EN account
volume_up
{substantif}

1. général

account (aussi: charge)
My account was disabled for being related to another disabled account.
Mitt konto inaktiverades eftersom det var relaterat till ett annat inaktiverat konto.
He then also opened a special PLO account, but this was never the account that we used.
Han öppnade därefter ett särskilt PLO-konto, men det var aldrig det konto som vi använde.
Please note that only one AdWords account can be linked to one Analytics account at one time.
Observera att endast ett AdWords-konto kan länkas till ett Analytics-konto åt gången.
account (aussi: bar, base, basis, cause)
volume_up
grund {gen. comm.}
They are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
Det är de skyldiga att göra på grund av innehållet i detta associeringsavtal.
There must be no discrimination on account of nationality.
Det skall inte finnas någon diskriminering på grund av nationalitet.
She has had to leave earlier on account of a death and funeral in the family.
Hon var tvungen att åka tidigare på grund av ett dödsfall och begravning i familjen.
account (aussi: presentation, docket, statement)
volume_up
redovisning {gen. comm.}
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
Allmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
This paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank.
Denna punkt skall även tillämpas på bankens sammanställda redovisning.
What is the point of having separate accounts for freight and passenger transport?
Varför skall man ha olika redovisning för godstransporter och för persontrafik?
volume_up
vikt {gen. comm.}
More account must be taken of the priorities of the countries themselves.
Man måste fästa större vikt vid ländernas egna prioriteringar.
That is something it is incredibly important to take account of.
Det är av yttersta vikt att vi tar hänsyn till detta.
If we look at it from this point of view and take account of all this, then we will be on the right and a reasonable path.
Om vi alla förstår detta och lägger vikt vid det, då är vi inne på en förnuftig och riktig väg.
account (aussi: commentary, recitation, record, report)
volume_up
redogörelse {gen. comm.}
The Committee on Fisheries heard an account of this just a few months ago.
Fiskeriutskottet fick höra en redogörelse för detta för ett par månader sedan.
However, we will take into account Parliament's remarks in a new recital.
Vi kommer dock ta hänsyn till parlamentets anmärkningar i en ny redogörelse.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
Jag ska ge ert utskott för utrikesfrågor en redogörelse av dessa möten på tisdag.
account (aussi: bill, check, count, numeration)
volume_up
räkning {gen. comm.}
The reason for this is that these kinds of journeys are often local journeys for own-account transport.
Orsaken till detta är att sådana transporter ofta är lokala transporter för egen räkning.
   Mrs Andrikienė, when our fellow Members take part in a mission of observers, they do not go on their own account.
När våra kolleger deltar i en övervakningsdelegation gör de inte det för egen räkning.
The Lizard travelled 1 2, 000 miles to settle accounts with you!
Ödlan reste 12. 000 mil för att göra upp räkningen med dig!
account (aussi: causation, cause, ground, matter)
volume_up
orsak {gen. comm.}
President De Giovanni gave a good account of the more general reasons for our concerns.
Ordförande De Giovanni pekade tydligt på de mest allmänna orsakerna till vår oro.
If the reasons are social, I would ask you please to take account of the protection of Spanish fishermen.
Om det är sociala skäl som är orsakerna ber jag er att beakta de som kan värna de spanska fiskarna.
This new Directive threatens to cause disruption on account of the obligation to monitor what users are doing.
Detta nya direktiv hotar att orsaka splittring med anledning av förpliktelsen att övervaka vad användare gör.
volume_up
beräkning {gen. comm.}
This includes an account of the remaining deficiencies in the structures and in the implementation of the Community .
I dessa ingår en beräkning av återstående underskott i strukturerna och i genomförandet av gemenskapens regelverk.
What general and specific criteria will be taken into account in this programme?
Vilka allmänna och särskilda kriterier kommer man att ta med i beräkningen inom detta program?
I see that as symptomatic of the extent to which this Parliament is taken into account.
Jag betraktar detta som ett tecken på i hur hög grad parlamentet tas med i beräkningen.
account (aussi: advantage, avail, benefit, good)
volume_up
nytta {gen. comm.}
That is understandable but it fails to take into account how the industry has grown.
Det är förståeligt men det är knappast till nytta för den uppkomna praktiken.
Thirdly, farmers can also see climate change as an opportunity and turn it to account.
För det tredje kan jordbrukare också se klimatförändringen som en möjlighet och dra nytta av den.
The Commission will of course take these into account and put them to good use accordingly.
Kommissionen kommer givetvis att ta hänsyn till dessa, och följaktligen dra stor nytta av dem.
account (aussi: advantage, asset, benefit, convenience)
volume_up
fördel {gen. comm.}
To take advantage of the benefits of Google Wallet, we strongly recommend that you create only one account.
Om du vill utnyttja fördelarna med Google Wallet rekommenderar vi att du endst skapar ett konto.
These initiatives are to be welcomed because they systematically prioritise an approach that takes account of the environmental impact of traffic.
En viss grad av konkurrens när det gäller beskattning är naturligtvis helt godtagbart om det leder till konkreta fördelar för konsumenterna.
An advantage of the second pillar is that pension benefits no longer depend on the country's demographics but on savings accumulated in one's own account.
En fördel med den andra pelaren är att pensionsvinsterna inte längre är beroende av landets demografi, utan av de besparingar som samlats på ens eget konto.
volume_up
värdering {gen. comm.}
It is difficult work, taking account of an ever-increasing number of legal traditions and cultural values.
Det är ett svårt arbete, med tanke på det allt större antal rättsliga traditioner och kulturella värderingar som är inblandade.
Are we going to take an even-handed approach in this respect or will we form an assessment on a country-by-country basis, taking into account the respective size of population?
Kommer man att ha en jämställdhet här, eller blir det fråga om en värdering efter olika länder och befolkningsstorlek?
I want to mention the ratings agencies as well, and the accounting rules which Mrs Berès also mentioned - the fair value issue.
Jag vill dessutom ta upp kreditvärderingsinstituten och de redovisningsregler som Pervenche Berès också nämnde - frågan om rättvis värdering.
volume_up
uppskattning {gen. comm.}
Parliament's report does not take into account or give credit to the substantive improvements which are being negotiated.
Parlamentets betänkande tar varken hänsyn till eller uttrycker uppskattning för de substantiella förbättringar som har förhandlats fram.
It was also unanimously in favour of only a slight increase in payment appropriations, taking into account the needs of an enlarged Union.
I vår övergripande överenskommelse är betalningsbemyndigandena 1 miljard högre än rådets uppskattning av vad som är nödvändigt för att fullgöra förpliktelserna 2005.
These are estimated at EUR 100 billion, accounting for some 2 % of the gross domestic product of all the European Member States.
Uppskattningarna uppgår till 100 miljarder euro, vilket motsvarar ca 2 procent av alla europeiska medlemsstaters bruttonationalinkomst.
According to the rapporteur, the USA's position as a moral guide is no longer tenable on account of its continued use of capital punishment.
Föredraganden menar att USA: s anseende som moralisk förebild undermineras på grund av tillämpningen av dödsstraffet.

