EN combining
volume_up
{substantif}

Synonymes anglais de « combining »

combining

Exemples d'usage pour « combining » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBoth sides are combining great expectations and hopes with strengthened cooperation.
Båda sidor kombinerar höga förväntningar och förhoppningar med ett stärkt samarbete.
EnglishCombining these two areas with each other naturally opens up entirely new possibilities.
När dessa båda områden kombineras öppnas naturligtvis helt nya möjligheter.
EnglishAll this involves an integrated approach to combining actions to achieve these goals.
För allt detta krävs ett integrerat synsätt som kombinerar åtgärder för att nå dessa mål.
EnglishCombining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.
Att blanda tre olika mål i ett och samma direktiv är alltid svårt.
EnglishIt seems to me that racism and hooliganism in football are combining.
För mig verkar det som om rasismen och huliganismen i fotboll blandas ihop.
EnglishWe need to obtain a critical mass by combining expertise with resources.
Vi behöver en kritisk massa genom att förena sakkännedom och resurser.
EnglishThe reports call for combining regional policy with other policies.
Betänkandena uppmanar till samordning av regionalpolitiken med övriga politikområden.
EnglishHybrid schemes combining defined benefit and defined contribution elements are also available.
Hybridsystem som kombinerar fasta förmåner med fasta premier finns också tillgängliga.
EnglishCombining numerous traffic situations in a simulator is therefore a step in the right direction.
Därför är sammanförandet av flera olika trafiksituationer i en simulator ett framsteg.
EnglishWe must revise the TENs policy with a view to combining mobility with sustainability.
Vi måste ta itu med en revidering av detta koncept, som förenar rörlighet och hållbarhet med varandra.
EnglishThat is why I was so keen on combining the two Directives.
Därför var jag en så varm förespråkare för att de två direktiven skulle sammankopplas.
EnglishOne might well ask what was the point of combining these two matters.
Man kan därför fråga sig vad denna sammanslagning tjänar till.
EnglishOnly by combining transparency, the involvement of the public and official, extensive means...
Endast i förbindelsen mellan öppenhet, allmänhetens deltagande och formella och omfattande medel...
EnglishSo this is combining the federal level, which is the largest, the state level and the local level.
Det kombinerar den federala nivån, som är den största, med den statliga nivån och den lokala nivån.
EnglishThe fifth section deals with combining work and household.
I det femte kapitlet handlar det om att förena förvärvsarbete med familjeliv och hushållsarbete.
EnglishCombining roads with other modes of transport is essential.
Det är viktigt att vägarna kombineras med andra transportmedel.
EnglishWe are also opposed to combining investments in transeuropean networks with increased employment.
Vi är även mot att lägga samman satsningarna för de transeuropeiska nätverken med ökad sysselsättning.
EnglishWe are combining our support with a clear commitment to a more united economic and financial policy.
Vi kombinerar vårt stöd med ett tydligt engagemang för en mer enad ekonomisk och finansiell politik.
EnglishAmendments Nos 42 and 73 call for a mixed committee combining management and advisory procedures.
I ändringsförslagen 42 och 73 föreslås en blandad kommitté med både rådgivande och förvaltningsfunktioner.
EnglishItem 37 indicates the value of combining working life and family life and of giving more time to children.
I punkt 37 pekas på värdet av att förena arbetsliv och familjeliv och att ge mer tid till barnen.