« acceptable » traduction en suédois

EN

« acceptable » en suédois

EN acceptable
volume_up
{adjectif}

acceptable (aussi: approvable)
These technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
Denna teknik uppfattas som användbar för samhället och moraliskt godtagbar.
The Council regulation before us is a fairly acceptable compromise.
Rådets föreliggande förordning innebär en någorlunda godtagbar kompromiss.
The additional bureaucracy that this proposal entails is hardly acceptable.
Den ökade byråkrati som detta förslag medför är knappast godtagbar.
acceptable (aussi: all right, cromulent)
Is ‘passivity’ an adequate or acceptable response to such problems?
Är ”passivitet” en lämplig eller acceptabel reaktion på sådana problem?
Does the Commission consider such an increase in costs to be acceptable?
Anser kommissionen att en sådan kostnadsökning är acceptabel?
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Laglig invandring till EU är en fullständigt acceptabel lösning på problemet.
The text we are discussing today is a satisfactory and fully acceptable compromise.
Den text vi diskuterar i dag är en tillfredsställande och fullt acceptabel kompromiss.
The result of the second reading will probably be acceptable overall.
Det troliga resultatet av den andra behandlingen kommer kort sagt att bli tillfredsställande.
I do not find the description of the method of assessment and evaluation of realisable and non-realisable assets completely acceptable.
Jag anser inte att beskrivningen av bedömnings- och utvärderingsmetoden för säljbara och icke-säljbara tillgångar är helt tillfredsställande.
acceptable (aussi: welcome)
I also wish to thank the Commission, which facilitated that final agreement, because during the course of that conciliation its role and help was most acceptable.
Jag vill också tacka kommissionen, som underlättat denna slutliga överenskommelse, eftersom dess roll och hjälp under förlikningens gång var ytterst välkommen.

Synonymes anglais de « acceptable »

acceptable

Exemples d'usage pour « acceptable » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSuch things are not acceptable because we have our laws and our universal values.
Sådana saker är inte acceptabla, för vi har våra lagar och allmängiltiga värden.
EnglishThat is not acceptable, in my view, and we have tabled an amendment accordingly.
Jag anser att det är oacceptabelt. Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag.
EnglishIs it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
Är det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
EnglishIn other words, we should move to acceptable European waste management standards.
Med andra ord bör vi övergå till acceptabla normer för europeisk avfallshantering.
EnglishFurthermore, the overcrowded and inhuman transit camps are no longer acceptable.
Dessutom kan vi inte längre godta de överbefolkade och omänskliga genomgångslägren.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Dessa politiska tricks är lätta att genomskåda, men detta gör dem inte acceptabla.
EnglishFor these reasons, only paragraphs 6a and 6b in Amendment No 154 are acceptable.
Av dessa anledningar kan bara punkterna 7 och 8 i ändringsförslag 154 godtas.
EnglishFinancial arrangements must be acceptable in the compromise proposal we now have.
Finansiella ordningar måste vara acceptabla i det kompromissförslag vi nu har.
EnglishIt is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
Det är därför oacceptabelt att genomförandet skjuts upp till ett senare datum.
EnglishThe following seven amendments are acceptable in part: 1, 15, 16, 26, 27, 33, 35.
Följande sju ändringsförslag kan delvis godtas: 1, 15, 16, 26, 27, 33 och 35.
EnglishThat is why we did not feel that we could deem these amendments to be acceptable.
Därför ansåg vi inte att vi kunde förklara ändringsförslagen vara tillåtliga.
EnglishThese are the reasons why Amendments Nos. 3 and 4 do not seem acceptable to us.
Detta är skälet till att vi anser att ändringsförslagen 3 och 4 inte är godtagbara.
EnglishThat is a comprehensive amendment, parts of which are acceptable to the Commission.
Det är ett omfattande ändringsförslag, varav delar kan godkännas av kommissionen.
EnglishRestrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Begränsningar av det nuvarande nationella stödet kan inte godtas efter detta.
EnglishThere are many amendments that are acceptable, at least in part or in principle.
Det finns flera ändringsförslag som är godtagbara, åtminstone delvis eller i princip.
EnglishOne amendment is acceptable in principle, subject to redrafting: Amendment 54.
Ett ändringsförslag kan i princip godtas efter omformuleringar: ändringsförslag 54.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
De svar, eller den brist på svar som vi har kommit med hittills är inte godtagbara.
EnglishThe following amendments are acceptable in part or in principle: 15, 16, 22 and 55.
Följande ändringsförslag kan godtas delvis eller i princip: 15, 16, 22 och 55.
EnglishWe believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
Vi anser att också detta är acceptabelt så länge som anstånd inte beviljas.
EnglishLooking at colleagues ' reactions, that seems to me to be an acceptable suggestion.
Av kollegernas reaktioner att döma förefaller det vara ett godtagbart förslag.