« youth » traduction en polonais

EN

« youth » en polonais

volume_up
youth {substantif}

EN youth
volume_up
{substantif}

Youth is never a controversial area: youth is a necessity.
Młodzież nigdy nie jest obszarem kontrowersyjnym: młodzież to konieczność.
It is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.
Jest ona uzupełnieniem przyjętej we wrześniu inicjatywy przewodniej "Mobilna młodzież”.
So through microblogging, we are able to understand Chinese youth even better.
Poprzez mikroblogi jesteśmy w stanie zrozumieć chińską młodzież nieco lepiej.
youth
Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh; for youth and the dawn of life are vanity.
A tak oddal gniew od serca twego, i odrzuć złość od ciała twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością.
They die in youth, And their life [perisheth] among the unclean.
Umrze w młodości dusza ich, a żywot ich między nierządnikami.
Until now, Fiedler’s main subject has been youth and the precarious feelings we go through on the threshold of adulthood.
Wiodącym tematem działań teatralnych Fiedlera była, jak dotąd, młodość i skomplikowana gra uczuć, jaka pojawia się u progu dojrzałości.
Czarnoskóry młodzieniec został także zakatowany na śmierć w Mediolanie.
And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth?
A gdy widział Saul Dawida, wychodzącego przeciw Filistynowi, mówił do Abnera, hetmana wojska swego: Czyim jest synem ten młodzieniec?

Synonymes anglais de « youth »

youth

Exemples d'usage pour « youth » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHis flesh shall be fresher than a child's; He returneth to the days of his youth.
I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej.
EnglishIt outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
EnglishI have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.
EnglishFrom this point of view, it is also crucial to combat youth unemployment.
Patrząc z tego punktu widzenia, niezwykle istotna jest także walka z bezrobociem.
EnglishThe fight against youth unemployment is one of the most urgent challenges for Europe.
Walka z bezrobociem wśród młodzieży to jedno z najpilniejszych wyzwań Europy.
English(Short performance by the European Union Youth Orchestra, conducted by Pavel Kotla)
(Krótki występ Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej dyrygowanej przez Pavla Kotlę)
EnglishThe important prevailing aim is that youth organisations should take part.
Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.
EnglishThis hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
Tać jest droga twoja od dzieciństwa twego, nie usłuchałeś zaiste głosu mego.
EnglishOf course the Greens also want to increase spending on youth employment.
Oczywiście Grupa Zielonych także chce zwiększać wydatki na zatrudnianie młodzieży.
EnglishIn many regions of the European Union, youth unemployment is above 40%.
W wielu regionach Unii Europejskiej stopa bezrobocia młodzieży przekracza 40 %.
EnglishBut the youth drew not his sword; for he feared, because he was yet a youth.
Ale nie dobył młodzieńczyk miecza swego, przeto iż się bał; bo jeszcze był pacholęciem.
EnglishThat agenda includes the topics of youth policy and education policy.
Agenda ta zawiera tematy polityki na rzecz młodzieży oraz polityki edukacyjnej.
EnglishCommissioner, would you consider an area-based response to youth employment problems?
Panie Komisarzu! Czy rozważał Pan pod uwagę lokalną dyskusję o problemach ludzi młodych?
EnglishWe need to put into practice the shared commitment to youth and to employment.
Musimy wprowadzić w życie wspólne zobowiązania dotyczące spraw ludzi młodych i zatrudnienia.
EnglishYouth unemployment is 24% in France, 25% in Italy and 39% in Spain.
Bezrobocie młodzieży wynosi 24% we Francji, 25% we Włoszech i 39% w Hiszpanii.
English In the united Europe of today youth exchange programs still have an important function, too.
Także w zjednoczonej Europie programy wymiany młodzieży nadal pełnią istotną rolę.
EnglishThese are concerns that must be present in any European strategy for youth.
Są to problemy, które trzeba uwzględnić w każdej europejskiej strategii na rzecz młodzieży.
EnglishLet thy fountain be blessed; And rejoice in the wife of thy youth.
Niech nie będzie zdrój twój błogosławiony, a wesel się z żony młodości twojej.
EnglishEuropean Union Member States are facing a high rate of youth unemployment.
Stopa bezrobocia młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest bardzo wysoka.
EnglishThe fight against youth unemployment must be a priority for all European governments.
Walka z bezrobociem wśród młodzieży musi być priorytetem dla wszystkich europejskich rządów.