« anxious » traduction en suédois

EN

« anxious » en suédois

EN

anxious {adjectif}

volume_up
1. général
Mr Linkohr will be very anxious to have that kind of measurement achieved.
Linkohr kommer att vara mycket angelägen att sådana siffror åstadkomms.
I am very anxious that renewable energy is supported in a liberalised market.
Jag är mycket angelägen om att förnyelsebar energi får stöd på en avreglerad marknad.
She is anxious that it should get through under the Greek presidency.
Hon är angelägen om att detta skall gå igenom under det grekiska ordförandeskapet.
anxious (aussi: jealous)
I am very anxious that we should strengthen our relationship with them.
Jag är mycket mån om att vi stärker våra relationer med dem.
Therefore those elements in your amendments do not seem reasonable to me, and I was anxious to say so.
Därför tycker inte jag att de delarna i era ändringar är förnuftiga, och jag var mån om att få det sagt.
The Guatemalan government has recently shown how anxious it is to establish peace and order.
Guatemalas regering har på senare tid visat hur angelägen man är om att skapa ordning och lugn.
I am particularly anxious about tobacco-producing areas.
Jag är särskilt orolig över de tobaksproducerande områdena.
My group is particularly anxious that Sam Rainsy's party will not be given a fair chance as a result.
Min partigrupp är särskilt orolig för att Sam Rainsys parti av den anledningen inte får någon ärlig chans.
Another problem, as we have just heard today, makes me even more anxious.
Ett annat problem som nämnts just i dag gör mig ännu mer orolig.
Commissioner, I am very anxious about the future of Regulation No 1408/71.
Jag är mycket bekymrad över framtiden för förordning nr 1408/71.
I am anxious about the wording of some of the compromises.
Jag är bekymrad över formuleringarna i några av kompromisserna.
However, we are anxious about the implementation of the document.
Men vi är bekymrade över hur detta arbete tillämpas.
anxious (aussi: ardent, avid, eager, earnest)
The ALDE Group is anxious to press the accelerator on defence.
ALDE-gruppen är ivrig att påskynda arbetet på försvarsområdet.
I usually agree with my friend Mr Wolf Klinz but, unless I misunderstood, I detected that he was not so anxious about the switching of bank accounts.
Jag brukar ofta dela min vän Wolf Klinz' åsikter, men om jag inte missförstått det hela var han inte så ivrig när det gäller byte av bankkonto.
The former Commissioner Millan was very anxious to do something about this and started an investigation into the regional fund and other funds but it was dropped.
Den förre kommissionsledamoten Millan var mycket ivrig att göra något åt saken, och han påbörjade en utredning om regionalfonden och andra fonder, men den avslutades inte.
Ängslig skulle nog vara ett bättre ord.
We went on to see it rapidly reversed by the new Labour Government, anxious to preserve jobs in the mining industry.
Vi fick snabbt se detta ändras av den nya Labourregeringen, som var ängslig att bevara jobben i gruvindustrin.
We feel overcome, we feel overwhelmed, we feel anxious, maybe depressed, frustrated or cynical.
Vi känner oss överväldigade. ~~~ Vi känner oss ängsliga, kanske deprimerade, frustrerade eller cyniska.
So I was particularly anxious that a compromise would be reached which saved jobs and this compromise does exactly that.
Därför är jag synnerligen angelägen om att man kan få till stånd en kompromiss som räddar arbetstillfällen och denna kompromiss innebär just detta.
I am a little anxious that, in spite of everything, funds will sneak in from other programmes precisely for use in research on nuclear fusion and nuclear activity.
Jag är litet rädd för att det, trots allt, smygs in medel från andra program till just forskning om kärnvapenfusion och nukleär verksamhet.
A number of local and environmental organisations are anxious to ensure its conservation, seeking to transform it into a mining heritage museum and an ecotourism and environmental awareness centre.
Lokala föreningar och miljöorganisationer vädjar om att byggnaden ska räddas och göras om till gruvmuseum och center för ekoturism och miljöutbildning.
2. "about"
anxious

Synonymes anglais de « anxious »

anxious

Exemples d'usage pour « anxious » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
Vi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Sedan dess har jag verkat för att förslaget skall antas så snart som möjligt.
EnglishIn mid-July, we received a visit from some particularly anxious Romanian farmers.
I mitten av juli fick vi besök av några väldigt oroliga rumänska jordbrukare.
EnglishBut when we talk about voluntary service, I am anxious to underline its importance.
Men när det gäller volontärtjänsten, så tvekar jag inte att understryka dess vikt.
EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
De är framför allt bekymrade över sina arbeten eller svårigheten med att finna arbete.
EnglishThe peoples of Central Europe are anxious to join our Community of values.
Folken i Europas mitt väntar på att kunna ansluta sig till vår värdegemenskap.
EnglishI therefore honestly believe that we should not be too anxious about this.
Därför tror jag helt uppriktigt att vi inte ska bekymra oss alltför mycket för det.
EnglishI am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
Jag är mot denna ultraliberala logik och ville framföra min invändning.
EnglishThere are those who are anxious about Europol's being given unduly large resources.
Det finns dem som oroar sig för att Europol skulle få för stora resurser.
EnglishI am very anxious to know how the Commission will get to grips with the task.
Jag är mycket spänd på hur kommissionen kommer att ta itu med uppgiften.
EnglishRath drove the anxious citizen to action with false arguments, no less.
Rath drev de oroliga medborgarna till aktion med argument som dessutom var falska.
EnglishI know how anxious the media is about propaganda, and with good reason.
Jag vet hur ängsligt - och med rätta - medierna förhåller sig till propaganda.
EnglishThere are those who are anxious about Europol' s being given unduly large resources.
Det finns dem som oroar sig för att Europol skulle få för stora resurser.
EnglishIt is understandable that some employees should feel anxious about such a radical change.
Det är förståeligt att en del anställda oroas av en sådan radikal förändring.
EnglishThe rapporteur is, above all, anxious about farms that produce little but do receive support.
Jag skulle snarare förespråka ett tak, en maxgräns för stöd till varje jordbruk.
EnglishWe would all drown in letters from anxious people demanding that the forests be protected.
Vi skulle alla drunkna i brev från oroliga medborgare med krav på skydd för skogarna.
EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Det är anledningen till att vi har återlanserat Lissabonstrategin: tillväxt och sysselsättning.
EnglishOnly in this way can we send out a clear signal to anxious consumers.
Endast på så vis kan vi ge en entydig signal till våra oroade konsumenter.
EnglishWe were extremely anxious that the Japanese and the Americans would be going ahead without us.
Vi var ytterst oroliga för att japanerna och amerikanerna skulle gå vidare utan oss.
EnglishHer report contains much that the Commission is anxious to consider and act on.
För hennes betänkande omfattar många saker som kommissionen önskar att ta med i sina överväganden.