« to conquer » traduction en suédois

EN

« to conquer » en suédois

EN

to conquer [conquered|conquered] {verbe}

volume_up
The word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered.
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
The word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered .
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
The only way you can conquer Earth is over our dead bodies!
Ni kan bara erövra Jorden över våra döda kroppar.
This directive can help us to conquer them, giving certainties in terms of regulations to research and industry.
Detta direktiv kan hjälpa oss att besegra dem genom att ge forskningen och industrin fasta regler.
Vi skulle besegra döden till sist.
It is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
Det är en förolämpning mot minnet av tjugo miljoner sovjetmedborgare som offrade sitt liv för att besegra fascismen.
Accordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
Rådet bör därför kunna övervinna det interna motståndet.
Only access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Endast med hjälp av ett effektivare jordbruk kan vi övervinna hungersnöden.
We must conquer the fear that has impregnated people's consciences over the last ten years as a result of constant propaganda.
Vi måste övervinna den rädsla som har genomsyrat människors medvetande under de senaste tio åren som en följd av oupphörlig propaganda.

Exemples d'usage pour « to conquer » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNevertheless, the Europeans went on to conquer the globe and not the Chinese.
Trots detta var det européerna som senare erövrade världen, inte kineserna.
EnglishWe'll secure a base here and then go on to conquer their Earth.
Planen är att friska upp oss ombord innan vi drar till deras hemplanet.
EnglishOne heavy cruiser should be enough to conquer this world.
En tyngre kryssare borde vara nog för att lägga planeten i vårt våld.
EnglishHe's come here to conquer you like he conquered my coalition.
EnglishWe are primarily concerned with the fact that the US has used a 'divide and conquer' strategy, apparently with impunity.
Vad som framför allt oroar oss är att USA har använt sig av en söndra -och härska-strategi, tydligen med straffrihet.
EnglishLet's go and conquer the world.
EnglishIt was not a campaign of conquer.
EnglishThat is the starting point: unless you conquer the past, examine your own mistakes and look to the future, there is no way forwards.
Utgångspunkten är att man inte kan komma vidare om man inte övervinner det förflutna, granskar sina misstag och blickar framåt.
EnglishIn a few years we will have thousands of original product names wanting to conquer supermarkets across the whole of the EU.
Som kunder kommer vi att tröttna på dem, och det dyra byråkratiska systemet kommer att visa sig vara ineffektivt när det gäller att hantera ansökningar.
EnglishConversely, people who would have liked to have had an independent state were allotted to large, powerful neighbours who wanted to conquer the areas they lived in.
Däremot är folk som skulle vilja ha en självständig stat utelämnade åt stora mäktiga grannländer som vill göra området de bor i till en koloni.
EnglishI felt then and I still feel that the United States has opted for a divide and conquer strategy by proposing bilateral agreements within its Visa Waiver Program.
Jag ansåg då och jag anser fortfarande att USA har valt en söndra- och härska-strategi genom att föreslå bilaterala avtal inom ramen för sitt program för viseringsundantag.
EnglishA few years ago, nanotechnology began to conquer this branch of industry as well, and, as a result, unprecedented opportunities and prospects have now opened up.
För några år sedan började nanotekniken även att göra sig gällande i denna bransch och som ett resultat av detta har det nu skapats aldrig tidigare skådade möjligheter och utsikter.
EnglishAlthough this resolution fails to make sufficient mention of the Roma issue in particular, it is essential that Parliament work to conquer racism in all areas of Europe.
. – Jag och mina brittiska konservativa kolleger tar starkt avstånd från handlingar av individer, regeringar eller politiska partier, som främjar rasism, antisemitism och homofobi.
EnglishIn order to combat those whose dream is to conquer the mystery of life, we have the right to protect the dignity of all human beings by strictly prohibiting the cloning of human beings.
Gentemot dem som drömmer om att lägga vantarna på livets mysterium är det vår rätt att försvara varje människas värdighet genom att otvetydigt förbjuda kloning av människor.