« two » traduction en polonais

EN

« two » en polonais

volume_up
two {substantif}
volume_up
two {num.}
PL
PL

EN two
volume_up
{substantif}

1. général

two
volume_up
dwa {substantif}
Well, if you think about that, you do, in fact, get a two-by-two.
Cóż, kiedy się zastanowić, rzeczywiście otrzymamy dwa na dwa.
The body is imprinted with "140 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 140 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
The body is imprinted with "180 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 180 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
two (aussi: twosome, dyad, duad, deuce)
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Zaczną planować rodziny z dwójką dzieci i powstrzymają rozrost populacji.
I graduated from school, and I went on a road trip with two of my closest friends.
Ukończyłem szkołę i pojechałem na wycieczkę z dwójką przyjaciół.
It's a mile high, and I grew up there with my 10 brothers and sisters and two adoring parents.
"Miasto na Wysokości Mili"] gdzie byłam wychowywana wraz z 10 rodzeństwa przez dwójką wspaniałych rodziców.

2. "grade"

two

Synonymes anglais de « two »

two
English

Exemples d'usage pour « two » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
EnglishThe mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.
EnglishTwo groups have decided to totally oppose you - the Greens and the Communists.
Dwie grupy zdecydowały, że się panu całkowicie sprzeciwią - Zieloni i komuniści.
EnglishPreliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.
EnglishWith the library staff and the library board, we settled on two core positions.
Wspólnie z pracownikami i zarządem biblioteki ustaliliśmy dwie czołowe pozycje.
EnglishThese are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
Uważam, że to właśnie są dwie drogi, którymi Europa powinna niewzruszenie podążać.
EnglishTruvada contains two active substances, emtricitabine and tenofovir disoproxil.
Truvada zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksylu.
EnglishThere were no statistically significant differences between the two Zometa doses.
Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwoma dawkami preparatu Zometa.
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishThe conflict in Darfur resulted in the exodus of over two and half million people.
Konflikt w Darfurze stał się przyczyną exodusu ponad dwóch i pół miliona ludzi.
EnglishPearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishSo this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
EnglishI would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.
Chciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.
EnglishOver the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
W ciągu ostatnich 20 lat omawiany kraj osiągnął znaczące postępy z dwóch powodów.
EnglishIf 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement. lo o
Jeśli dawka 3 mg jest niedostępna, ia należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg. en ol
EnglishThree other subjects experienced oedema of the feet, with paraesthesia in two cases.
U trzech innych osób wystąpił obrzęk stóp, w tym w dwóch przypadkach parestezje.