« unto » traduction en polonais

EN

« unto » en polonais

volume_up
unto {prép.}
EN

unto {préposition}

volume_up
1. démodé
unto (aussi: at, to, towards, toward)
for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ:
Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego;
For Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
And that was reckoned unto him for righteousness, Unto all generations for evermore.
Co mu poczytano ku sprawiedliwości od narodu do narodu, aż na wieki.
unto (aussi: at, by, from, into)
Then Esther spake unto Hathach, and gave him a message unto Mordecai [saying]:
I rzekła Estera do Atacha, wskazując przezeń do Mardocheusza:
Our inheritance is turned unto strangers, Our houses unto aliens.
Dziedzictwo nasze obrócone jest do obcych, a domy nasze do cudzoziemców.
And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee?
Tedy rzekł Balak do Balaama: Azażem z pilnością nie posyłał do ciebie wzywając cię?
unto (aussi: for)
I am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
I will cry unto God with my voice, Even unto God with my voice; and he will give ear unto me.
Przedniejszemu śpiewakowi dla Jedytuna psalm Asafowy.
They change the night into day: The light, [say they], is near unto the darkness.
Noc mi się w dzień obraca; a światłość skraca się dla ciemości.
unto (aussi: after, at, upon, après)
And it came to pass after ten days, that the word of Jehovah came unto Jeremiah.
A po wyjściu dziesięciu dni, gdy się stało słowo Pańskie do Jeremijasza,
And Jephthah sent messengers again unto the king of the children of Ammon;
Po wtóre jeszcze Jefte wyprawił posły do króla synów Ammonowych.
unto him [be] the glory in the church and in Christ Jesus unto all generations for ever and ever.
Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków.
unto (aussi: according to, by, under)
And Moses gave unto the tribe of Gad, unto the children of Gad, according to their families.
Dał też Mojżesz pokoleniu Gad, synom Gadowym, według domów ich dziedzictwo.
For the work of a man will he render unto him, And cause every man to find according to his ways.
Bo on według uczynku płaci człowiekowi, a według drogi jego każdemu nagradza.
And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben according to their families.
A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
unto (aussi: until, till)
and from Heshbon unto Ramath-mizpeh, and Betonim; and from Mahanaim unto the border of Debir;
I od Hesebon do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim do granicy Dabir.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
And they passed thence unto the hill-country of Ephraim, and came unto the house of Micah.
A ruszywszy się stamtąd na górę Efraim przyszli do domu Michasowego;
unto
He that giveth answer before he heareth, It is folly and shame unto him.
Kto odpowiada, pierwej niż wysłucha, głupstwo to jego i zelżywość.
And he said, Of a truth I say unto you, This poor widow cast in more than they all:
I rzekł: Prawdziwieć wam powiadam, żeć ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła.
Now Elihu had waited to speak unto Job, because they were elder than he.
Bo Elihu oczekiwał, jako oni Ijobowi odpowiedzą, gdyż oni starsi byli w latach niż on.

Exemples d'usage pour « unto » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
Englishfor I say unto you, I shall not eat it, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
EnglishFor thou shalt be a witness for him unto all men of what thou hast seen and heard.
Albowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
EnglishThey cried, but there was none to save; Even unto Jehovah, but he answered them not.
Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.
EnglishFor they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.
Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
EnglishFor they are life unto those that find them, And health to all their flesh.
Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
EnglishThey said unto him, We were not born of fornication; we have one Father, [even] God.
Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.
EnglishAnd Naomi said unto her, The man is nigh of kin unto us, one of our near kinsmen.
Nadto jeszcze rzekła Noemi: Ten mąż jest powinowatym naszym, i z pokrewnych naszych.
EnglishThey looked unto him, and were radiant; And their faces shall never be confounded.
Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.
EnglishTo give knowledge of salvation unto his people In the remission of their sins,
A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich.
EnglishSo they hearkened unto the words of Jehovah, and returned from going against Jeroboam.
I usłuchali słowa Pańskiego, i wrócili się, a nie ciągnęli przeciw Jeroboamowi.
EnglishAnd Jesus saith unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
Jezus też odpowiadając rzekł im: I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię.
EnglishAnd so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
I na spoczynek wieczny składamy tych dwoje i powierzamy ich naszemu Panu.
EnglishKnow ye not what I and my fathers have done unto all the peoples of the lands?
Izali nie wiecie, com uczynił ja i ojcowie moi wszystkim narodom ziemskim?
EnglishHe hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.
Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.
Englishyour burnt-offerings are not acceptable, nor your sacrifices pleasing unto me.
Całopalenia wasze nie są mi przyjemne, i ofiary wasze nie podobają mi się.
EnglishLook unto the heavens, and see; And behold the skies, which are higher than thou.
Spojrzyj w niebo, a obacz; przypatrz się obłokom, jako są wyższe nad cię.
EnglishAnd they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,
A przyszedłszy na miejsce rzeczone Golgota, które zowią miejscem trupich głów,
EnglishAnd he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.
EnglishAnd Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture, preached unto him Jesus.
Tedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego Pisma, opowiadał mu Jezusa.