« amongst » traduction en suédois

EN

« amongst » en suédois

EN amongst
volume_up
{préposition}

amongst (aussi: among, at, by)
volume_up
hos {prép.}
There is growing concern amongst interested communities and also amongst the general public in this field.
Vi kan se en växande oro i de berörda samhällena och hos allmänheten i denna fråga.
The lack of motivation amongst excellent civil servants is serious.
Den låga motiveringsgrad som finns hos utmärkta tjänstemän är allvarlig.
I think conditions should not be as they are amongst private providers.
Jag anser, att det inte får vara så som hos de privata distributörerna.
amongst (aussi: among, of, out of, mid)
volume_up
bland {prép.}
That ended as a result of the efforts of the European Commission, amongst others.
Situationen kunde lösas bland annat tack vare Europeiska kommissionens ansträngningar.
Amongst the amendments that have been accepted, I would highlight the following:
Bland de valda ändringarna finns bland annat de följande:
There is little disagreement amongst Members with regard to the first proposal.
Det finns inte mycket oenighet bland ledamöterna när det gäller det första förslaget.
amongst (aussi: among, between, betwixt, twixt)
volume_up
mellan {prép.}
This pact amongst Europeans requires a pact amongst Spaniards.
Denna överenskommelse mellan européer kräver en överenskommelse mellan spanjorer.
The Presidency distributes those available amongst the political groups.
Presidiet fördelar de tillgängliga passerkorten mellan de politiska grupperna.
Divide it amongst the Smithsonian, the Louvre, the Cairo museum...
Fördela den mellan Smithsonian lnstitution, Louvren, museet i Kairo...
amongst (aussi: among)
volume_up
ibland {prép.}
As has been apparent today, a particular attitude prevails amongst officials.
Det betyder att kommissionsledamöterna ibland måste ta på sig ansvaret.
Those who are born amongst us, at least, must immediately acquire the nationality of our country.
De som föds ibland oss måste åtminstone omedelbart bli medborgare i vårt land.
It is an influential source of information amongst the local media; sometimes even the sole voice of local communities.
De är en inflytelserik källa till information bland de lokala medierna; ibland t.o.m. de lokala samhällenas enda röst.
amongst (aussi: between)
volume_up
emellan {prép.}
Please argue amongst yourselves outside of the Chamber when the sitting is over.
Var så vänliga och diskutera er emellan utanför kammaren när sammanträdet är över.
Do not use points of order to hold debates amongst yourselves.
– Använd inte ordningsfrågor för att debattera er emellan.
   Do not use points of order to hold debates amongst yourselves.
   – Använd inte ordningsfrågor för att debattera er emellan.
amongst (aussi: among)
Once access is granted, the companies will compete amongst themselves.
När tillträde väl har beviljats kommer företagen att konkurrera sinsemellan.
If the ACP countries are in agreement amongst themselves, the ideas we bring will be important.
Om AVS-länderna är överens sinsemellan blir de idéer vi tillför viktiga.
What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves.
Det som vi ser här är snarare den politiska eliten som språkar sinsemellan i eget intresse.

Exemples d'usage pour « amongst » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe honourable Members – amongst whom I now find myself – also only have one.
De ärade ledamöterna – som jag själv tillhör numera – har också bara ett system.
EnglishAmongst all of us we will try to improve our multilingual communication procedures.
Vi ska alla försöka förbättra våra förfaranden för flerspråkig kommunikation.
EnglishConcentrations of ozone are very unevenly distributed amongst the Member States.
Ozonkoncentrationerna påverkar medlemsstaterna på ett mycket ojämnt sätt.
EnglishIt is very difficult to work out whether there are any facts amongst all that fiction.
Det är mycket svårt att utröna om det finns några fakta mitt i all denna fiktion.
EnglishIn the face of the tsunami, European citizens have been amongst the most generous.
Det behövs inte bara pengar, utan vi måste även erbjuda teknisk sakkunskap.
EnglishWe know that there are innovative systems now in existence amongst many Member States.
Vi känner till att det finns innovativa system som används i många medlemsstater.
EnglishThey include amongst others aid for production, rural development and export refunds.
Dessa inbegriper bl.a. stöd för produktion, landsbygdsutveckling och exportbidrag.
EnglishAmongst these issues, I note that Mr Purvis has just raised that of asset management.
En av dessa är förvaltningen av tillgångarna, som John Purvis just tog upp.
EnglishThis approach finds wide support amongst public opinion and in the European Parliament.
Detta syfte finner ett brett stöd i den allmänna opinionen och i Europaparlamentet.
EnglishWe must have total unity of purpose amongst the international community.
Vi måste vara totalt eniga kring syftet med detta i det internationella samfundet.
EnglishWhat we need to do is to set priorities amongst all the work which is planned.
Då finns det i stället anledning att göra prioriteringar för alla planerade verksamheter.
EnglishSecondly, the usage rate of Internet connections amongst us in Europe is low.
För det andra har vi en låg användning av Internetanslutningar i Europa.
EnglishI'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.
Jag tar bort det och så har vi en blank bild för de av er som är känsliga.
EnglishAmongst my particular reservations, I would like to highlight the following three:
Av de särskilda reservationer som kan göras vill jag gärna nämna tre.
EnglishEven amongst non-smokers there are 19 000 deaths a year from passive smoking.
Dessutom dör 19 000 ickerökare till följd av passiv rökning varje år.
EnglishIt is as if grace is still possible even amongst the worst of men.
Som om det alltid vore möjligt, t.o.m. för de värsta människorna, att finna nåd.
EnglishWe are grateful for the efforts both of you have made to be here amongst us.
Vi är tacksamma för de ansträngningar som ni båda har gjort för att kunna vara här med oss.
EnglishIt was at that stage that expectations were raised amongst the citizens.
Under första behandlingen förbättrades kommissionens förslag väsentligt med brett stöd.
EnglishMr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
(EN) Herr talman! Mitt i allt mörker får vi äntligen goda nyheter.
EnglishCould it ever have been credible with Mr Seselj amongst its members?
Har den någonsin kunnat vara det så länge en av ministrarna har hetat Seselj?