EN

concrete {substantif}

volume_up
1. général
concrete
Complab Structural Engineering Mechanical testing of steel, wood and concrete.
Complab Konstruktionsteknik Mekanisk provning av stål, trä och betong.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Vid något tillfälle har de hällt ut 200 meter betong, och det finns fortfarande läckor.
Locally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
Lokalt kan vi sluta att täcka över översvämmad mark och våtmarker med betong.
concrete
2. Construction
concrete
Complab Structural Engineering Mechanical testing of steel, wood and concrete.
Complab Konstruktionsteknik Mekanisk provning av stål, trä och betong.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Vid något tillfälle har de hällt ut 200 meter betong, och det finns fortfarande läckor.
Locally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
Lokalt kan vi sluta att täcka över översvämmad mark och våtmarker med betong.
3. Grammaire

Exemples d'usage pour « concrete » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishIs the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
Har kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
EnglishWe must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.
Vi måste förbättra den, och Mario Monti kommer att ge oss några konkreta förslag.
EnglishHowever, to date we have not seen any concrete evidence to substantiate this claim.
Vi har dock hittills inte sett några konkreta bevis som styrker detta påstående.
EnglishLet me just make a few concrete comments as regards the specific recommendations.
Låt mig bara göra ett par konkreta kommentarer om de specifika rekommendationerna.
EnglishIn order to achieve this, however, Russia must take concrete and practical steps.
Detta förutsätter emellertid att Ryssland vidtar konkreta och realistiska åtgärder.
English. - Mr President, some concrete questions were raised.
kommissionens ordförande. - (EN) Herr talman! Några konkreta frågor togs upp.
EnglishWe feel sure that the Commission will continue to present concrete proposals.
Vi antar att kommissionen kommer att fortsätta att lägga fram konkreta förslag.
EnglishIs the Council prepared to stop intervening in concrete implementation plans?
Är rådet villigt att avstå från att lägga sig i konkreta planer för genomförande?
EnglishIn addition money absolutely must be allocated to support concrete women's projects.
Dessutom måste det absolut avsättas pengar till stöd för konkreta kvinnoprojekt.
EnglishIn the last two years, we have reached a number of substantial, concrete results.
Under de två senaste åren har vi uppnått vissa framstående konkreta resultat.
EnglishWe expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Vi räknar med att Europeiska rådet kommer att ge en del konkreta riktlinjer i frågan.
EnglishWe need concrete progress in important areas, of which I will cite just a few.
Vi behöver konkreta framsteg på viktiga områden, och jag kommer nu att nämna några.
EnglishWe concrete over the divergences in Europe instead of aiming for harmonisation.
Vi cementerar skillnaderna i Europa i stället för att rikta in oss på harmonisering.
EnglishAre we then to say, in all seriousness, that Nice must be cast in concrete?
Ska vi verkligen helt seriöst hävda att Nicefördraget måste vara skrivet i sten?
EnglishThe representatives of the developed world did not adopt any concrete obligations.
Företrädarna för de utvecklade länderna gjorde inte några konkreta åtaganden.
EnglishWe have a right to expect proper policies and concrete European guarantees.
Vi har rätt att förvänta oss en passande politik och konkreta garantier från EU.
EnglishThat whole process should lead to the adoption of specific and concrete decisions.
Hela denna process bör leda till antagandet av specifika och konkreta beslut.
EnglishThere will be no concrete requirement for Member States to meet reduction targets.
Det blir inga konkreta krav på medlemsländerna att uppfylla minskningsmålen.