« well over » traduction en polonais

EN

« well over » en polonais

EN well over
volume_up
{adverbe}

This brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
To razem daje 8 lat, znacznie powyżej wymaganego w Niemczech minimalnego stażu pracy.
It will be well over a trillion dollars by 2050.
Kwota ta wzrośnie znacznie powyżej biliona dolarów do 2050 roku.
Today, well over half of the Member States of the European Union have introduced the euro.
Obecnie znacznie ponad połowa państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziła euro.
well over
Było to dobrze ponad rok temu, dokładnie osiemnaście miesięcy temu.
Faced as we are with well over 400 petitions, as stated in a paragraph of the resolution, we find ourselves discussing this issue again in this Chamber.
Jak podano w przedmiotowej rezolucji, wpłynęło do nas dobrze ponad 400 petycji, i znowu musimy poruszyć ten temat w tym Parlamencie.
They were all gaoled on charges of belonging to a terrorist organisation, thus bringing the number of journalists in prison to well over a hundred.
Zostali oni wszyscy uwięzieni pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej, a tym samym liczba uwięzionych dziennikarzy wynosi dobrze ponad sto osób.
well over

Synonymes anglais de « well over »

well over

Traductions similaires pour « well over » en polonais

well substantif
well adjectif
well adverbe
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verbe
over adverbe
Polish
over préposition

Exemples d'usage pour « well over » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI think the dealers would say that this has actually worked rather well over that time.
Myślę, że dealerzy powiedzieliby, że w istocie w tym czasie rozwiązania te raczej się sprawdziły.
EnglishWell, what then happened over the last 50 or 60 years, is that goods have become commoditized.
Ale w przeciągu ostatnich 50 czy 60 lat to dobra stały się towarem.
EnglishHe has been initiating discussions very well for over a year now and has outlined the challenges.
Od ponad roku inicjuje on debaty na ten temat i wskazuje wyzwania, jakim należy stawić czoła.
EnglishBecause the great concern we all have is that we may well be handing over a blank cheque to the Commission.
Wszyscy bowiem bardzo się obawiamy wręczać Komisji czek in blanco.
EnglishWe'll go over to Jacques Tati here and grab our blue friend and put him down on the table as well.
Przejdziemy tu do Jacquesa Tati i wyciągniemy naszego niebieskiego przyjaciela i też położymy na stole.
EnglishElderly population(> 65 years) Gemcitabine has been well tolerated in patients over the age of 65.
Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat) Gemcytabina jest dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat.
EnglishAbout a year from now, we'll have over half a million samples.
EnglishAnd this is the trend in well-being over that time, a small increase, but this is the trend in ecological footprint.
Tutaj jest trend jakości bytu w tym okresie, mały wzrost, ale jest to trend odcisku ekologicznego.
English(Laughter) So he said, "Well I'll come over and look at it."
Mówił, że kupiła nowe krzesło z wyższej półki.
EnglishIt's not doing too well. ~~~ We've over-issued.
Nie działa za dobrze, bo certyfikatów jest za dużo.
EnglishWell, you can trip over 10 percent of the customers.
EnglishWell, over the past decade, we have observed three main negative consequences to offering people more and more choices.
Żadna z tak skrajnych decyzji nie jest godna polecenia dla tych, którzy rozważają swoją finansową przyszłość.
EnglishI certainly hope - and I am absolutely sure I am right to say - that the crisis will be well and truly over by 2012.
Oczywiście mam nadzieję - i jestem całkowicie pewien, że mam rację - że do roku 2012 kryzys już dawno się skończy.
EnglishWell, what happened over the last 25 years?
EnglishFinally, I would like to take this opportunity to wish the French presidency well over the next six months.
Na koniec chciałbym skorzystać z tej okazji, by życzyć francuskiej prezydencji powodzenia w najbliższych sześciu miesiącach.
EnglishWe went to Home Depot well over a hundred times.
EnglishAnd here's what the same calculation looks like, which was done recently -- well I say recently, over the last 10 years -- by a group called TRUCOST.
Mamy tu taką samą kalkulację, wykonaną przez ostatnie 10 lat przez grupę zwaną TRUCOST.
EnglishAnd the woman took and spread the covering over the well's mouth, and strewed bruised grain thereon; and nothing was known.
A wziąwszy niewiasta płachtę, rozciągnęła ją na wierzchu studni, i nasypała na niej krup; a tak się tego nie dowiedziano.
EnglishBut don't worry, we'll be right over.
EnglishI hope, too, that we will see technological, scientific and industrial cooperation as well over the coming months and years.
Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach i latach będziemy obserwować współpracę technologiczną, naukową i przemysłową.