EN

well {substantif}

volume_up
Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Działajmy już teraz, zadając kłam staremu angielskiemu porzekadłu "nigdy nie żałuje się wody, dopóki studnia nie wyschnie”.
I była tam studnia Jakóbowa; przetoż będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na studni; a było około szóstej godziny.
Our products are the best they've ever been, inspired by design for sustainability, an unexpected wellspring of innovation.
Nasze produkty są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej, zainspirowane projektem zrównoważonego rozwoju, nieoczekiwana studnia innowacji.

Exemples d'usage pour « well » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Panie Komisarzu! Wdrażanie strategii lizbońskiej wygląda bardzo mizernie.
EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Będziemy monitorować ogólne budżety państw, jak również skuteczność inwestowania.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix25 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog BASAL as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog BASAL oraz szybko działających insulin.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Basal as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Basal oraz szybko działających insulin.
EnglishIt is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Działa aktywnie w ramach polityki sąsiedztwa a także Partnerstwa Wschodniego.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishThe strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategia powinna także obejmować środki mające na celu wspieranie dobrobytu rodzin.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
EnglishCoexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.
EnglishThis makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
Przyczynia się to do pewnej spójności, która będzie ważna w dalszych pracach.
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Są one potrzebne, aby zagwarantować dostawy żywności i zrównoważony rozwój.
EnglishAnd finally, out of desperation, I said, "Well, let me explain Georg Cantor in 1877."
W końcu, zdesperowany, powiedziałem "Opowiem wam o Georgu Cantorze z 1877 roku".
EnglishAnd so the first question that came to mind was, well, how fast does this limb move?
Pierwszym pytaniem, które się nasuwa, było, jak szybko te kończyny się poruszają?