« commonwealth » traduction en suédois

EN

« commonwealth » en suédois

volume_up
commonwealth {substantif}

EN commonwealth
volume_up
{substantif}

1. général

commonwealth
Here too, better cooperation with Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States is necessary.
Även på den punkten är det nödvändigt med ett bättre samarbete med Östeuropa och Oberoende staters samvälde.
The Union gives three-fifths of all aid to Russia and the Commonwealth of Independent States.
Unionen står för tre femtedelar av allt bistånd till Ryssland och Oberoende staters samvälde.
The issue goes beyond relations with Russia and the countries of the Commonwealth of Independent States.
Dessa frågor gäller mer än förbindelserna med Ryssland och länderna i Oberoende staters samvälde (OSS).
commonwealth (aussi: dominion)

2. Politique

commonwealth
volume_up
republik {gen. comm.}

Synonymes anglais de « commonwealth »

commonwealth

Exemples d'usage pour « commonwealth » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMost of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
Merparten av dessa har troligen invandrat från samväldet under 1950- och 60-talen.
EnglishThe liberum veto was the downfall of the Polish Commonwealth, amongst other things.
Det var bland annat liberum veto som blev slutet för det polska samväldet.
EnglishI agree with Mr Tannock when he says Zimbabwe should be removed from the Commonwealth.
Jag håller med Tannock om att Zimbabwe bör uteslutas från samväldet.
EnglishWe are not allowed to trade sufficiently with our traditional partners in the British Commonwealth.
Vi tillåts inte handla i tillräcklig utsträckning med våra partner i Brittiska samväldet.
EnglishYesterday, the Commonwealth Secretary-General said that it is still possible to have free elections.
Samväldets generalsekreterare sade i går att det fortfarande är möjligt att få fria val.
EnglishThe UK operated Commonwealth preference up to 1972 without great problems.
Förenade kungariket behandlade Brittiska samväldet förmånligt ända till 1972 utan några större problem.
EnglishAs a Commonwealth country, we have a very special influence on these countries in Africa.
I vår roll som ett land inom samväldet har vi ett mycket speciellt inflytande över dessa länder i Afrika.
EnglishKenya, like my country, is a member of the Commonwealth.
Kenya är i likhet med mitt eget land medlemmar av samväldet.
EnglishMonetary union constitutes a new European commonwealth.
Valutaunionen konstituerar ett nytt europeiskt samhälle.
EnglishIt even risks being expelled from the Commonwealth.
Det löper rentav risk att bli uteslutet ur Commonwealth.
EnglishIt should not be allowed to take part in the Commonwealth Games.
EnglishAll of these are failures on our part, as members of the European Union, and failures by the Commonwealth.
Allt detta är misslyckanden från vår sida, som medlemmar i den Europeiska unionen, och från samväldets sida.
EnglishWe would not try to stop other European countries from joining us in trading with our Commonwealth friends.
Vi skulle inte försöka hindra andra EU-länder från att också delta i handeln med våra vänner inom samväldet.
EnglishHowever, all of it makes me think, because just last weekend there was a Commonwealth conference.
Allt detta får mig emellertid att reflektera, eftersom en samväldeskonferens gick av stapeln så sent som förra veckan.
EnglishI am convinced that the Kenyan people would have confidence in such an audit being carried out by Commonwealth judges.
EU:s egen valobservationsstyrka föreslog att det borde göras en oberoende granskning av resultaten.
EnglishCould we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
Skulle vi inte kunna tillsätta en riktig medlare eller ett medlingsorgan i samordning med FN och Commonwealth?
EnglishIt has already been suspended from the Commonwealth and cannot remain in the chair of the Pacific Forum.
Landet har redan uteslutits ur samväldet och kan inte behålla sin ordförandepost i Södra Stillahavsområdets forum.
EnglishIt is also a member of the ACP and the Commonwealth.
EnglishI also call on the Commonwealth to suspend Zimbabwe from the forthcoming Commonwealth Games on 25 July in Manchester.
Jag uppmanar också Brittiska samväldet att utestänga Zimbabwe från samväldesspelen den 25 juli i Manchester.
EnglishThe British efforts to lift the ban in third countries, including the US, and in its Commonwealth partners, bear this out.
I frånvaro av formella förfaranden för upphävande av förbudet i EU, blir situationen ännu mer komplicerad.