« impetus » traduction en roumain

EN

« impetus » en roumain

volume_up
impetus {substantif}

EN impetus
volume_up
{substantif}

impetus (aussi: impulse, urge)
It is an important instrument for giving new impetus to the negotiations.
Este un instrument important pentru a da un nou impuls negocierilor.
This impetus towards structural reform is reflected in the '2020 strategy' proposed by the Commission.
Acest impuls către reformă structurală este reflectat în "Strategia 2020” propusă de Comisie.
It is clear that, by drifting, we have given impetus to the markets and to speculation.
Este clar faptul că, din această cauză, am dat un impuls pieţelor şi speculaţiei.
impetus (aussi: drive, impulse, urge, impulsion)
To conclude, the EU should give a new impetus to the neighbourhood programme.
În concluzie, UE ar trebui să dea un nou imbold programului de vecinătate.
It may give impetus to the entire enlargement policy and enhance its success.
Aceasta poate oferi un imbold întregii politici de extindere și poate spori succesul acesteia.
We need a new impetus in Europe - we need this new Commission soon.
Avem nevoie de un nou imbold în Europa - avem nevoie de această Comisie cât mai curând.
impetus (aussi: outburst, afflatus, ardor, elan)
If we can adopt this proposal with a large majority, we will be able to give a new impetus to the internal market.
Dacă putem adopta această propunere cu o mare majoritate, vom putea asigura un nou avânt pieței interne.
It is time to give impetus, at Community level, to a real momentum that would unlock their potential and stimulate their development.
A venit vremea să dăm, la nivelul comunității, un avânt real care le-ar debloca potențialul și le-ar stimula dezvoltarea.
I call on you to support this report so that we can give new impetus to the development of the European Union's rural areas.
Apelez la dvs. pentru a susţine acest raport, astfel încât să putem da un nou avânt dezvoltării zonelor rurale din Uniunea Europeană.
impetus (aussi: outburst, upsurge, afflatus, ardor)
I hope that he will continue the work with the same impetus.
Sper că va continua activitatea cu același elan.
I believe that the climate of revolution in the Mediterranean may give new impetus to the peace process.
Contextul revoluționar din Mediterana poate imprima, cred eu, un nou elan procesului de pace.
Recent events have obliged the European Union to give new impetus to proposals for supervision and to implement a strengthened strategy of economic coordination.
Evenimentele recente au obligat Uniunea Europeană să dea un nou elan propunerilor de supraveghere şi să pună în aplicare o strategie consolidată de coordonare economică.
impetus (aussi: fillip, incentive)
OSCE caută un stimulent nou.
This is why I hope that this report and the decisions made by Parliament will provide some impetus and that this directive will be implemented as soon as possible.
De aceea, sper că acest raport şi deciziile luate de Parlament vor fi un stimulent şi că această directivă va fi pusă în aplicare cât mai curând posibil.
impetus (aussi: dynamism, vitality)
impetus
impetus (aussi: spur)
volume_up
ghes (îndemn) {n}

Synonymes anglais de « impetus »

impetus

Exemples d'usage pour « impetus » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishObviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Evident, imboldul iniţial pentru aceasta trebuie să vină de la legiuitorii înşişi.
EnglishNonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
Cu toate acestea, astăzi există o necesitate urgentă de a da noi impulsuri acestui efort.
EnglishMeetings are intended to provide impetus and define political priorities.
Scopul acestor reuniuni este de a defini şi impulsiona priorităţile politice ale UE.
EnglishThe Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
Comisia a demarat acţiuni în acest sens, însă acestea s-au oprit la nivelul Consiliului.
EnglishHowever, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
Dar numai acestea nu sunt suficiente pentru a relansa reforma.
EnglishSuch a new impetus for economic growth will also create many jobs.
O astfel de stimulare a creşterii economice va crea, de asemenea, multe locuri de muncă.
EnglishSo I will ask the European Council to give new impetus to our pursuit of energy efficiency.
Prin urmare, voi solicita Consiliului European să ofere noi stimulente pentru vizarea eficienței energetice.
EnglishThey must devise fresh perspectives and give fresh impetus to the instruments of a democratic Europe.
Trebuie să conceapă noi perspective și să dea un suflu de prospețime instrumentelor Europei democratice.
EnglishWe hope that they will provide the necessary political impetus on the crucial issues of mitigation and financing.
Sperăm că vor oferi imboldul politic necesar pentru problemele cruciale ale reducerii şi finanţării.
EnglishMy group believes it is possible to strike a balance between budgetary austerity and European impetus.
Grupul meu consideră că este posibilă stabilirea unui echilibru între austeritatea bugetară și impulsul european.
EnglishIt is true, Mrs Bowles, that a deadline could give the SEPA project some of the impetus it needs.
Dnă Bowles, este adevărat că un termen limită i-ar putea oferi proiectului SEPA o parte din impulsul de care are nevoie.
EnglishIt is, in fact, these terms that have provided the impetus for, and a guide to, our debate today.
Într-adevăr, aceşti termeni sunt cei care ne-au oferit imboldul către dezbaterea noastră de astăzi şi o îndrumare spre ea.
EnglishIt should be levied at the state level and voluntarily at first, which would, of course, give the idea some impetus.
Într-o primă fază, taxa ar trebui să fie la nivel naţional şi voluntară, ceea ce ar conferi ideii un efect antrenant.
EnglishIt does, however, coordinate, monitor, provide a certain impetus and, as the Treaty clearly states, give guidance.
Totuşi, el coordonează, monitorizează, oferă un anumit impus şi, după cum declară Tratatul în mod clar, oferă îndrumare.
EnglishWe need to be the impetus for this change.
EnglishBy building a low-carbon and resource-efficient economy we can give a new impetus to competitiveness.
Creând o economie caracterizată prin emisii reduse de carbon şi utilizarea eficientă a resurselor, putem oferi un nou stimul competitivităţii.
EnglishWe definitely have a greater impetus now to create a more European approach to these kinds of events and to regulate them.
Acum, în mod cert, suntem mai motivaţi să venim cu o abordare mai europeană a acestui tip de evenimente şi să le reglementăm.
EnglishThen, exactly 125 years ago, the initial impetus was given for the introduction of the eight-hour working day in the United States.
Apoi, după exact 125 de ani, a fost dat impulsul iniţial pentru introducerea zilei de lucru de opt ore în Statele Unite.
EnglishParliament is being sensitive to this, and the process has shown that the impetus to act for our creators is still alive.
Parlamentul este sensibil la această chestiune şi procesul a arătat că imboldul de a acţiona pentru creatorii noştri este încă viu.
EnglishSo let me thank you once again for the insight and the impetus that this House has given to the FP7 interim evaluation.
Așadar, permiteți-mi să vă mulțumesc din nou pentru contribuția adusă și impulsul dat de acest Parlament evaluării intermediare a PC7.