« communicable » traduction en suédois

EN

« communicable » en suédois

EN communicable
volume_up
{adjectif}

1. général

communicable

2. Médecine

communicable
Not only is the virus highly communicable, but the delay yet again in providing the relevant information has helped it to spread.
Viruset är inte bara mycket smittsamt; förseningen när det gäller att tillhandahålla korrekt information har dessutom återigen bidragit till att sprida det.

Synonymes anglais de « communicable »

communicable

Exemples d'usage pour « communicable » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere are diseases which are as important and harmful as communicable diseases.
Det finns sjukdomar som är lika viktiga och skadliga som de smittsamma sjukdomarna.
EnglishWe want to support, in principle, this global fund to fight communicable diseases.
Vi vill i princip stödja denna globala fond för bekämpning av överförbara sjukdomar.
EnglishJust like environmental problems, communicable diseases know no frontiers.
Liksom de miljömässiga problemen känner inte heller de smittsamma sjukdomarna några gränser.
EnglishWe will have something to say later on about the European Centre on Communicable Diseases.
Vi kommer att ha något att säga senare om Europeiska centrumet mot smittsamma sjukdomar.
Englishconsider developing a general preparedness plan on communicable diseases and health threats;
överväga att utarbeta en allmän beredskapsplan för smittsamma sjukdomar och hälsorisker,
EnglishPoor old Europe, the ‘non-communicable’ subject, it would appear.
Stackars gamla Europa, det ämne som man inte kan tala om, kan det tyckas.
EnglishCommunicable diseases which affect the health of our citizens do not stop at borders.
Överförbara sjukdomar som påverkar våra medborgares hälsa låter sig inte hindras av nationsgränser.
EnglishIn addition, the list of communicable diseases is now real and no longer only indicative.
Dessutom är inte förteckningen över överförbara sjukdomar längre endast vägledande, utan verklig.
EnglishOur response to the SARS pandemic shows what we can do if we make communicable diseases a priority.
Vårt gensvar på sarspandemin visar vad vi kan göra om vi prioriterar smittsamma sjukdomar.
EnglishWith a rapid reaction unit to tackle communicable disease we can act much more effectively.
Genom att använda oss av en snabbinsatsenhet i kampen mot överförbara sjukdomar blir arbetet mer effektivt.
EnglishCommunicable diseases surveillance and control is one of these.
EnglishI share the aim of wanting to reinforce the capacity of the Community to deal with communicable diseases.
Jag delar er målsättning att vilja förstärka gemenskapens förmåga att ta itu med smittsamma sjukdomar.
EnglishThe Commission is right to say that there are new and re-emerging threats to health, such as communicable diseases.
Kommissionen har rätt i att det finns nya och återkommande hot mot hälsan, såsom smittsamma sjukdomar.
EnglishOur response to the SARS pandemic shows what we can do if we make communicable diseases a priority.
Dagens diskussion är särskilt aktuell inför den viktiga debatten i FN: s generalförsamling om millennieutvecklingsmålen.
EnglishWe will, for example, be following up the discussion we launched at Cotonou on Africa and communicable diseases.
Vi kommer, till exempel, att följa upp den diskussion som vi inledde i Cotonou om Afrika och smittsamma sjukdomar.
EnglishI have referred on many occasions to our plans to strengthen our capacity to deal with communicable diseases.
Jag har vid många tillfällen hänvisat till våra planer för att stärka vår kapacitet att hantera smittsamma sjukdomar.
EnglishThis is true in circumstances where we deal with communicable diseases, whether animal or human diseases.
Detta gäller när vi har att göra med smittsamma sjukdomar, oavsett om det är djursjukdomar eller sjukdomar som drabbar människor.
EnglishEU position and commitment in advance of the UN high-level meeting on the prevention and control of non-communicable diseases (
EU:s ståndpunkt och åtagande i förväg för FN:s högnivåmöte om förebyggande och kontroll av icke smittsamma sjukdomar (
EnglishThere is a Communicable Diseases Network which also works in conjunction with the relevant authorities in the Member States.
Det finns ett nätverk för smittsamma sjukdomar som också arbetar tillsammans med de berörda myndigheterna i medlemsstaterna.
EnglishCross-boundary coordination is crucial for maintaining effective treatment of communicable diseases in the Community.
För att kunna upprätthålla en effektiv behandling av smittsamma sjukdomar i gemenskapen är en samordning över gränserna absolut nödvändig.