« different » traduction en suédois

EN

« different » en suédois

EN different
volume_up
{adjectif}

different (aussi: distinct, unequal, uneven, various)
volume_up
olika {adj.}
Things are different for different sectors and different for different companies.
Det är olika för olika branscher och olika för olika företag.
In different contexts, different countries can have very different conditions.
Olika länder kan i olika sammanhang ha väldigt olika förutsättningar.
Different industries face different threats necessitating different security measures.
Olika industrier ställs inför olika hot som gör olika säkerhetsåtgärder nödvändiga.
different (aussi: distinctive, anomalistic)
Now we are living in a different world with different values and different political systems."
Nu lever vi i en annorlunda värld med annorlunda värderingar och annorlunda politiska system."
We have a slightly different culture and a very different history.
Vi har en något annorlunda kultur och en mycket annorlunda historia.
We have to be different from others because our model is different from other models.
Vi måste vara annorlunda än andra, eftersom vår modell är annorlunda än andra modeller.
different
The decisions were taken in a completely different place and against a completely different background.
Besluten fattades på en helt annan plats och mot en helt annan bakgrund.
These amendments would lend the report a completely different character.
Dessa ändringsförslag skulle ge betänkandet en helt annan karaktär.
That is an entirely different set of problems, and has to be dealt with in a different context.
Det är en helt annan problematik, och den måste behandlas i ett annat sammanhang.
different (aussi: additional, crisp, fresh, new)
volume_up
ny {adj.}
We now have a different Commission, though, and that opens up new opportunities.
Nu har vi dock en ny kommission och detta innebär nya möjligheter.
As you know, the report is written by a different political group every year.
Som ni vet skrivs betänkandet varje år av en ny politisk grupp.
You can also load a different bitmap pattern list or create a new one.
Dessutom kan du ladda eller skapa en ny bitmapmönstertabell.
different (aussi: distinct, especial, exclusive, express)
My report contains different proposals, four of which are particularly important.
Bland de olika förslagen i mitt betänkande är fyra av särskild betydelse.
But in his country there are still regions a statuto speciale, which have different prerogatives.
Men i hans eget hemland finns regioner med särskild status som har andra privilegier.
Some of the speakers mentioned that we have a different situation, one country has done more, another less.
Några av talarna nämnde att vi har en särskild situation i och med att vissa länder har gjort mer än andra.
different (aussi: aberrant, atypical, deviant, dissonant)
Turkey's establishment cannot tolerate discontent, protest or a different outlook.
Den styrande klassen i Turkiet kan inte tolerera missnöje, protester, avvikande uppfattningar.
Several cell ranges will be displayed at the same with different colors if they are all included in an area name.
Om flera cellområden hör till samma områdesnamn, visas de samtidigt i avvikande färg.
It is the only paragraph in the report about which I take a different view.
Det är den enda punkt i betänkandet som jag har en avvikande uppfattning om.
different (aussi: exclusive, express, particular, peculiar)
Special attention has to be paid to the coordination of different forms of transport as well as the overall functioning of the network.
Speciell uppmärksamhet måste fästas på integrering av olika trafikformer och helhetslösningar inom transportnäten.
Yesterday, in the debate with you, I noted that in the first years of the programming period there was a different situation.
I debatten med er i går fick jag reda på att det under de första åren av programperioden rådde en speciell situation.
The issues involved are extremely important but the systems in the European Union are quite different from one another.
Det rör sig om mycket speciella saker men systemen inom Europeiska unionen är ganska olika.
different (aussi: alien, dissimilar, distinct, diverse)
volume_up
olik {adj.}
These countries are therefore actually accorded a different status from the other candidate countries.
Följaktligen är behandlingen av dessa länder olik de övriga kandidatländernas.
The situation in Italy is very different from the way it is described.
Situationen i Italien är mycket olik den som skildras här.
I fully agree with those who say that this issue is different from tobacco.
Jag håller fullständigt med dem som säger att det här är en fråga som är olik tobaksfrågan.
The concept of " rare diseases ' covers more than 5 000 different diseases or conditions that do not have a common definition.
Begreppet " ovanliga sjukdomar " gäller totalt mer än 5 000 olika infektioner eller tillstånd som inte har någon gemensam nämnare.
Unfortunately, discussions on the budget have seldom brought out the best in the Member States and, sadly, last week it was no different.
Det förekommer vissa fullständigt skilda åsikter och vissa tydliga nationella intressen, men detta i sig är inte särskilt ovanligt.
different (aussi: distinct, divergent, removed, separate)
volume_up
skild {adj.}
There are widely different interpretations of crime involving drugs, for example.
Det finns vitt skilda uppfattningar om t.ex. narkotikabrottslighet.
The Rio Summit was very different from Johannesburg in some important respects.
Toppmötet i Rio skilde sig från Johannesburgmötet i några viktiga avseenden.
We will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
Vi skall arbeta vidare på det, visserligen under mycket skilda omständigheter.
different (aussi: divergent)

Synonymes anglais de « different »

different

Exemples d'usage pour « different » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishHowever, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
EnglishWould it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
Skulle den göra detsamma om de anklagade kommissionärerna hade andra sympatier?
EnglishWe all know that there are very different legal conditions in the Member States.
Vi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishEurope needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
EU behöver en annan ambition. Medborgarna förväntar sig mer övertygande åtgärder.
EnglishThe rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
Tänk på att om du reser utomlands i syfte att få vård, så gäller andra regler.
EnglishOther colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.
Andra kolleger i denna kammare har en annan åsikt om vad som anses rätt eller fel.
EnglishDare one dream a different European dream, a dream of a more pluralistic Europe?
Vågar man drömma en annan europeisk dröm, en dröm om ett mer pluralistiskt EU?
EnglishI can imagine that every member of the Council will have a different priority.
Jag antar att varje enskild ledamot av rådet kommer att ha en egen prioritering.
EnglishThe object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
EnglishA different proposal on financial aid to Greenland should be tabled concurrently.
Ett annat förslag om finansiellt stöd till Grönland bör läggas fram parallellt.
EnglishWe support a different policy, where pensions will respond to modern social needs.
Vi stöder ett annat slags politik, där pensionerna motsvarar de sociala behoven.
EnglishOn a different level, we welcome the EUR 30 million increase in Frontex's budget.
På en annan nivå välkomnar vi ökningen med 30 miljoner euro i Frontex' budget.
EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Behoven för varje nation skiftar, och det är på tiden att EU accepterar detta.
EnglishAnother alternative would be to use a different form of transport for freight.
Det andra alternativet är att välja ett annat transportsätt för lastbilstrafiken.
EnglishI believe that a different way of handling the human rights issue is on the cards.
Vi behöver handskas med frågan om de mänskliga rättigheterna på ett annat sätt.
English(DE) Mr President, we need a different EU and we also need a different EU budget.
(DE) Herr talman! Vi behöver ett annat slags EU och ett annat slags EUbudget.
EnglishWe should reject enlargement and begin a different kind of cooperation with Turkey.
Vi bör säga nej till utvidgning och inleda samarbete av annat slag med Turkiet.
EnglishAnd so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
Så vi funderade på om det inte kunde finnas ett annat sätt bakterier lever på.