EN

to arrive [arrived|arrived] {verbe}

volume_up
In a monopoly, the railway waits for freight to arrive on its doorstep.
I ett monopol väntar järnvägen på att godset själv skall komma och knacka på dörren.
It was very difficult to arrive at a credible and constructive text.
Det var mycket besvärligt, att i slutänden komma fram till en trovärdig och konstruktiv text.
We must remember that for many European citizens the euro will not arrive in 1999, but in 2002.
Vi måste komma ihåg att för många européer så införs inte euron 1999 utan 2002.
Worse still, these resources will not arrive quickly enough.
Ännu värre är att resurserna inte kommer att komma fram tillräckligt snabbt.
It was very difficult to arrive at a credible and constructive text.
Det var mycket besvärligt, att i slutänden komma fram till en trovärdig och konstruktiv text.
Först skissar han nödvändigheten för att komma fram till en ny strategi.
I can assure you that work is ongoing to arrive at this conclusion.
Detta är vår föresats, och jag hoppas att vi kommer att lyckas.
But ultimately, if we are to arrive at the necessary compromises, what is needed is sufficient collective political will.
Men om vi skall lyckas nå de nödvändiga kompromisserna krävs det i slutändan en tillräcklig samlad politisk vilja.
Even as we arrived in Berlin, there were growing fears that it would not prove possible to find a peaceful solution to the conflict in Kosovo.
Redan på vägen till Berlin växte farhågorna om att man i Kosovo inte skulle lyckas lösa konflikten på fredlig väg.
Illegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
Illegala invandrare kommer att anlända till Greklands sjö- och landgränser.
In the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
Efter en naturkatastrof måste humanitärt bistånd anlända utan dröjsmål.
We expect the first troops to arrive in the region before the weekend.
Vi förväntar oss att de första trupperna kan anlända till området redan före veckoslutet.
Varor levereras inte eller kommer sent.
We are standing in the midst of the interest groups, as we can tell from the constant stream of publications arriving in our offices.
Vi står mitt ibland intressena, det ser vi på alla publikationer som levereras varje ögonblick.
On the other hand, it has to be recognised that HGV traffic ensures that, in our complex society, products and foodstuffs arrive on time.
Å andra sidan måste det erkännas att trafiken med tunga lastfordon gör att produkter och livsmedel levereras i tid i vårt komplexa samhälle.
I have been told that a bus is bringing people from Brussels and is expected to arrive about 8.30 p. m.
Jag har fått veta att en buss som transporterar personer från Bryssel väntas ankomma omkring kl.
I have been told that a bus is bringing people from Brussels and is expected to arrive about 8.30 p.m.
Jag har fått veta att en buss som transporterar personer från Bryssel väntas ankomma omkring kl. 20.30.

Synonymes anglais de « arrival »

arrival

Exemples d'usage pour « to arrive » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMaybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Kanske det ger Crowley några extra minuter att ta sig hit om Dell'Alba är med oss.
EnglishI should like to emphasise that it is essential to arrive at financial consensus.
Jag vill här insistera på att det är nödvändigt att nå ett finansiellt samförstånd.
EnglishMaybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Kanske det ger Crowley några extra minuter att ta sig hit om Dell ' Alba är med oss.
EnglishLetters to Strasbourg arrive there a bit sooner, but it still takes far too long.
Till Strasbourg går det litet snabbare, men det är fortfarande alldeles för långsamt.
EnglishThe fatality rate is very high and shows that people arrive too late at health centres.
Dödligheten är mycket stor och visar att folk kommer för sent till sjukstugorna.
EnglishNinety per cent of Europe's imports, on which we depend, arrive via maritime routes.
Nittio procent av Europas import, som vi är beroende av, kommer via sjöfartsrutter.
EnglishI hope that the heads of state will arrive at the same conclusion come December.
Jag hoppas att statscheferna kommer fram till samma slutsats i december.
EnglishA further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Ytterligare en leverans på över 16 000 ton genom Euro-Aid anländer på söndag.
EnglishThe aim of the Green Paper is to arrive at a framework directive for consumer policy.
Syftet med grönboken är att komma fram till ett ramdirektiv för konsumentpolitiken.
EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Man skapar inte innovation genom mer strukturer, mer tegel och murbruk.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
Massor av illegalt timmer och illegala träprodukter anländer till EU:s hamnar varje dag.
EnglishSome 500 000 victims of the traffic in human beings arrive each year in Western Europe.
500 000 personer som är offer för människohandeln kommer varje år till Västeuropa.
EnglishBoats and rafts arrive along its borders in southern Italy and southern Spain.
Söderifrån kommer båtar och flottar till södra Italien och södra Spanien.
EnglishSo, remember, when you arrive in Parliament tomorrow to vote in favour’.
Så kom ihåg att rösta för betänkandet när ni kommer till parlamentet i morgon.”
EnglishOf course it is vexatious when reports either arrive late or are incomplete.
Naturligtvis är det irriterande när rapporterna inkommer sent eller är ofullständiga.
EnglishThis would ensure that you arrive here on time and would preserve your green reputation.
Då skulle ni med säkerhet komma i tid och samtidigt bevara ert gröna anseende.
EnglishWe would have been glad if the House had been able to arrive at a common position.
Det skulle ha glatt oss om parlamentet hade kunnat komma fram till en gemensam hållning.
EnglishIllegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
Illegala invandrare kommer att anlända till Greklands sjö- och landgränser.
EnglishThey arrive in a new country often illegally, without papers and are then trapped.
De kommer till ett nytt land, många gånger olagligt, utan några papper och är sedan fast.
EnglishThey have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
De brukade komma i början av januari, när den ortodoxa julen börjar.