EN

application {substantif}

volume_up
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna
That would merely be an intelligent application of the principle of subsidiarity.
Det skulle bara vara en intelligent tillämpning av subsidiaritetsprincipen.
This should make for improved application of Community law in the Member States.
Detta bör medge förbättrad tillämpning av gemenskapsrätt i medlemsstaterna.
application (aussi: petition)
The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
Europaparlamentet och de nationella parlamenten skall underrättas om denna ansökan.
This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
Myndigheten vidarebefordrade sedan hennes ansökan till de nederländska myndigheterna.
Croatia's application is being dealt with in accordance with the usual procedures.
Kroatiens ansökan behandlas i enlighet med de vanliga förfarandena.
application (aussi: appliance, employment, exertion, operation)
A better link is required between the development of new technology and application in the market.
Det behövs en bättre koppling mellan ny teknik och användning på marknaden.
application of nuclear measuring techniques (in the industrial, agricultural, archaeological and geological fields);
användning av nukleära mättekniker (inom industri, jordbruk, arkeologi och geologi),
Suppose you want to compose an application with colored, animated text suitable for a simple web site.
I det följande exemplet visas en användning med färgglad animerad text som lämpar sig för en enkel webbsida.
application (aussi: bill, card, program, ticket)
In this field you can change the application if the DDE link refers to another application.
I det här fältet kan Du växla program, om DDE-länken hänför sig till ett annat program.
New application to VINNOVA program "Challenge Driven Innovation"
Ny ansökan till Vinnovas program "Utmaningsdriven innovation" 
Ansökan om studieuppehåll för program- och arenastudenter
application
a specific application, as opposed to a general purpose circuit,
applikation snarare än en krets för mer generella funktioner, som exempelvis en
This window was created by a JavaScript Application (from
Fönstret genererades av en JavaScript-applikation (från
This window was created by a Java Application (from
Fönstret genererades av en Java-applikation (från
application
Sitaram is designated as a reviewer of the application to the National Science Foundation (NSF), USA.
Sitaram är utsedd som granskare av ansökning till National Science Foundation (NSF), USA.
Nor am I a supporter of creating a multinational application procedure at this time.
Jag är inte heller för att man vid nuvarande tidpunkt gör en multinationell ansökning.
I was referring to the chair for specialist nurses in diabetes, for which there is an application before the Commission.
Jag hänvisade till en post för specialiserade diabetessköterskor, om vilket en ansökning lagts fram för kommissionen.
Anmälan till redovisning av examensarbete
I am sorry, Madam, but I have no record here of your application to give an explanation of vote.
Ursäkta, fru kollega, men jag har inte fått någon anmälan om en röstförklaring från er, jag beklagar.
It is also recommended that you, as the operator also establishes a so-called application, or other appropriate documentation.
Vidare rekommenderas att du som verksamhetsutövare också upprättar en så kallad anmälan, eller annan erforderlig dokumentation.
The European Parliament has since received thousands of petitions against the application of precisely that law.
Europaparlamentet har sedan dess mottagit tusentals framställningar om tillämpningen av just denna lag.
Member States must be able to handle applications for asylum and requests for reception more efficiently.
Medlemsstaterna måste kunna effektivera handläggningen av asylansökningar och framställningar om övertagande.
Out of 410 applications in 1999 only 55 projects with a low overall volume of EUR 6.07 million could be considered.
Av 410 framställningar år 1999 kunde bara 55 projekt med en mager totalvolym om 6,07 miljoner euro beaktas.
application (aussi: employment)
Another disturbing issue is the fact that resources have been lost through faulty application of these funds.
Ett annat oroande tema är det faktum att medel har gått förlorade på grund av ett felaktigt användande av strukturfonderna.
Ireland is a model example of how good and effective application of Cohesion and Structural Funds contributes to more rapid development.
Jim Higgins har förmodligen rätt - Irland är ett skolexempel på hur ett gott och effektivt användande av sammanhållnings- och strukturfonder bidrar till en snabbare utveckling.
application (aussi: assiduity, diligence, industry)
volume_up
flit {gen. comm.}
application (aussi: request)
Mr President, there has been no application from the Irish Government nor any attempt on its part to alter the existing NUTS classification.
Herr ordförande, hittills föreligger inget förslag och ingen anmodan från den irländska regeringen att ändra någonting beträffande fördelningen av Nuts.
application
The aim with this research project is to develop measurement methods based on laser speckle metrology for application on transparent media as gases and flames.
Forskningsprojektet handlar om att utveckla laserspecklemätmetoder för applicering på transparenta objekt som t ex strömmande gaser och flammor.
application
application (aussi: apostrophe, reference)

Synonymes anglais de « application »

application

Exemples d'usage pour « application » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe application of these rules will have to be monitored, which will not be easy.
Tillämpningen av dessa regler kommer att behöva övervakas, vilket inte blir lätt.
EnglishSecondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
För det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
EnglishSecondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Det finns för det andra ett trängande behov av att förenkla ansökningsförfarandet.
EnglishFor that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Av den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
När det gäller tillämpningsområdet tror jag att vi har funnit den bästa lösningen.
EnglishThat international pact forbids the arbitrary application of the death penalty.
Det internationella fördraget förbjuder ett godtyckligt tillämpande av dödsstraff.
EnglishI ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
Därför vill jag att begäran om återförvisning till utskottet ska dras tillbaka.
EnglishTheir application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
Tillämpningen av dessa på platsen förefaller ofta vara diffus och oproportionerlig.
EnglishThere can be no obstacles to the application of the law in the European Union.
Det får inte förekomma hinder för tillämpningen av lagen i Europeiska unionen.
EnglishThe amendments dismiss the application of the principle for reasons I do not share.
Ändringarna frångår tillämpningen av principen, av skäl som jag inte godkänner.
EnglishWe are therefore focusing on monitoring proper application of the existing Directive.
Vi fokuserar därför på att övervaka att det befintliga direktivet följs korrekt.
EnglishThis leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
Detta leder till en obalans mellan kostnader och nytta när standarderna tillämpas.
EnglishAll these legal instruments will have simultaneous application from 1 July 2005.
Alla dessa rättsliga instrument kommer att börja tillämpas samtidigt den 1 juli 2005.
EnglishAs a mechanical engineer which application you want, but with a clearer gauge.
– Som vilket maskiningenjörsprogram som helst, fast med en tydligare fordonsprofil.
EnglishEveryone here will be familiar with the history of this particular application.
Alla närvarande känner till historien om denna specifika medlemskapsansökan.
EnglishThis also applies to the values and the application thereof in the European Union.
Det gäller även de värden som Europeiska unionen står för och tillämpningen av dem.
EnglishThe issues surrounding the application of this 'passerelle ' are controversial.
Frågan om tillämpningen av den så kallade " passerellen " är kontroversiell.
EnglishWe have still to agree on the content of these rules and on their application.
Men vi måste komma överens om innehållet i dessa regler och hur de skall tillämpas.
Englishthe Council Declaration on application of the provisions of the Schengen acquis, and
rådets uttalande om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket, och
EnglishIt is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
Det är också nödvändigt att lägga särskild vikt vid att direktiven tillämpas korrekt.