EN

conduct {substantif}

volume_up
The collection and management of the fisheries data is needed to conduct the common fisheries policy.
Insamling och förvaltning av fiskeuppgifter är av största vikt för en god förvaltning av den gemensamma fiskeripolitiken.
In view of the inglorious history of the European Police College's financial conduct, it is essential that a detailed review is carried out.
Mot bakgrund av Europeiska polisakademins tidigare bristfälliga ekonomiska förvaltning är det nödvändigt att genomföra en ingående granskning.
The Board of Directors appoints the President who conducts ongoing management in accordance with the Board of Directors’ guidelines and instructions.
Styrelsen utser VD som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
This is how the disappointing conduct of the Dutch Government can be summed up.
Så kan den nederländska regeringens ömkliga uppträdande sammanfattas.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
We cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.
Vi kan inte godta brott mot lagen och upprepade exempel på olagligt uppträdande.
Tillämpningen av reglerna för uppförande antas med absolut majoritet.
I should therefore like to express my appreciation for the conduct of the German authorities.
Jag vill därför uttrycka min uppskattning av de tyska myndigheternas uppförande.
The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande ".

Exemples d'usage pour « conduct » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
Denna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishAmendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
EnglishWork is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
Man arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Enligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.
EnglishEqually, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
EnglishThe Code of Conduct is not the strongest instrument we have at our disposal.
Uppförandekoden är inte det starkaste instrument som står till vårt förfogande.
EnglishHowever, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.
Det riktiga valet står dock mellan den här uppförandekoden och ett totalförbud.
EnglishWe must conduct these in good faith whilst also respecting Russia's interests.
Förhandlingarna måste präglas av god tro och respekt för Ryssland intressen.
EnglishAnother issue that was dealt with was the Code of Conduct on counter-terrorism.
En annan fråga som behandlades var uppförandekoden vid terrorismbekämpning.
EnglishMy last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
Min sista poäng handlar om uppförandekoden och ”uppfylla eller förklara”-förfarandet.
EnglishIt will conduct the necessary enquiries and will ensure that there are repercussions.
Vi kommer att genomföra de undersökningar som krävs och se till att de följs upp.
Englishthe ethical framework within which the European Parliament plans to conduct it.
det etiska ramverk som Europaparlamentet föreslår skall omgärda detta stöd.
EnglishThe solution, however, will definitely not be some specific European code of conduct.
Men lösningen är definitivt inte heller något slags EU-specifik uppförandekod.
EnglishThe code of conduct has been very effective in preventing all kinds of abuse.
Uppförandekoden har varit mycket effektiv för att förhindra alla former av missbruk.
EnglishThis report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
Det här betänkandet är motbjudande eftersom det visar hur parlamentet uppför sig.
EnglishSubject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
Angående: Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport bör få bindande karaktär
EnglishSince then a lot has happened, most importantly the review of the Code of Conduct.
Sedan dess har mycket hänt, viktigast av allt översynen av uppförandekoden.
EnglishThis is necessary for OLAF to be able to conduct investigations within them.
Detta är förutsättningen för att OLAF skall kunna genomföra undersökningar hos dem.
EnglishThis is the spirit in which the planned delegation should conduct its talks.
Det är i denna anda som den planerade delegationen bör genomföra sina samtal.