EN articulate
volume_up
{substantif}

1. Zoologie

articulate

Exemples d'usage pour « articulate » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey certainly are communicated in this House and he does it in a most articulate fashion.
Den har verkligen kommit denna kammare till del och han gör det på det mest vältaliga sätt.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Det är så upplysta människor kommunicerar med varandra och uttrycker sig.
EnglishA second and related imperative is to understand and articulate the potential of peace.
En annan viktig sak som är förknippad med detta är att förstå och formulera möjligheterna till fred.
EnglishWe can articulate the values and objectives that underpin the Union.
Vi kan klart formulera de värden och mål som unionen bygger på.
EnglishWhat would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
- (EN) Vad vore frågestunden utan våra irländska kolleger och deras effektiva och tydliga bidrag?
EnglishDemocracy requires parties to provide choice to the electorate and to articulate the views of voters.
Demokratin kräver att partierna ger väljarkåren valmöjlighet och att de ger uttryck för väljarnas åsikt.
EnglishThis is the message I would like to articulate: the Romanian authorities must put a stop to this action.
Detta är det budskap som jag vill framföra: de rumänska myndigheterna måste sätta stopp för denna aktion.
EnglishI listened intently to this articulate wee man.
Jag lyssnade uppmärksamt på denne vältalige lille man.
EnglishMr Malerba, Mr Desama, as rapporteur, and also Mrs McNally have all addressed the problem in a very articulate way.
Kollegerna Malerba och Desama som föredragande och även kollegan McNally har berört det hela mycket tydligt.
EnglishI think we will need to articulate our works around these two lines of action: transparency and protection of privacy.
Jag tror att vi måste låta vårt arbete röra sig omkring dessa båda axlar: öppenhet och skydd av privatlivet.
EnglishThe most determined supporters of the US vision are European, as are its most articulate opponents.
Det mest beslutsamma stödet för den amerikanska visionen är europeiskt, precis som de mest uttalade motståndarna är europeiska.
EnglishArticulate clearly any figure that is mentioned.
EnglishThrough my work I'm trying to articulate that humans are not separate from nature and that everything is interconnected.
Genom mitt arbete försöker jag uttrycka att människan inte är avskild från naturen och att allting hänger ihop.
EnglishNow, Mrs Ashton, the great challenge is to articulate and identify a European response, mainly at the London Conference.
Fru Ashton! Den stora utmaningen just nu är att utforma ett europeiskt svar, i första hand under Londonkonferensen.
EnglishThis is the freedom which allows us to articulate these problems within a spectrum of views which is relevant to their solution.
Detta är den frihet som gör det möjligt för att formulera dessa problem inom ett åsiktsspektrum som är relevant för deras lösning.
EnglishWe well know that this population can be articulate, can demonstrate and show their anger, and they do show it when something is wrong.
Vi vet mycket väl att denna befolkning kan uttrycka sig, kan demonstrera och visa sin ilska, och när något är fel visar de det.
EnglishTo this end, the authorities should achieve, or even surpass, the fiscal target for this year and articulate a robust medium-term budgetary strategy.
Därför bör myndigheterna uppnå eller överträffa det finanspolitiska målet för i år och formulera en robust medelfristig statsfinansiell strategi.
EnglishThose documents articulate the EU's political determination to address the situation of millions of Roma who are suffering from economic and social exclusion.
I dokumenten uttrycks EU:s politiska beslutsamhet att förbättra situationen för miljontals romer som lider av ekonomisk och social utestängning.
EnglishWhat Europe needs is a strong, articulate political will, one with enough human, military and financial resources to make it a credible actor on the world stage.
EU behöver en stark och tydligt uttalad politisk vilja och tillräckliga mänskliga, militära och finansiella resurser för att vara en trovärdig aktör på världsarenan.
EnglishWhat is most important to me is that Articles 27 and 29, which articulate generalised concerns about the proposed working time and services directives, should be deleted.
Vad som är viktigast för mig är att artiklarna 27 och 29, där en allmän oro över den föreslagna arbetstiden och tjänstedirektiven kommer till uttryck, tas bort.