EN

composition {substantif}

volume_up
1. général
composition (aussi: organization)
The neoliberal composition which Mr Bolkestein presented to us was not a workable proposition.
Den neoliberala komposition som Fritz Bolkestein lade fram för oss var inte ett genomförbart förslag.
We in the EU do not realise what kinds of tools we have in our mosaic composition of 27 countries.
Vi inom EU inser inte vilka verktyg vi besitter i vår mosaiklika komposition med 27 länder.
Engineering Acoustics is the research area of the project, but unique is that it works across multiple disciplines as composition, design and technical psychology.
Teknisk akustik är ämnesområdet för projektet men unikt är att man samarbetar över flera ämnesdiscipliner som komposition, design och teknisk psykologi.
composition (aussi: disposition, grain, mold, nature)
composition (aussi: being, character, landscape, life)
volume_up
natur {gen. comm.}
composition (aussi: article, essay, paper)
composition (aussi: association, band, cement, club)
composition (aussi: blackboard, board, canvas, gaffe)
volume_up
tavla {gen. comm.}
composition (aussi: culture, education, formation, learning)
The composition of the European institutions must be changed in good time.
Förändringarna av de europeiska institutionernas sammansättning måste ske i tid.
the composition, role and functioning of the institutions of the Union
gemenskapsinstitutionernas sammansättning, roll och funktion
This must also be visible inter alia in the composition of the Commission.
Detta måste också bland annat bli synligt i kommissionens sammansättning.
composition (aussi: compromise, trade-off)
   Mr President, the President of the Commission has referred to the composition of his team as a compromise.
Kommissionens ordförande talade om sammanställningen av sin grupp som en kompromiss.
I sense that we are approaching a reasonable compromise on the composition of the Commission and the weighting of votes in the Council.
Jag har även intrycket att vi håller på att närma oss en rimlig kompromiss om kommissionens sammansättning och viktningen av röster i rådet.
They relate, in particular, to the composition of this Parliament, where unfortunately attempts to reach a compromise position fell down at the last minute.
De handlar närmare bestämt om detta parlaments sammansättning, där tyvärr försöken att uppnå en kompromiss föll i sista minuten.
composition (aussi: artwork)
composition (aussi: strategy)
composition
2. Droit
composition (aussi: arbitration)
3. Affaires
volume_up
ackord {n} (vid konkurs)
Det är ovanligt med ackord vid konkurs.
4. Imprimerie
composition

Exemples d'usage pour « composition » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
EnglishThe composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
Till exempel kommer konkurrenskommissionären från en bakgrund av ohämmad kapitalism.
EnglishFor this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Därför är sammansättningen av denna mediemyndighet i våra ögon inte idealisk.
EnglishWe have already heard how the composition of the Convention plays its part in this.
Vi har hört det tidigare: laguppställningen under konventet bidrar också till detta.
EnglishI am thinking of the composition and criteria for allocating funding, for example.
Jag tänker till exempel på sammanställningen och på kriterier för tilldelande av bidrag.
EnglishThe disclosure of the composition of detergents is indeed a major step forward.
Dokumentationen av tvätt- och rengöringsmedlens innehåll är verkligen ett stort framsteg.
EnglishThe purpose of the directives is to simplify rules governing composition and labelling.
Meningen med direktiven är att förenkla reglerna som styr innehåll och namngivning.
EnglishThe differences of course relate to the composition of the energy mix.
Våra åsikter går naturligtvis isär när det gäller mixen av olika energikällor.
EnglishWe condemn as disorientating the talk about changing the gender composition of power.
Vi anser att talet om att ändra maktfördelningen mellan kvinnor och män är vilseledande.
EnglishHow can it be that the Commission does not have gender parity in its composition?
Hur kan det komma sig att kommissionen inte tillämpar könskvotering?
EnglishProperties of materials are solely determined by chemical composition and atomic order.
Ett materials egenskaper bestäms uteslutande av kemi och kristallstruktur.
EnglishThe composition of the Commission requires interaction on the part of the institutions.
Sammansättningen av kommissionen kräver samarbete mellan institutionerna.
EnglishThis was not included in the composition of the original proposal in the budget.
Detta var inte inkluderat i det ursprungliga förslaget i budgeten.
EnglishIt needs to be transparent and changes also need to be made to its composition.
Den måste tillåta insyn, och även sammansättningen måste förändras.
EnglishI have left to the end the question of the composition of the governing council.
Jag har sparat frågan om sammansättningen av styrelsen till sist.
EnglishThis report also comments on the composition of the fruit supply.
I betänkandet kommenteras också sammansättningen av den frukt som tillhandahålls.
EnglishIn your composition - if I may put it that way - you mention a 'sudden crisis of confidence'.
I ert verk - om jag får kalla det så - nämner ni en plötslig förtroendekris.
EnglishOn that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
Det är på den grunden som vi beslutar om den exakta sammansättningen av vårt livsmedelsbistånd.
EnglishBut similarly, we should take this into account in the composition of the ECB Executive Board.
Vi bör också beakta detta när vi tillsätter ledamöterna i ECB:s direktion.
EnglishDefine the composition of slides for a custom slide show here.
Här anger du hur diabilderna ska sättas samman för den individuella presentationen.