« communal » traduction en suédois

EN

« communal » en suédois

EN

communal {adjectif}

volume_up
This peace is communal and it should also be maintained communally.
Den freden är gemensam, och den måste också bäras gemensamt.
After all, the Council has still not come up with a communal position.
Rådet har ju ännu inte lagt fram någon gemensam ståndpunkt.
Vi har suttit i gemensam dialog med Cypern.
communal (aussi: civic, municipal)
Dental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.
Tandkvicksilver förorenar också luften vid kommunal avfallsförbränning.
Without the achievement of these communal elections this cannot happen.
Utan förverkligande av dessa kommunala val kommer det inte att inträffa.
Det handlar alltså om kommunala, sociala, regionala och nationella frågor.
This constructive process will give rise to a mutual, multilateral development and communal emulation through peer pressure.
Denna konstruktiva process kommer att ge upphov till en ömsesidig multilateral utveckling, en kollektiv tävlingsanda tack vare den press som jämbördiga utövar.
In my municipality, which has a factory just like the one in Toulouse, building permits are still being issued for communal housing, less than 800 metres from the site.
I min kommun ligger en fabrik av samma slag som den i Toulouse, och där utfärdas fortfarande byggnadslov för kollektiva bostäder mindre än 800 meter från anläggningen.
communal
communal (aussi: municipal)
In my municipality, which has a factory just like the one in Toulouse, building permits are still being issued for communal housing, less than 800 metres from the site.
I min kommun ligger en fabrik av samma slag som den i Toulouse, och där utfärdas fortfarande byggnadslov för kollektiva bostäder mindre än 800 meter från anläggningen.

Exemples d'usage pour « communal » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEU support for further bi-communal projects on the island is also desirable.
EU-stöd till fler samarbetsprojekt mellan de två grupperna på ön är också önskvärt.
EnglishThree years later, inter-communal violence between Turkish and Greek Cypriots broke out.
Tre år senare bröt inbördes stridigheter ut mellan turkar och grekcyprioter.
EnglishWithout communal elections there can be no multi-ethnic cooperation in this country.
Utan kommunala val finns det ingen mångetnisk samvaro i detta land.
EnglishWithout the achievement of these communal elections this cannot happen.
Utan förverkligande av dessa kommunala val kommer det inte att inträffa.
EnglishI think it is important that communal research centres are brought more up to date.
Jag tror det handlar om att få de gemensamma forskningscentrumen att hänga med sin tid lite bättre.
EnglishThis is the only bi-communal initiative in Cyprus that is functioning smoothly.
Detta är det enda initiativet mellan de två grupperna i Cypern som fungerar på ett friktionsfritt sätt.
EnglishNow, like the rapporteur, it seems critical to me to restore our communal production.
Precis som för föredraganden förefaller det mig nu viktigt att återställa produktionen inom gemenskapen.
EnglishThese are communal, social, regional and national issues.
Det handlar alltså om kommunala, sociala, regionala och nationella frågor.
EnglishAnd for the first time, I was affected by this communal unrest.
Och för första gången, blev jag påverkad av denna samhällsoro.
EnglishWe are, of course, following very closely the communal violence in the state of Orissa, which we deplore.
Vi följer naturligtvis mycket noga våldet mot folkgrupper i staten Orissa, som vi beklagar.
EnglishThe aim is a Europe without frontiers, where communal services are available at the most convenient places.
Målet är ett gränslöst Europa där allmänna tjänster finns att tillgå på närmast liggande plats.
EnglishWe have seen the fallout from that in what is euphemistically called "inter-communal violence".
Vi har sett sidoeffekterna av detta i vad som med en förskönande omskrivning kallas ?våld mellan folkgrupper?.
EnglishWe have seen the fallout from that in what is euphemistically called " inter-communal violence ".
Vi har sett sidoeffekterna av detta i vad som med en förskönande omskrivning kallas? våld mellan folkgrupper?.
EnglishThat would be a recipe for communal strife in the future.
Det bäddar för framtida stridigheter mellan grupperna.
EnglishMr Van den Bos, on behalf of the ELDR Group, on the inter-communal violence in the State of Gujarat (India) (B5-0298/2002);
B5-0298/2002 av Van den Bos för ELDR-gruppen om våldet mellan samhällen i staten Gujarat (Indien),
EnglishCommunal ownership of reservation lands ends.
English(SV) Mr President, in some key points, this more communal economic policy also has an impact on the EU budget.
Herr talman! På några viktiga punkter har den här mera gemensamma ekonomiska politiken också effekter på EU:s budget.
EnglishWhat is meant by inter-communal structure?
EnglishOne example of this is support for savings in fuel used for communal transport and other purposes, which are legitimate.
Ett exempel på detta är stöd för besparing av bränsle som används för kommunala transporter och andra legitima ändamål.
EnglishThe Moluccan Islands- B5-0145/1999 by Mr Maaten, on behalf of the ELDR Group, on communal conflict in Indonesia' s Moluccan Islands;
Moluckerna- B5-0145/1999 av Maater för ELDR-gruppen om konflikten mellan olika folkgrupper på Moluckerna, i Indonesien,