EN

contract {substantif}

volume_up
1. général
No contract, no agreement, no society can be sustainable without justice.
Ingen överenskommelse, inget avtal, inget samhälle kan vara hållbart utan rättvisa.
Apparently, a contract has been signed by a new travel agency to replace Wagonlit.
Tydligen har ett avtal slutits med en ny resebyrå för att ersätta Wagonlit.
It is part and parcel of a government’s contract with the electorate.
De är oupplösligt knutna till det avtal en regering sluter med väljarna.
contract
In essence, this represents an intergenerational contract in reverse.
Detta betyder i grunden ett kontrakt över generationsgränserna bakåt sett.
The Commission signed a management contract with a Belgian organisation, ARTM.
Kommissionen undertecknade ett kontrakt om förvaltning med en belgisk organisation, ARTM.
Anybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
Den som vill få detta kontrakt måste uppfylla det villkoret.
No contract, no agreement, no society can be sustainable without justice.
Ingen överenskommelse, inget avtal, inget samhälle kan vara hållbart utan rättvisa.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
A society is only worth, and only survives by, the contract with which it provides itself.
Ett samhälle förtjänar bara, och överlever bara tack vare, den överenskommelse som det ingår med sig självt.
Many farmers are prepared to enter into a contract to provide these protective measures.
Många jordbrukare är beredda att ingå ett fördrag som säkrar miljöskyddsinsatserna.
Legislation and contracts are now to be drafted in such a way as to be fraudproof.
Nu skall lagbestämmelser och fördrag avfattas på ett sätt som ger skydd mot bedrägerier.
The terms of a treaty can be amended if there is the unanimous agreement of the contracting parties.
Villkoren i ett fördrag kan ändras om de avtalsslutande parterna är överens.
contract (aussi: contracting out)
They contract this work out to internationally operating companies that are dependent on the favours of shipping companies.
De lägger ut det arbetet på entreprenad till internationellt verksamma företag som är beroende av att rederierna är gynnsamt inställda till dem.
Third, the decision to terminate the contracts in question is not a unilateral initiative by the Commission, but rather the outcome of moves initiated by the budgetary authority in the mid-1990s.
Hela processen inleddes i början på 1990-talet när parlamentet lade ut sin språkutbildning i Luxemburg på entreprenad.
contract (aussi: chord, piece)
contract (aussi: espousal)
2. Affaires
contract (aussi: outsourcing)
They contract this work out to internationally operating companies that are dependent on the favours of shipping companies.
De lägger ut det arbetet på entreprenad till internationellt verksamma företag som är beroende av att rederierna är gynnsamt inställda till dem.
Third, the decision to terminate the contracts in question is not a unilateral initiative by the Commission, but rather the outcome of moves initiated by the budgetary authority in the mid-1990s.
Hela processen inleddes i början på 1990-talet när parlamentet lade ut sin språkutbildning i Luxemburg på entreprenad.
3. Droit
contract
Instead, organisations that had close links with the clients were given preference as contractors or contracting partners.
I stället föredrog man som fördragspartner organisationer som stod i nära förbindelse med uppdragsgivaren.
However, I do not think that creating a connection with the buildings is appropriate, because we also have electoral districts and can conclude service contracts.
Jag tror dock inte att det är lämpligt att skapa en förbindelse mellan fastigheterna, eftersom vi också har valdistrikt och kan ingå avtal om tjänster.

Exemples d'usage pour « contract » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishproduction documentation, that the contract manufacturers have online access to,
tillverkningsunderlag, som kontraktstillverkarna har online-tillgång till genom
EnglishThe Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Det koreanska hotet har fortsatt, trots det kontraktsrelaterade driftsstödet.
EnglishWe need, therefore, to have the contract law project, the common frame of reference.
Vi behöver därför arbetet med avtalsrätten och den gemensamma referensramen.
EnglishThe situation at present is that 23 % of the assistants have no contract.
Som situationen är i dag, så har 23 procent av dessa inga anställningskontrakt.
Englishprocesses with suppliers and contract manufacturers, as the company does not
optimera processerna med leverantörer och kontraktstillverkare, då företaget
EnglishWe believe that this constitutes an extremely dangerous breach of the social contract.
Vi anser att detta utgör en ytterst allvarlig kränkning av det sociala kontraktet.
EnglishMany have urged for the regulation of the lists of unfair contract terms.
Många har yrkat på att förteckningen över oskäliga avtalsvillkor skulle regleras.
English(BG) In the past 48 hours, there have been three contract killings in Sofia, Bulgaria.
(BG) De senaste 48 timmarna har det skett tre beställningsmord i Sofia i Bulgarien.
EnglishSupplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.
Kredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.
EnglishThe third reason is a contract of confidence that we have signed with you.
Den tredje orsaken är ett förtroendekontrakt som vi har undertecknat med er.
English2.when a contract will be signed so that the project can enter into force?
2.När planerar man att kontraktsskrivningen kan äga rum och projektet träda i kraft?
EnglishThe economies therefore contract under the burden of public and international debts.
Därför tynar ekonomierna av under tyngden av statsskulder och internationella skulder.
EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Dessutom ska avtalen vara utformade på ett enkelt och begripligt språk.
EnglishThe labour clauses in the contract are good, but they do not go far enough.
Arbetsklausulerna i kontraktet är bra, men de går inte tillräckligt långt.
EnglishWe need modern models that also use the instruments of contract awarding.
Vi behöver moderna modeller där man också använder medlen för upphandlingen.
EnglishThankfully, we now have directives covering part-time and fixed-term contract workers.
Vi har nu, tack och lov, direktiv som omfattar deltidsanställda och visstidsanställda.
EnglishAll the attention has been focused on contract-related aid which is no longer there.
All uppmärksamhet har riktats mot kontraktsrelaterat stöd, vilket inte längre existerar.
EnglishCommissioner, you have proposed a contract for the future cohesion policy.
Johannes Hahn, du har presenterat ett förslag om den framtida sammanhållningspolitiken.
EnglishShould he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Ska han eller hon anmäla saken till polisen eller säga upp kontraktet?
EnglishYou say that information can currently be provided by means of a contract.
Ni säger att uppgifterna i nuläget kan skickas i samband med kontraktet.