« who go to » traduction en polonais

EN

« who go to » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « who go to » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « who go to » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd these girls who go around teaching about safe sex and HIV were known as Mother Theresa.
Potem dziewczyny nauczające o bezpiecznym seksie dostały przydomek "Matki Teresy".
EnglishTo call to them that pass by, Who go right on their ways:
Aby wołała na idących drogą, którzy prosto idą ścieszkami swemi, mówiąc:
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Musimy podjąć próbę skłonienia ich do powrotu, ponieważ 7 na 10 osób, które wyjeżdżają do USA, pozostaje tam.
EnglishIt turns out there are real people who go out and search for extraterrestrials in a very scientific way.
Okazuje się, że są prawdziwi ludzie, którzy poszukują życia pozaziemskiego w bardzo naukowy sposób.
EnglishWhat you find is the people who go from high choice to low choice, they're hitting that default button over and over and over again.
Ci, którzy zaczęli wybór od najtrudniejszej decyzji, ciągle wybierali opcję standardową.
EnglishAt the moment we have citizens who go into a maze.
EnglishYou'll find families like this who go out into the forest to find a tree, cut it down and make charcoal out of it.
Można spotkać rodziny takie jak ta, które idą do lasu po drzewo, ścinają je i wytwarzają z niego węgiel drzewny.
EnglishAt a reception in their courtyard, I noticed that they had a fountain because they think that the people who go to the museum deserve a fountain.
Cóż, ja sądzę, że matki żyjące z opieki społecznej, trudna młodzież i byli hutnicy zasługują na fontannę w życiu.
EnglishIt's a wonderful organization of people and doctors who go to developing nations to offer plastic surgery to those who need it.
To wspaniała organizacja złożona z ludzi i lekarzy którzy jeżdżą do krajów rozwijających się oferując chirurgię plastyczną potrzebującym.
EnglishYou cannot compare people who go to Majorca on holiday with those who want to take the citizenship of a country and live there permanently.
Nie można porównywać ludzi jadących na wakacje na Majorkę z tymi, którzy chcą otrzymać obywatelstwo jakiegoś kraju i żyć w nim na stałe.
EnglishSeneca once observed that humanity can be divided into two groups: those who go on ahead and do something and those who walk behind and criticise.
Kiedyś Seneka zauważył, że ludzkość można podzielić na dwie grupy: na tych, którzy idą naprzód i coś robią oraz na tych, którzy idą z tyłu i krytykują.
EnglishThere are people who live in towns and cities, there are people who go to towns and cities to work, and there too there has to be a more integrated approach.
Istnieją osoby, które mieszkają w miastach, ale także osoby, które podróżują do miast do pracy, i tutaj także potrzebne jest zintegrowane podejście.
EnglishSector studies have comprehensively shown how 10-12% of users who go to hospitals in Europe to be cured of their illness each year become ill through hospital-acquired infections.
Analizy sektorowe wskazują kompleksowo, że corocznie 10-12% osób, które idą do szpitali w Europie w celu poddania się leczeniu choruje wskutek zakażeń w szpitalach.
EnglishThe Italian health service spends some EUR 40 million a year on Italians who go for treatment in other countries, and that obviously does not include private insurance.
Włoska służba zdrowia wydaje około 40 milionów euro rocznie na Włochów, którzy wyjeżdżają do innych państw w celu leczenia i to oczywiście nie obejmuje prywatnych ubezpieczeń.
EnglishOnce you’ve set up and launched your experiment, a random sample of your website visitors who go to that destination URL will see one of the four different pages, including your original web page.
Po uruchomieniu eksperymentu losowa grupa użytkowników, którzy wejdą na tę stronę, zobaczy jedną z jej czterech różnych wersji, w tym wersję pierwotną.
EnglishThis applies particularly to the numerous tourists who are European Union citizens and who go on holiday to these six countries, and thus we will be greatly facilitating things for them.
Dotyczy ono zwłaszcza licznych turystów, którzy są obywatelami Unii Europejskiej i którzy wyjeżdżają na wakacje do tych sześciu krajów, a zatem zdecydowanie ułatwimy im życie.
EnglishThat is my fear if we use Article 181a, because it talks about economic and technical cooperation, whereas we are talking about students who go abroad on exchanges between universities.
Tego się obawiam w przypadku zastosowania art. 181a, ponieważ mówi on o współpracy gospodarczej i technicznej, natomiast my mówimy o studentach wyjeżdżających na wymiany międzyuczelniane.

Autres mots

English
  • who go to