counsellors, to inquire concerning Judah and Jerusalem, according to the law of thy God which is in thy hand,
Ponieważ od króla i od siedmiu radnych panów jego jesteś posłany, abyś dojrzał Judy i Jeruzalemu według zakonu Boga twego, który jest w rękach twoich.
thy (aussi: your, yours)
volume_up
wasz {pron.}
for where thy treasure is, there will thy heart be also.
Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.
Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
Odejmij odemnie wrzask pieśni swoich; bo ich i dźwięku harf waszych słuchać nie chcę.
And I have led you forty years in the wilderness: your clothes are not waxed old upon you, and thy shoe is not waxed old upon thy foot.
I prowadziłem was przez czterdzieści lat po puszczy; nie wiotszały szaty wasze na was, i obuwie wasze nie wiotszało na nogach waszych.
thy

Exemples d'usage pour « thy » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
EnglishAnd they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.
EnglishAll thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
EnglishAnd a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
EnglishAnd David said unto Ahimelech, And is there not here under thy hand spear or sword?
I rzekł Dawid do Achimelecha: A niemaszże tu przy ręce swej włóczni, albo miecza?
EnglishFor they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.
Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
EnglishFor which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
EnglishAnd she said, Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah thy brother to wife.
Tedy rzekła: Niech będzie dana Abisag Sunamitka Adonijaszowi, bratu twemu, za żonę.
EnglishI beheld the treacherous, and was grieved, Because they observe not thy word.
Widziałem przestępców, i mierziało mię to, że wyroku twego nie przestrzegali.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishAnd Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
EnglishPrinces have persecuted me without a cause; But my heart standeth in awe of thy words.
Książęta mię prześladują bez przyczyny; wszakże słów twoich boi się serce moje.
EnglishLo this, we have searched it, so it is; Hear it, and know thou it for thy good.
Otośmy tego doszli, że tak jest: słuchajże tego, a uważaj to sam u siebie.
EnglishLet my sentence come forth from thy presence; Let thine eyes look upon equity.
Od obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość.
EnglishBe thou exalted, O Jehovah, in thy strength: So will we sing and praise thy power.
Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.
EnglishLet him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
EnglishThy borders are in the heart of the seas; thy builders have perfected thy beauty.
W pośrodku morza były granice twoje, budownicy twoi doskonałą uczynili piękność twoję.
EnglishTrouble and anguish have taken hold on me; [Yet] thy commandments are my delight.
Ucisk i utrapienie przyszło na mię; przykazania twoje są kochaniem mojem.
EnglishYet these things thou didst hide in thy heart; I know that this is with thee:
A chociażeś to skrył w sercu twojem, wiem jednak, że to jest z woli twojej.