EN combined
volume_up
{adjectif}

combined
The idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
Tanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
Improving fuel efficiency and the combined production of electricity and heating will reduce emissions.
Effektivare förbränning samt kombinerad el- och värmeproduktion minskar utsläppen.
Den kräver en kombinerad internationell och rysk insats.
combined (aussi: consolidated, federated, joint, aggregate)
But we must make a combined effort to discuss all the issues openly and to find broad-based solutions.
Men vi måste göra en förenad ansträngning för att diskutera alla frågor öppet och finna lösningar på bred basis.
The land concerned must be brought back to production because a poor 2008 harvest combined with 10% set-aside will expose the internal market to potential serious risks.
Den mark som berörs måste återinföras i produktion, eftersom en dålig skörd 2008 förenad med uttag på 10 procent kommer att innebära potentiellt allvarliga risker för den inre marknaden.

Exemples d'usage pour « combined » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCombined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Europeiska unionens gemensamma styrka borde enbart användas för krishantering.
EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Men en minimilön låter bara förnuftigt när den kombineras med ytterligare åtgärder.
EnglishThey also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
De förbättrar också mödrahälsan om de kombineras med tillräcklig sexualkunskap.
EnglishIt is time that the various directives were combined, and restructured together.
Det är dags att sammanföra de olika direktiven, att omstrukturera dem som en helhet.
EnglishHow can this be combined with the liberalisation or maintenance of the quota system?
Hur kan detta kombineras med avregleringen eller bibehållandet av kvotsystemet?
EnglishThis becomes even more serious if economic power and political power are combined.
Ännu allvarligare blir det om den ekonomiska och den politiska makten sammanfaller.
EnglishThe database stores a date value internally using a combined date/time field.
Internt sparar databasen ett datumvärde i ett kombinerat datum - och tidfält.
EnglishIn our calendar you will find all of our lectures, activities and events combined.
I vårt kalendarium finner du alla våra föreläsningar, aktiviteter och event samlade.
EnglishCombined heat and power guarantees efficient and ecological energy generation.
Kraftvärmeproduktionen garanterar en effektiv och ekologisk energiutvinning.
EnglishWe now have to make a combined effort to create these next-generation cars.
Vi måste nu göra en gemensam insats för att utveckla nästa generations bilar.
EnglishWe must create a labour market in which working life and parenthood can be combined.
Vi måste skapa villkor på arbetsmarknaden så både män och kvinnor kan delta.
EnglishCombined production of heat and power can be fuelled by coal, gas or using biomass.
Som bränsle i kraftvärmeproduktionen kan man använda biomassa, kol och gas.
EnglishIf these measures can be combined and worded more clearly, then that benefits all of us.
Om dessa åtgärder kan kombineras och uttryckas tydligare, så gynnar det oss alla.
EnglishIn Denmark, we have had combined growth of 20%, compared with 10% in the EU.
Vi har i Danmark haft en sammanlagd tillväxt på 20 procent mot 10 procent i Euroland.
EnglishThat is possible if our amendment is combined with Mr Fassa's text in the following way.
Det kan gå om vårt ändringsförslag kombineras med Fassas text på följande sätt.
EnglishThese products now have to be labelled with the phrase 'with combined meat parts'.
Dessa produkter måste nu märkas med ”kommer från sammansatta köttdelar”.
EnglishI think I have already clarified this in a response to the three questions combined.
Jag menar att jag redan har klargjort detta i ett svar på de tre frågorna tillsammans.
EnglishIndeed, 80 % of all import levies are paid by the developing countries combined.
I själva verket betalar utvecklingsländerna sammantaget 80 procent av alla importavgifter.
EnglishTheoretical development is combined with empirical studies to engender empirical validity.
Teoretisk utveckling paras med empiriska studier för att ge empirisk validitet.
EnglishIndeed, 80% of all import levies are paid by the developing countries combined.
I själva verket betalar utvecklingsländerna sammantaget 80 procent av alla importavgifter.