« dense » traduction en suédois

EN

« dense » en suédois

EN dense
volume_up
{adjectif}

dense (aussi: close, compact, frequent, lousy)
volume_up
tät {adj.}
Slide Brisbane Vallen covered with dense geoduk that may collect any seepage of water.
Skjutbanevallen kläs in med tät geoduk som kan samla upp eventuellt inläckage av vatten.
I've often said, often, that there's nothing like a dense jungle in the rain.
Jag har ofta sagt att det finns inget bättre än en tät djungel när det regnar.
In the past, the universe was more dense, and it was also hotter.
Förr i tiden var universum mycket tätare och mycket hetare.
dense (aussi: compact, concrete)
Instead of concentrating on innovation, our businesses will now have to wade through a dense, 600-page regulation.
I stället för att koncentrera sig på innovation måste vår bransch nu plöja igenom en kompakt sexhundrasidig förordning.
It seems to me that the forty pages of this White Paper are forty dense pages, full of reflection and proposals.
Det förefaller mig som de fyrtio sidorna i denna vitbok är fyrtio kompakta sidor, fulla av betraktelser och förslag.
Hey presto, the entire European airspace is closed, even though experience has shown that volcanic ash is not really dangerous except for aeroplanes that have to cross a dense cloud.
Vips, så stängs hela det europeiska luftrummet ned, trots att erfarenheten visar att vulkanaska egentligen inte utgör någon fara utom för flygplan som måste flyga igenom ett kompakt moln.
dense (aussi: absurd, blundering, bovine, brainless)
volume_up
dum {adj.}
dense
Your regulations, which are unconsolidated, dense, sometimes incoherent if not absurd, are not responsible!
Er lagstiftning, som är okonsoliderad, ogenomtränglig, ibland osammanhängande, om inte absurd, bär inte ansvaret!
dense (aussi: eldritch)

Synonymes anglais de « dense »

dense

Exemples d'usage pour « dense » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.
I labbet, lägger vi mikrokanaler i det biologiska materialet där vi odlar cellerna.
EnglishWith its 62 paragraphs and 14 dense pages, it provides much food for thought.
De 62 punkterna i de 14 välmatade sidorna innehåller åtskilligt som är värt att begrunda.
EnglishMr President, I can see male and female pensioners among the dense crowd of members of the public.
Herr talman! Jag ser att det finns pensionärer av båda könen bland åhörarmassorna.
EnglishAll new investments were poured into a dense network of motorways and increasingly large airports.
Alla nya investeringar satsades på ett tätt motorvägsnät och allt större flygplatser.
EnglishWe believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
Vi tror att allt det här är resultatet av "The Big Bang", (sv.
EnglishThe programme you have presented for your Presidency is extremely dense.
Ni har lagt fram ett fullspäckat program för ert ordförandeskap.
EnglishThe government has created a dense network of ever wider motorways.
De styrande har skapat ett tätt nät av allt bredare motorvägar.
EnglishIn the past, the universe was more dense, and it was also hotter.
Förr i tiden var universum mycket tätare och mycket hetare.
EnglishI do not wish to reopen this debate, which has been extremely dense, but constructive.
Jag skulle inte vilja öppna den här debatten på nytt. Debatten har varit konstruktiv men även mycket komprimerad.
EnglishWithout a well-developed, dense network of collection points, collection targets are unachievable.
Utan ett välutvecklat nät av tätt belägna insamlingsplatser är det inte möjligt att uppnå insamlingsmålen.
EnglishMany of them are, for obvious reasons, internally displaced and now live in areas with dense minority group populations.
Många har fördrivits inom landet och bor nu i områden med hög andel minoritetsgrupper.
EnglishSome hundreds of regional projects have been financed and have promoted a dense network of human exchanges.
Hundratals regionala projekt har finansierats och dessa har främjat ett intensivt nätverk för informationsutbyte.
EnglishThe existence of small industries should also mean that there is a relatively dense network of cables and pipes.
Att det finns småindustrier borde också innebära att där finns ett förhållandevis tätt nät av kablar och rör.
EnglishIt seems to me that the forty pages of this White Paper are forty dense pages, full of reflection and proposals.
Det förefaller mig som de fyrtio sidorna i denna vitbok är fyrtio kompakta sidor, fulla av betraktelser och förslag.
EnglishIn the remaining provisions of this directive and the subject of our vote tomorrow, there is a great deal of dense technical content.
För övrigt omfattar detta direktiv och det vi skall rösta om i morgon väldigt många tekniska detaljer.
EnglishWe change into our boots and trudge out into the bog, around a small pond surrounded by dense marsh and deciduous trees.
Vi byter till stövlar och kängor och traskar ut i sankmarken kring ett litet viltvatten omgivet av täta videsnår och lövträd.
EnglishThey're probably less cell dense.
EnglishThose who would stop or inhibit deep-water drilling must explain how they would find an energy-dense substitute for oil.
De som vill stoppa eller förbjuda djuphavsborrning efter olja måste förklara hur de skulle hitta en energirik ersättning för oljan.
EnglishThe liberalisation of services very often benefits those in areas of dense population at the expense of consumers in less-populated areas.
Som ledamot av Europaparlamentet för västra och nordvästra Irland företräder jag en övervägande lantlig valkrets.
EnglishNoise measurements have shown interesting noise reductions of the open variant of rubber coatings but not the dense variant.
Bullermätningarna har visat på intressanta bullerreduktioner hos den öppna varianten av gummibeläggningar men inte den täta varianten.