« selection of » traduction en roumain

EN

« selection of » en roumain

Consultez les phrases d'usage pour voir « selection of » employé en contexte.

Traductions similaires pour « selection of » en roumain

selection substantif
to select verbe
of préposition
of conjonction
Romanian

Exemples d'usage pour « selection of » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlamentul European trebuie să aprobe selecția pentru ca aceasta să fie validă.
EnglishDoing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
Aceasta ar însemna că ne-am confrunta în continuare cu selectarea embrionilor.
EnglishThe Selection option prints only the selected text or graphics in a document.
Opțiunea Selecție imprimă doar textul selectat sau ilustrațiile dintr-un document.
EnglishThe selection of embryos would represent an opening of the ethical floodgates.
Selectarea embrionilor ar reprezenta o fisură în frontul principiilor etice.
EnglishAs can be seen, the selection of Mr Diamandouros was a very good decision.
După cum se poate observa, alegerea dlui Diamandouros a fost o decizie foarte bună.
EnglishIt is essential to make the selection and promotion processes open and transparent.
Este esenţial ca procesul de selectare şi de promovare să devină deschis şi transparent.
EnglishDrag either edge of the selection area to choose the length of the ringtone.
Glisați oricare din marginile zonei de selectare ca să alegeți lungimea tonului de apel.
EnglishHow will the Commission involve the Parliament in any selection process?
Cum va implica Comisia Parlamentul într-un eventual proces de selecţie?
EnglishA selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex
O selecţie a celor mai recente documente legislative disponibile pe site-ul EUR-lex
EnglishThe Selection option prints only text or graphics that you have already selected in a document.
Opțiunea Selectare imprimă doar text sau grafice selectate deja într-un document.
EnglishNo criteria relating to specialised knowledge were applied in the selection process.
În procesul de selecţie nu au fost aplicate criterii legate de cunoştinţele de specialitate.
EnglishYou are prompted to restart the application every time you change the language selection.
Vi se solicită să reporniţi aplicaţia de fiecare dată când modificaţi selecţia de limbă.
EnglishChoose a category and check out a wide selection of free images.
Alegeți o categorie și beneficiați de o largă selecție de imagini gratuite.
EnglishWe should speak out clearly in favour of an election and not selection by a parliament.
Trebuie să ne exprimăm clar în favoarea unei alegeri şi nu a unei selecţii de către parlament.
EnglishIrregularities were also found in staff selection procedures.
De asemenea, s-au identificat deficiențe în procedurile de selecție a personalului.
EnglishThere are many excellent candidates, and I hope the selection is based on merit, not politics.
Sunt mulți candidați excelenți, și sper că selecția se bazează pe merit, nu pe politică.
EnglishClick Selection to print only highlighted text or graphics.
Faceți clic pe Selecție pentru a imprima doar textul și ilustrațiile evidențiate.
EnglishThe selection procedure must make sure that only sites of suitable quality are chosen.
Procedura de selecție trebuie să se asigure că se aleg numai situri de o calitate corespunzătoare.
EnglishThe financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.
Sancţiunile financiare sunt suficiente pentru a stimula atenţia în selectarea lucrătorilor.
EnglishThe options that are available depend on your selection on the screen.
Opțiunile care sunt disponibile depind de selecția de pe ecran.

Autres mots

English
  • selection of