« twice a day » traduction en polonais

EN

« twice a day » en polonais

EN twice a day
volume_up

Vimpat is taken twice a day, with or without food.
Preparat Vimpat przyjmuje się dwa razy dziennie, niezależnie od posiłku.
The recommended dose of Intelence is two tablets twice a day taken after a meal.
Zalecaną dawką preparatu Intelence są dwie tabletki przyjmowane dwa razy dziennie po posiłku.
It should be given once or twice a day depending on patients’ needs.
Powinna być podawana raz lub dwa razy dziennie zależności od potrzeb pacjenta.
One inhalation twice a day One inhalation twice a day One inhalation twice a day
Jedna inhalacja dwa razy na dobę Jedna inhalacja dwa razy na dobę Jedna inhalacja dwa razy na dobę
Two puffs twice a day Two puffs twice a day Two puffs twice a day
Dwie dawki dwa razy na dobę Dwie dawki dwa razy na dobę Dwie dawki dwa razy na dobę
One inhalation twice a day One inhalation twice a day One inhalation twice a day
Jedna inhalacja Viani dwa razy na dobę Jedna inhalacja Viani dwa razy na dobę Jedna inhalacja Viani dwa razy na dobę

Traductions similaires pour « twice a day » en polonais

twice adverbe
a article
day substantif

Exemples d'usage pour « twice a day » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf symptoms reappear, treatment with Protopy 0.1 % twice a day should be restarted.
W przypadku nawrotu objawów, należy rozpocząć ponownie leczenie maścią Protopy 0, 1 %.
EnglishIf symptoms reappear, treatment with Protopic 0.1 % twice a day should be restarted.
W przypadku nawrotu objawów, należy rozpocząć ponownie leczenie maścią Protopic 0, 1 %.
EnglishThe usual dose is 90 mg twice a day, given as a 1 ml subcutaneous (just below the skin) injection.
Zwykle stosowana dawka wynosi 90 mg 2 razy na dobę i jest podawana jako 1 ml wstrzyknięcie podskórne.
EnglishThe usual dose is 90 mg twice a day, given as a l ml subcutaneous (just below the skin) injection.
Zwykle stosowana dawka wynosi 90 mg 2 razy na dobę i jest podawana jako 1 ml wstrzyknięcie podskórne.
EnglishThe recommended dose is two capsules twice a day, for as long as the patient continues to benefit.
Zalecana dawka to dwie kapsułki na dobę, tak długo, jak pacjent odnosi korzyści z leczenia tym preparatem.
EnglishYou will usually take one 400 mg capsule twice a day.
Zwykle przyjmuje się jedną kapsułkę 400 mg raz na dobę.
EnglishIn this study, the patients received levetiracetam as a fixed dose of 60 mg/ kg/ day (with twice a day dosing).
Uczestnicy badania otrzymywali lewetyracetam w stałej dawce 60 mg/ kg mc. / dobę (w dwóch dawkach dobowych).
EnglishChildren (2 years of age and older) Apply Protopy twice a day for up to three weeks, once in the morning and once in the evening.
tu Protopy należy stosować dwukrotnie w ciągu dnia, raz rano i raz wieczorem, przez trzy tygodnie.
EnglishThe usual starting dose of Vimpat is 100 mg per day - taken twice a day – 50 mg in the morning and 50 mg in the evening.
Przeciętna dawka początkowa leku Vimpat wynosi 100 mg na dobę – podawane w dwóch dawkach na dobę - 50 mg rano i 50 mg wieczorem.
EnglishHowever, treatment should not be restarted if Grade 4 toxicity occurred at an application frequency of less than twice a day.
Jednakże leczenia nie powinno się wznawiać jeśli toksyczność stopnia 4, wystąpiła podczas stosowania rzadziej niż 2 razy na dobę.
EnglishFor heart transplants, the recommended adult dose is 1.5 g twice a day by mouth, starting within five days following the transplant.
W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat dawkę preparatu CellCept oblicza się na podstawie wzrostu i masy ciała.
EnglishChildren (2 years of age and older) Apply Protopic twice a day for up to three weeks, once in the morning and once in the evening.
Dzieci (w wieku 2 lat i powyżej) Protopic należy stosować dwukrotnie w ciągu dnia, raz rano i raz wieczorem, przez trzy tygodnie.
EnglishUsually, treatment is started with Protopy 0.1 % ointment twice a day, once in the morning and once in the evening, until the eczema has cleared.
cz leczenie rozpoczyna się od maści Protopy 0, 1 % dwa razy w ciągu dnia, jeden raz rano i jeden raz wieczorem, do czasu ustąpienia wyprysku.
EnglishUsually, treatment is started with Protopy 0.1 % ointment twice a day, once in the morning and once in the evening, until the eczema has cleared.
Zwykle leczenie rozpoczyna się od maści Protopy 0, 1 % dwa razy w ciągu dnia, jeden raz rano i jeden raz wieczorem, do czasu ustąpienia wyprysku.
EnglishUsually, treatment is started with Protopic 0.1 % ointment twice a day, once in the morning and once in the evening, until the eczema has cleared.
Zwykle leczenie rozpoczyna się od maści Protopic 0, 1 % dwa razy w ciągu dnia, jeden raz rano i jeden raz wieczorem, do czasu ustąpienia wyprysku.
EnglishPregabalin has been studied in 3 controlled clinical studies of 12 week duration with either twice a day dosing (BID) or three times a day (TID) dosing.
Pregabalina była oceniana w 3 kontrolowanych badaniach klinicznych, trwających 12 tygodni, w których podawano lek dwa (BID) lub trzy (TID) razy na dobę.
EnglishThe usual dose is 90 mg twice a day, given as a 1 ml subcutaneous (just below the skin) injection into the upper arm, anterior thigh or abdomen.
Zwykle stosowana dawka wynosi 90 mg 2 razy na dobę i jest podawana jako 1 ml wstrzyknięcie podskórne w górną część ramienia, przednią powierzchnię uda lub w brzuch.
EnglishYour doctor may increase your daily dose every week by 100 mg, until you reach a so called maintenance dose between 200 mg and 400 mg per day, taken twice a day.
Lekarz może zwiększać stosowaną dawkę dobową co tydzień o 100 mg, aż do osiągnięcia tak zwanej dawki podtrzymującej, wynoszącej między 200 mg i 400 mg na
EnglishDoses of 400 mg or 600 mg should be administered once daily, whereas a daily dose of 800 mg should be administered as 400 mg twice a day, in the morning and in the evening.
Dawki po 400 mg lub 600 mg należy podawać raz na dobę, natomiast dobową dawkę 800 mg należy podawać w dwóch dawkach po 400 mg, rano i wieczorem.
EnglishThe main studies compared Lantus given once a day at bedtime with human insulin NPH (an intermediate-acting insulin) given once or twice a day.
W najwa niejszych badaniach porównywano preparat Lantus podawany raz na dob przed snem z insulin ludzk NPH (insulin o po rednim czasie działania) podawan raz lub dwa razy na dob.