2. "on ~ of"

account
volume_up
grund {gen. comm.} (på ~ av)
They are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
Det är de skyldiga att göra på grund av innehållet i detta associeringsavtal.
There must be no discrimination on account of nationality.
Det skall inte finnas någon diskriminering på grund av nationalitet.
She has had to leave earlier on account of a death and funeral in the family.
Hon var tvungen att åka tidigare på grund av ett dödsfall och begravning i familjen.

3. Économie

account (aussi: book account, comte)
volume_up
kontot {gen. comm.}
A message will be sent to the recovery address you listed for your account.
Ett meddelande skickas till återställningsadressen som du angav för kontot.
Click Next to start Account setup so you can overwrite the selected Account.
Klicka på Nästa så startas Kontoinställningar där du kan ersätta det valda kontot.
Your account will use only the keywords, ads, and ad groups in your control group.
Kontot använder bara sökorden, annonserna och annonsgrupperna i din kontrollgrupp.

Exemples d'usage pour « account » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYour comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
Er anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishThe directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.
I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
EnglishThere is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
Roboten, vår stigande kändis, har även sitt eget Twitterkonto: @robotinthewild.
EnglishThese aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
Dessa aspekter beaktas inte, eller åtminstone inte tillräckligt, i betänkandet.
EnglishIt consists in asking the Commission to take account of what is in the amendment.
Den består av att uppmana kommissionen att beakta ändringsförslagets innehåll.
EnglishHowever, the timescale for the correction could take account of economic factors.
Tidsfristen för korrigeringen kan dock sättas med hänsyn till ekonomiska faktorer.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport's various structures.
Då vi utformar EU: s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
EnglishI should also like to emphasize the need to take political factors into account.
Jag vill på samma gång betona nödvändigheten av att beakta de politiska faktorerna.
EnglishAccording to the experts macro viruses already account for 80 % of all viruses.
Experterna uppskattar att redan 80 procent av alla virus utgörs av makrovirus.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De senaste åren har UNWRA även lidit ordentligt under de ekonomiska problemen.
EnglishParliament must take this into account when voting on this important directive.
Parlamentet måste ta hänsyn till detta vid omröstningen om detta viktiga direktiv.
EnglishCurrently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
För närvarande står EU-bidragen för en tredjedel av Mauretaniens nationella budget.
EnglishMy answer will take into account what has happened since this question was asked.
I mitt svar kommer jag att beakta vad som har hänt sedan denna fråga ställdes.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport' s various structures.
Då vi utformar EU:s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.