« ways » traduction en polonais

EN

« ways » en polonais

volume_up
way {substantif}

EN ways
volume_up
{pluriel}

ways (aussi: formulas, means, modes, formulae)
volume_up
sposoby {f pl.}
Both ways are, ultimately, ways of achieving the same objectives.
Obydwa sposoby są ostatecznie sposobami osiągnięcia tych samych celów.
There is two ways to be past-oriented, two ways to be future.
Są dwa sposoby zorientowania na przeszłość i dwa na przyszłość.
We can intervene in two ways under the competences laid down in the treaty.
Możemy interweniować na dwa sposoby na mocy uprawnień przewidzianych traktatem.
ways (aussi: paths, roads, tracks, channels)
volume_up
drogi {f pl.}
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith Jehovah.
Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan;
In accordance with the Constitution of the Republic of Poland, there are two possible ways.
Zgodnie z Konstytucją RP możliwe są dwie drogi. Trybunał Stanu albo zastosowanie art.
Make level the path of thy feet, And let all thy ways be established.
Umiarkuj ścieżkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były.
ways
volume_up
strony {f pl.}
On the one hand, there is the important task of devising ways to combat terrorism and save lives.
Z jednej strony, mamy ważne zadanie wypracowania metod walki z terroryzmem i ratowania życia.
Pamiętaj: synchronizacja działa w obie strony.
/b/ is the first board we started with, and it is, in many ways, the beating heart of the website.
/b/ było pierwszym subforum i pod wieloma względami nadal jest sercem strony.
ways (aussi: circuits, routes)
volume_up
trasy {f pl.}
ways (aussi: routes)
volume_up
szlaki {f pl.}
ways (aussi: practices, mores)
ways (aussi: habits, practices)

Exemples d'usage pour « ways » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey tell us about our world in a lot of different ways, and particularly the ocean.
Opowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishI therefore welcome the fact that the EU is looking for ways to help these people.
Dlatego z zadowoleniem przyjmuję fakt, że UE szuka sposobów, aby pomóc tym ludziom.
English. - (HU) There are many ways of interpreting the Irish referendum.
na piśmie. - (HU) Istnieje wiele sposobów interpretowania irlandzkiego referendum.
EnglishBut, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
Ale na poważnie, mnie czarną kobietę odróżnia od was jeszcze kilka innych rzeczy.
EnglishAnd David behaved himself wisely in all his ways; and Jehovah was with him.
Owa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie się sprawował; bo Pan był z nim.
EnglishIf we do not have it we cannot find ways of exiting a rather complicated situation.
Jeżeli nie będziemy ich mieli, nie znajdziemy dróg wyjścia z dość złożonej sytuacji.
EnglishThou searchest out my path and my lying down, And art acquainted with all my ways.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
EnglishA wicked man hardeneth his face; But as for the upright, he establisheth his ways.
Mąż niezbożny zatwardza twarz swoję; ale uprzejmy sam sprawuje drogę swoję.
EnglishThe EU Member States have reacted to the war in Georgia in very many ways.
Państwa członkowskie UE zareagowały na wojnę w Gruzji na bardzo wiele sposobów.
EnglishOther Member States are exploring ways to diversify the sources of funding.
Inne państwa członkowskie poszukują sposobów na dywersyfikację źródeł finansowania.
EnglishEuropean economic governance has been called for in many different ways by Parliament.
Parlament na wiele sposobów wzywał do europejskiego zarządzania gospodarczego.
EnglishI feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.
Zgadzam się w wielu aspektach z niektórymi przedstawionymi tutaj tezami.
EnglishThe test can be applied in different ways, and no, it is not always perfect.
Test może być przeprowadzony na wiele sposobów i oczywiście nie zawsze jest idealny.
EnglishThere must also be a debate in the future on ways of assessing the Lisbon Strategy.
Należy także w przyszłości przeprowadzić debatę na temat oceny strategii lizbońskiej.
EnglishThere are many other ways and possibilities by which to achieve the same aims.
Istnieje wiele innych sposobów i możliwości osiągnięcia tych samych celów.
EnglishFor I have kept the ways of Jehovah, And have not wickedly departed from my God.
Gdyżem strzegł dróg Pańskich, anim niezbożnie nie odstawał od Boga mego.
EnglishParliament exercises influence over other European institutions in several ways.
Parlament na wiele sposobów wpływa na pozostałe instytucje europejskie.
Englishwho in the generations gone by suffered all the nations to walk in their own ways.
Który za przeszłych wieków dopuszczał wszystkim poganom, aby chodzili za drogami swemi.
EnglishNew organizational models coming about, mixing closed and open in tricky ways.
Powstają nowe modele organizacyjne, sprytnie łączące elementy obu modeli.