« you bet » traduction en polonais

EN

« you bet » en polonais

EN

you bet {interjection}

volume_up
1. "in response to "Thanks"", Anglais américain
you bet

Synonymes anglais de « you bet »

you bet

Traductions similaires pour « you bet » en polonais

you substantif
Polish
you pronom
bet substantif
Polish
to bet verbe

Exemples d'usage pour « you bet » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI bet you didn't know, it takes about 5 pints of water to make a pint of beer.
Pewnie nie wiedzieliście że potrzeba 5 litrów wody żeby zrobić litr piwa.
EnglishAs we say in Ireland, you could bet on two flies going up a wall.
W Irlandii mawiamy, że można postawić na jedną z dwóch much wspinających się po ścianie.
EnglishNext Olympics, you can bet that Oscar, or one of Oscar's successors, is going to make the time.
Na następnej Olimpiadze, możecie się założyć, że Oskar, lub jego następca, dobiegnie na czas.
EnglishIf you bet against the euro, you will lose your money.
Ci, którzy zakładają się, że euro upadnie, stracą swoje pieniądze.
EnglishWhatever it was for you, I bet that, among other things, this gave you a little more freedom, a little more time.
Założę się, że dało wam to odrobinę wolności, trochę więcej czasu.
EnglishBut I bet you have a lot more free time now, right?
Ale założę się, że masz teraz o wiele wiecej wolnego czasu?
EnglishI bet you that she's your mystery woman.
EnglishSecond of all, I'll bet even you people who are untrained can see the difference, and we see here an ST segment elevation right after this sharp line.
Założę się, że nawet wy - bez przygotowania, zauważycie różnicę.
EnglishSo, everybody's betting their life on something, and when I, you know, made a bet, I happened to believe that Jesus was who he said he was.
A więc każdy opiera na czymś swoje życie i kiedy ja - wiecie - oparłem życie, zacząłem wierzyć, że Jezus jest tym, za kogo się podaje.
Englishyou can bet your bottom dollar
EnglishI bet you're worried.
EnglishThird fact: I bet you didn't know that there's enough energy in hot rocks under the country to supply America's energy needs for the next thousand years.
Fakt trzeci: pewnie nie wiedzieliście, że energia geotermalna mogłaby pokryć amerykańskie potrzeby energetyczne kolejne tysiąc lat.
EnglishThe possible deleterious effect of genetically modified plants is grudgingly admitted, but dismissed as insignificant - you could have bet on that being here, too.
Niechętnie wspomniano o prawdopodobnie szkodliwym wpływie roślin modyfikowanych genetycznie, ale odrzucono go jako mało istotny - o to też można się było założyć.
EnglishIt lists bee disease, bees' weakened immunity to pathogens and parasites, climate change - you could bet that one would be in here - and the disappearance of mellifluous flora.
Wymieniono choroby, obniżoną odporność pszczół na patogeny i pasożyty, zmiany klimatu - można było się zakładać o ich obecność na liście - oraz zanik miododajnej flory.
EnglishRobicsek reeled back in his chair, but quickly gathered his wits, leaned forward and said, "Well, that is true, but I'll bet you went to the movie with a grandchild."
Doktor Robicsek odchylił się w swoim krześle, lecz szybko zebrał myśli, pochylił się naprzód i powiedział: "A więc, to prawda, lecz założę się, że Ty poszedłeś na film z wnukiem".