« civic » traduction en suédois

EN

« civic » en suédois

EN civic
volume_up
{adjectif}

1. général

civic (aussi: municipal, communal)
The same organisation, the Hungarian Civic Union, was discriminatively excluded even from local authority elections in July.
Samma organisation, Hungarian Civic Union, uteslöts på ett diskriminerande sätt till och med från de kommunala valen i juli.
civic (aussi: municipal, urban)
volume_up
stads- {adj.}

2. Politique

civic
We are also aware that education is a key factor in civic and social integration.
Vi är också medvetna om att utbildningen är en nyckelfaktor i medborgerlig och social integration.
Secondly, the question of developing a civic culture for nongovernmental organizations is very important.
För det andra är frågan om att utveckla en medborgerlig kultur för icke-statliga organisationer mycket viktig.
That is the civic duty and the social responsibility of everyone of us here, in Parliament or in the Commission.
Det är en medborgerlig plikt, en social skyldighet som åligger oss alla här, i parlamentet och i kommissionen.

Synonymes anglais de « civic »

civic
English

Exemples d'usage pour « civic » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis programme is very important for citizens and civic society organisations.
Programmet är mycket viktigt för medborgarna och medborgarorganisationerna.
EnglishIn 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities.
Det är inte som 1915 när tidningarna hade det tufft kring sitt samhällsansvar.
EnglishThe bodies that were elected last September lack a common civic identity.
Det finns ingen statlig samhörighet för de organ, som valdes i september förra året.
EnglishMore than 10 000 municipalities in the EU are cooperating under the civic programme.
Över 10 000 kommuner i EU samarbetar inom ramen för samhällsprogrammet.
EnglishWe should welcome that fact because that is how we build a civic society.
Vi bör välkomna detta, eftersom det är på detta sätt som vi bygger ett civilt samhälle.
EnglishI do not think that we politicians should underestimate the civic forces in society.
Jag tror inte att vi politiker skall underskatta det civila samhället.
EnglishWe cannot allow the principles of law and civic rights to become victims of this combat.
Vi får inte låta rättsprinciperna och de civila rättigheterna bli offer för denna kamp.
EnglishRegulating European parties means nowadays creating a civic space without borders.
En reglering av europeiska partier förutsätter nu att ett offentligt rum utan gränser skapas.
EnglishDuring the course of this year Kenya will hold Presidential, Parliamentary and Civic elections.
Under detta år kommer Kenya att hålla president-, parlaments- och kommunalval.
EnglishTheir reactions show exactly where the limits of civic democracy lie.
Deras reaktioner visar tydligt på gränserna för bourgeoisiens demokrati.
EnglishNow, the Albanian population has been accorded its full civic rights.
Nu har den albanska befolkningsgruppen fått sina fullständiga medborgerliga rättigheter.
EnglishI was fascinated by the degree of civic involvement in the observation of the election process.
Jag var fascinerad av hur stort allmänhetens deltagande var i att bevaka valprocessen.
EnglishIt teaches life skills and promotes their involvement in civic life.
Volontärverksamhet ger dem kunskap om livet och främjar deras deltagande i samhällslivet.
EnglishThey also include a civic, cultural and educational dimension.
Nyckelkompetenserna har också en samhälls-, kultur- och utbildningsdimension.
Englishany work or service which forms part of normal civic obligations. & amp; amp; #x2019;
arbete eller tjänstgöring som ingår i de normala medborgerliga skyldigheterna. & amp; #x201D;
EnglishUnder the Third Republic in France, there was a consensus about this civic and moral education.
Under Frankrikes tredje republik var man eniga om denna undervisning om samhälle och moral.
EnglishThe shaping of civic attitudes through voluntary work is not always given due attention.
Formande av medborgerliga attityder genom volontärarbete ges inte alltid tillräcklig uppmärksamhet.
EnglishHow can we possibly expect them to integrate if they are denied civic and political participation?
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
EnglishI am speaking primarily about the report on active civic participation.
Jag avser främst betänkandet om aktivt samhällsengagemang.
EnglishI call upon everyone who strives for human and civic liberties not to support this policy.
Jag uppmanar alla som kämpar för de mänskliga och medborgerliga friheterna att fördöma detta agerande.