EN

detail {substantif}

volume_up
1. général
detail (aussi: touch, point)
This action reactivates a detail that has been deactivated using Hide Detail.
Då visas en detalj igen som du tidigare har dolt med kommandot Dölj detalj.
For the first time, micro-economic reforms will be dealt with in detail.
För första gången kommer mikroekonomiska reformer att behandlas i detalj.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.
Detta är visserligen en detalj, men den påminner om fallet med den polske rörmokaren.
Information is dispersed, not quantified and often lacking in practical detail.
Informationen sprids, kvantifieras inte och brister ofta i praktiska detaljer.
Unfortunately, the Commission's document is disappointing because it lacks detail.
Tyvärr är kommissionens dokument en besvikelse eftersom det saknar detaljer.
I understand that some Member States have reservations about the detail.
Jag förstår att vissa medlemsstater har reservationer gällande detaljer.
detail (aussi: bauble, trifle, duck soup, side issue)
Mr Pirker says that is a minor detail; to me it looks like a disaster.
Pirker kallade detta en småsak, jag ser det som en katastrof.
I know in the major scheme of things this might seem like a detail, but we have a responsibility.
Jag vet att detta kan verka som en småsak i ett större perspektiv, men vi har ett ansvar.
detail
detail
In November, we have the opportunity to discuss this again in detail.
Låt mig också i dag bara snudda vid vissa riktpunkter angående innehållet; i november har vi tillfälle att tala mer om det i enskildhet.
detail (aussi: non-essential)
2. Militaire
detail (aussi: draft, posting)
detail (aussi: detachment)
volume_up
detachement {n} (avdelad trupp)

Synonymes anglais de « detail »

detail

Exemples d'usage pour « detail » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(DE) Mr President, I wanted to respond in detail to what Mr Swoboda had to say.
(DE) Herr talman! Jag ville svara utförligt på vad Hannes Swoboda hade att säga.
EnglishI shall therefore explain in detail the Commission’s position on the amendments.
Därför ska jag noggrant förklara kommissionens inställning till ändringsförslagen.
EnglishWe also have to consider in detail the question of how this data is to be used.
Vi behöver också grundligt överväga frågan om hur dessa uppgifter ska användas.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishFor permits refused, the reason for refusal should be explained in more detail.
För tillstånd som inte beviljas bör motiveringen till detta anges utförligare.
EnglishThe Commissioner has already gone into detail about Chapter IV, on foreign policy.
Avdelning IV: utrikespolitik. Kommissionsledamoten har sagt en hel del om det.
EnglishI am not putting up barriers; the overall picture is more important than the detail.
Jag sätter inte upp några hinder, den totala bilden är viktigare än detaljerna.
EnglishMrs Wemheuer has presented the chronology of the events in meticulous detail.
Wemheuer har med ett noggrant detaljarbete utarbetat en tidtabell för händelserna.
EnglishYour services have invested in the detail, in planning and in human resources.
Ni har investerat i detaljerna, i planeringen och i de mänskliga resurserna.
EnglishI should like to talk about several aspects of these reports in more detail.
Jag skulle vilja tala om flera av aspekterna i dessa betänkanden mer ingående.
EnglishWe all know that the written amendment generally goes into rather more detail.
Vi vet alla att skriftliga ändringsförslag i regel är ganska mycket mer detaljerade.
EnglishWe cannot get down to such a level of detail during the first negotiations.
Vi kan inte arbeta med så detaljerade förslag under de inledande förhandlingarna.
EnglishAll these issues are being assessed further in detail by Commission officials.
Alla dessa punkter granskas just nu ytterligare av kommissionens tjänstemän.
EnglishWe all know that the written amendment generally goes into rather more detail.
Generalsekreteraren har lyssnat mycket uppmärksamt på alla kollegers inlägg.
EnglishIt is, of course, impossible to examine in detail all aspects of the internal market.
Det är förstås omöjligt att detaljgranska alla aspekter av den inre marknaden.
EnglishThe approach itself is very sensible, but as so often, the devil is in the detail.
Det är i princip vettigt, men som så ofta återfinns problemen i utförandet.
EnglishThose of us who have practised law know that the law lies in the procedural detail.
Vi som har utövat juridik vet att juridiken infiltrerar alla förfaringssätt.
EnglishParagraphs 3 and 5 detail what we feel to be unnecessary extra spending commitments.
Punkterna 3 och 5 förordar vad vi anser vara onödiga tillkommande utgiftsåtaganden.
EnglishThat is why in my report I also welcome in detail all the Commission's proposals.
Därför välkomnar jag i mitt betänkandet också ingående alla förslag från kommissionen.
EnglishWe therefore need to study its economic and legal repercussions in detail.
Därför behöver vi undersöka de ekonomiska och rättsliga återverkningarna ingående.