« bear on » traduction en suédois

EN

« bear on » en suédois

bear on
Notre équipe a été prévenue qu'il manque la traduction de « bear on ».

Exemples d'usage pour « bear on » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
Vi får inte glömma bort att det även finns betydande skillnader inom regionerna.
EnglishOur aim is for producers and importers to bear full responsibility for safety.
Vårt mål är att producenter och importörer ska bära det fulla säkerhetsansvaret.
EnglishWe therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
Det behövs därför fler skuldror att bära bördan - det beslutade vi i går kväll.
EnglishWe ought to bear this in mind, something I am convinced the Commission has done.
Vi bör hålla detta i tanken, vilket jag är övertygad om att kommissionen har gjort
EnglishHe must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs' or 'buts' .
De måste ha rätt att vägra att vittna och det skall inte vara några om eller men.
EnglishWe should also bear in mind the resolutions by other international organisations.
Vi bör också komma ihåg resolutionerna från andra internationella organisationer.
EnglishIt is important to bear them in mind and we should move on with this proposal.
Det är viktigt att hålla dessa i minnet, och vi bör gå vidare med detta förslag.
EnglishWe must create the legal conditions in which these investments will bear fruit.
Vi måste skapa de rättsliga villkor som kan få dessa investeringar att bära frukt.
EnglishI hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.
Jag hoppas att kommissionsledamoten tänker på detta när hon utformar sina förslag.
EnglishWhen mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.
När vi planerar vår nya energistrategi måste vi ha några utmaningar i minnet.
EnglishThe Treaty will be signed on 13 December in the city whose name it will bear.
Fördraget kommer att undertecknas den 13 december i den stad vars namn det bär.
EnglishLet us hope that this parent will in future bear other children like this report.
Låt oss hoppas att denna moder i framtiden kan föda fler barn som detta betänkande.
EnglishThe first committee of inquiry worked hard, and its work is starting to bear fruit.
Den första undersökningskommittén har arbetat hårt och arbetet har gett effekt.
EnglishSo I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
Jag hoppas att ni har överseende med att jag nu kanske tar något mer tid i anspråk.
EnglishWe do not bear every responsibility in this crisis, but we do have responsibilities.
Vi är inte ansvariga för allt i den här krisen, men vi har definitivt ett ansvar.
EnglishLet us also bear in mind that our health and that of our children are at stake here.
Vi får inte heller glömma att det är vår och våra barns hälsa som står på spel.
EnglishHowever we understand your general concern and will bear it in mind for the future.
Vi förstår emellertid vad ni menar och kommer att ha det i åtanke i framtiden.
EnglishWe are much more open than national parliaments, so we must bear that in mind.
Vi är mycket öppnare än de nationella parlamenten, så det bör vi ha i åtanke.
EnglishIt is therefore important to always bear in mind the issues involved in this project.
Det är därför viktigt att alltid komma ihåg de frågor som tillhör detta projekt.
EnglishI would urge the Commission to bear this in mind when looking at this proposal.
Jag vill uppmana kommissionen att ha detta i åtanke när den tittar på detta förslag.

Autres mots

English
  • bear on