EN do
volume_up
{substantif}

volume_up
fest {gen. comm.}
Ska vi dra till en annan fest?
Nej, jag vill inte gå på fest i dina byxor.
Död och fest är en dålig kombination.
do (aussi: affair, circus, social)
volume_up
tillställning {gen. comm.}
But I do not want that conference to be just a polite conference; I want it to be a dynamic event.
Men jag vill inte att konferensen skall bli enbart en artig tillställning.

Exemples d'usage pour « do » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
De viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishIt is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
Det är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
EnglishI do not agree with the honourable Member that our pleas fall on deaf ears.
   . – Jag håller inte med ledamoten om att våra vädjanden klingar för döva öron.
EnglishAll these increase the costs which their competitors do not have to contend with.
Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.
EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA: s ståndpunkt om ICC.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishHow do you prioritise the agenda if you have already set eight strategic themes?
Hur prioriterar man agendan om man redan har fastställt åtta strategiska ämnen?
EnglishMr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.
Fru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.
English   – Mr President, I do not believe there was any need for further deliberation.
   – Herr talman! Jag tror inte att det behövdes något ytterligare övervägande.
EnglishIn other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
För de nya satellitstödda systemen gäller dock inte dessa tekniska begränsningar.