« combustion » traduction en suédois

EN

« combustion » en suédois

volume_up
combustion {substantif}
EN

combustion {substantif}

volume_up
combustion (aussi: burning, incineration, burn)
At the same time, such a plan leads to high energy efficiency and clean combustion.
En sådan plan leder också till hög energieffektivitet och ren förbränning.
Other measures for small-scale combustion and farming will follow when the time is right.
Andra åtgärder för småskalig förbränning och jordbruk kommer att följa när tiden är mogen.
Put more simply, this involves the use of hydrogen through combustion.
Kort sagt inbegriper detta användning av väte genom förbränning.

Synonymes anglais de « combustion »

combustion
English

Exemples d'usage pour « combustion » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe report on large combustion plants, take two, is also an important report.
De stora förbränningsanläggningarna, kapitel 2, är också ett viktigt betänkande.
EnglishIt is down to the European Union to regulate emissions from combustion plants.
Det åligger Europeiska unionen att reglera utsläppen från förbränningsanläggningarna.
EnglishThe plants concerned absorb CO2 corresponding to the CO2 released on combustion.
De berörda växterna absorberar koldioxid motsvarande den mängd som frigörs vid förbränningen.
EnglishIt is down to the European Union to regulate emissions from combustion plants.
. (FR) Det åligger Europeiska unionen att reglera utsläppen från förbränningsanläggningarna.
EnglishThe large combustion plants directive is directly relevant to the question of emission levels.
Direktivet om stora förbränningsanläggningar ingriper direkt i dessa utsläpp.
EnglishAnd I know a little about this directive on large combustion plants.
Jag känner mig förresten medansvarig för direktivet om stora förbränningsanläggningar.
EnglishFor example, we were unable to accept additional exemptions for large combustion plants.
Bland annat kunde vi inte acceptera ytterligare undantag för stora förbränningsanläggningar.
EnglishMr President, I will confine myself to air pollution caused by large combustion plants.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till luftföroreningar från stora förbränningsanläggningar.
EnglishThe traditional internal combustion engine is out of date because fuel consumption is so high.
Den traditionella förbränningsmotorn är föråldrad eftersom bränsleförbrukningen är så hög.
EnglishEmissions of pollutants from large combustion plants
Utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar
EnglishThe overexploitation of the soil involving the combustion of carbon is causing considerable pressure.
Överutnyttjandet av marken är förknippat med kolförbränning som innebär ett avsevärt tryck.
EnglishThe only way to destroy PFOS is by high-temperature combustion.
Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning.
EnglishI have particularly followed the debate on the limitation of emissions of large combustion plants.
Jag har särskilt följt debatten om begränsningen av utsläpp från stora förbränningsanläggningar.
EnglishHe has proposed two technical amendments regarding the specific requirements of combustion heaters.
Han har föreslagit två tekniska ändringsförslag som gäller specifika krav för förbränningsvärmare.
EnglishIn a direct heating process the combustion gases are in direct contact with the feed material to be dried.
I en direktvärmeprocess kommer avgaserna i direktkontakt med det fodermaterial som ska torkas.
EnglishI note, by the way, that the combustion of coal is the most important cause of sulphur dioxide emissions.
Det måste för övrigt noteras att kolförbränningen är den viktigaste orsaken till svavelutsläpp.
EnglishThese cover such important areas as the efficiency of combustion engines and the use of pesticides.
Dessa täcker viktiga områden som förbränningsmotorers effektiviet och användningen av bekämpningsmedel.
EnglishNon-emissive coal combustion is also worth investigating.
Utsläppsfri kolförbränning är också värt att undersöka.
EnglishNo, the resistance focussed solely on microeconomic factors relating to specific large combustion plants.
Motståndet har enbart fastnat i isolerade ekonomiska granskningar av enskilda stora förbränningsanläggningar.
EnglishWe now have a good example with the Shell and Statoil project involving carbon sequestration and post-combustion.
Vi har nu ett gott exempel med Shell- och Statoilprojektet som omfattar kolfällor och efterförbränning.