« co- » traduction en suédois

EN

« co- » en suédois

volume_up
Co. {substantif} [abréviation]
SV

« co- » en anglais

EN
The US and the European Union co-manage the Bretton Woods institutions.
Förenta staterna och Europeiska unionen förvaltar Bretton Woods-institutionerna tillsammans.
With the new Treaty, Parliament takes on the role of co-legislator, together with the Council.
Med det nya fördraget intar parlamentet rollen som medlagstiftare tillsammans med rådet.
Självreglering eller reglering tillsammans med andra?
And now the latest neurotic obsession is seeing CO2 and greenhouse gases everywhere.
Nu är den nya tvångsföreställningen att se CO2 och växthusgaser överallt.
CO2 emissions caused by road transport amount to about 70% of all transport-related CO2 emissions.
CO2-utsläpp som orsakas av vägtransport uppgår till ca 70 procent av alla transportrelaterade CO2-utsläpp.
Manufacturers will have to achieve 147 grams of CO2 per kilometre by 2020.
Tillverkarna kommer att behöva minska utsläppen till 147 g CO2/km till 2020.
It is unfortunate that co-operation by the customs administrations is so poor.
Det är ledsamt med bristen på samarbete mellan tullmyndigheterna.
The average new car fleet should achieve CO2 emissions of 120 g CO2/km from 2012.
Den genomsnittliga nya bilparken bör uppnå koldioxidutsläpp på 120 g koldioxid/km från och med 2012.
The action plan is to be produced by stages, in co-operation with the social partners.
Åtgärdsplanen ska utarbetas stegvis i samarbete med arbetsmarknadens parter.
We still have no clear policy on Russia, although we have a bulky agreement on partnership and co-operation.
Vi har ändå ingen klar politik vad gäller Ryssland, trots att vi har ett digert partnerskaps- och samarbetsavtal.
Nu är den nya tvångsföreställningen att se CO2 och växthusgaser överallt.
And now the latest neurotic obsession is seeing CO2 and greenhouse gases everywhere.
CO2-utsläpp som orsakas av vägtransport uppgår till ca 70 procent av alla transportrelaterade CO2-utsläpp.
CO2 emissions caused by road transport amount to about 70% of all transport-related CO2 emissions.
Tillverkarna kommer att behöva minska utsläppen till 147 g CO2/km till 2020.
Manufacturers will have to achieve 147 grams of CO2 per kilometre by 2020.

Exemples d'usage pour « co- » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Först och främst behöver vi bättre samordning mellan de nationella rättssystemen.
EnglishWe must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Vi måste även beakta scenariet när det gäller följderna av ökade koldioxidutsläpp.
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
I ett annat direktiv fastställs gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya bilar.
EnglishEnergy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
Energieffektivitet och koldioxid spelar helt klart en mycket viktig roll i detta.
EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Utsläpp av tonvis av koldioxidekvivalenter kommer därför inte att kunna undvikas.
English(HU) I would like to talk about two issues: the trade deficit and CO2 emissions.
(HU) Jag vill ta upp två frågor: handelsbalansunderskottet och koldioxidutsläppen.
EnglishThus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.
EnglishWe all know that transport is one area where CO2 emissions need to be reduced.
Vi vet alla att transporter är ett område där koldioxidutsläppen måste minskas.
EnglishAlthough the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
Om regeln om medfinansiering skall kunna behållas måste den förvisso anpassas.
EnglishWhat was it that you said today: "the Commission and Parliament will co-operate" ?
Vad var det ni sade i dag? "Kommissionen och parlamentet kommer att samarbeta".
EnglishLet us hope that these will be the ones we are looking for, namely cuts in CO2.
Förhoppningsvis sådana som vi önskar oss, nämligen att det sparas in på koldioxid.
EnglishIt is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
Den är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.
EnglishTräCentrum North is a co-funder in a WoodWisdom project financed by Vinnova.
TräCentrum Norr är medfinansiär i ett WoodWisdom projekt finansierat av Vinnova.
EnglishSome of you mentioned co-financing, which is proposed in 11 of your amendments.
Några av er nämnde samfinansiering, som föreslås i 11 av era ändringsförslag.
EnglishCo-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
Ett kooperativ är en ypperlig företagsform särskilt i kapitalfattiga områden.
EnglishIn the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.
Kommissionen föreslår en maximal utsläppsnivå på 120 g/km koldioxid till 2012.
EnglishThe rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
Föredraganden Czesław Adam Siekierski föreslår nu att samfinansieringen tas bort.
EnglishThe European Parliament’s requests for additional co-legislator powers are known.
Europaparlamentets begäran om ytterligare befogenheter som medlagstiftare är bekant.
EnglishWhere do you come down in the argument concerning the percentage of CO2 reduction?
Var hamnar ni i diskussionen om den procentuella minskningen av koldioxidutsläppen?
EnglishIt made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
Den lovade oss att den skulle minska sina koldioxidutsläpp och svek sedan sitt löfte.