« self-determination » traduction en roumain

EN

« self-determination » en roumain

EN self-determination
volume_up
{substantif}

1. Politique

self-determination
Aţi luptat pentru autodeterminare naţională.
The democratic values of freedom and the right to self-determination must be respected by all peoples.
Valorile democratice ale libertății și dreptului la autodeterminare trebuie să fie respectate de toate popoarele.
We would do better to realise that what Africa needs is not aid but food self-determination.
Am face mai bine dacă ne-am da seama că Africa nu are nevoie de ajutor, ci de autodeterminare alimentară.

Synonymes anglais de « self-determination »

self-determination

Traductions similaires pour « self-determination » en roumain

self substantif
determination substantif

Exemples d'usage pour « self-determination » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe self-determination of peoples has always been a priority for the Northern League.
Autodeterminarea popoarelor a fost întotdeauna o prioritate pentru Liga Nordului.
EnglishThis is clear testimony to how determined the people are to achieve self-determination.
Acest lucru dovedește cât de hotărâți sunt cetățenii să obțină autodeterminarea.
EnglishHere, we should take the side of food self-determination more decisively.
Aici, ar trebui să fim în mod mult mai hotărât de partea autodeterminării alimentare.
EnglishTherefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
Prin urmare, electoratul meu aşteaptă autodeterminarea, împreună cu locuitorii din Caşmir.
EnglishSelf-determination, and even an absolute majority, do not entitle any government to deny universal values.
Autodeterminarea și chiar o majoritate absolută nu dă dreptul niciunui guvern să conteste valorile universale.
EnglishTaxes are, of course, a very national matter and one in which the nations' self-determination is important.
Taxele sunt, desigur, o chestiune foarte națională și una în care autodeterminarea națiunilor este importantă.
EnglishLet their self-determination come with maturity.
Lăsaţi ca autodeterminarea lor să vină cu maturitatea.
EnglishShe understood the solution was small government, individual freedoms and national self-determination.
Doamna prim-ministru a înţeles că soluţia consta într-o intervenţie limitată a guvernului, în libertăţi individuale şi în autodeterminarea naţională.
EnglishWhat is the fact that a referendum for self-determination should be held there, if not a question of respect for human rights?
Ce reprezintă organizarea unui referendum privind autodeterminarea dacă nu o chestiune care ține de respectarea drepturilor omului?
EnglishIn the digital age, we also have to ensure special protection as regards information self-determination and privacy.
În era digitală, trebuie să asigurăm şi o protecţie specială în ceea ce priveşte dreptul la autonomie în materie de informaţii şi viaţă privată.
EnglishWhat is self-determination worth when it is based on dictatorial actions or where it serves to justify the unspeakable?
Ce valoare mai are autodeterminarea, dacă acestea se bazează pe acțiuni dictatoriale sau când servește pentru a justifica fapte incalificabile?
EnglishThe ideas of a liberalised global free market, on the one hand, and food self-determination, on the other, belong to two different systems of logic.
Ideile unei pieţe mondiale libere liberalizate, pe de o parte şi, pe de altă parte, ale autodeterminării alimentare, aparţin de două sisteme de logică diferite.
EnglishIn any event, from the other side of the world, European footballers are an example of excellence, courage, self-confidence and determination to win.
În orice caz, văzuţi din cealaltă parte a lumii, fotbaliştii europeni sunt un exemplu de excelenţă, curaj, încredere în propriile forţe şi hotărâre de a învinge.
EnglishPeople can sustain multiple loyalties, populations can be interspersed, but our prejudice, other things being equal, should be towards national self-determination.
Oamenii pot avea mai multe credințe, populațiile pot fi amestecate, însă, în același context, noi ar trebui să tindem spre autodeterminarea națională.
EnglishIt is not within the remit of the EU legislator to lay down the regulations in question, thereby seriously encroaching on the self-determination of the Member States.
Nu ţine de competenţa organului legislativ al UE să elaboreze reglementările respective, încălcând astfel, în mod grav, autodeterminarea statelor membre.
EnglishHowever, the protection of minorities must not result in excesses such as collective rights, the promotion of autonomy and self-determination, including territorial.
Protejarea minorităţilor nu trebuie însă să ducă la exagerări de tipul drepturi colective, promovarea autonomiei şi autodeterminării, inclusiv teritoriale.
EnglishOr is it about them, as in our case, having as their objective the promotion of national awareness, the necessary preservation of national self-determination?
Sau, pentru ei, este vorba despre a avea drept obiectiv, ca şi în cazul nostru, promovarea conştientizării la nivel naţional, conservării necesare a autodeterminării naţionale?
EnglishSuch rights are often severely violated in a world where women are still the main victims of crimes against their physical wellbeing and sexual self-determination.
Astfel de drepturi sunt deseori grav încălcate într-o lume în care femeile rămân principalele victime ale crimelor împotriva bunăstării lor fizice şi autodefinirii sexuale.
EnglishMrs Jiménez, Baroness Ashton, in order to arrive at a fair, sustainable and mutually acceptable solution, the referendum on self-determination needs to be held.
Doamnă Jiménez, baroană Ashton, pentru a ajunge la o soluție corectă, sustenabilă și acceptabilă pentru ambele părți, referendumul privind autodeterminarea trebuie să aibă loc.
EnglishLikewise, I think we have to get rid of some ambiguities and understand that the principles of self-determination and territorial integrity cannot always be applied together.
De asemenea, consider că trebuie să eliminăm unele ambiguităţi şi să înţelegem că principiile autodeterminării şi integrităţii teritoriale nu pot fi mereu aplicate împreună.