« duplication » traduction en suédois

EN

« duplication » en suédois

EN

duplication {substantif}

volume_up
duplication
In supporting the Urban initiative, let us not hear about duplication.
När det gäller stadsmiljöinitiativet, så låt oss inte höra talas om en fördubbling.
We must avoid any duplication of the existing NATO structures.
Vi måste undvika en eventuell fördubbling av befintliga NATO-strukturer.
It is not a duplication of what national infrastructure managers are already doing today.
Det är ingen fördubbling av det arbete som de nationella infrastrukturförvaltarna gör i dag.
duplication
What we are seeing is a duplication of already existing institutions that increases the powers of the European Union and the EU bureaucracy.
Det vi ser nu är en duplicering av redan existerande institutioner som innebär ökad makt åt Europeiska unionen och EU-byråkratin.
It is equally important to encourage the creation of synergies and avoid unnecessary duplications in terms of personnel and functions.
Det är även viktigt att främja skapandet av synergier och undvika onödig duplicering i fråga om personal och uppgifter.
Jacek Saryusz-Wolski has said that the CFSP is seriously underfinanced, so it is crucial to avoid duplication and to increase efficiency.
Jacek Saryusz-Wolski har sagt att GUSP är allvarligt underfinansierad, så det är avgörande att undvika duplicering och att öka effektiviteten.

Synonymes anglais de « duplication »

duplication

Exemples d'usage pour « duplication » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt would have been a duplication to address them here in our specific actions.
Om vi inkluderade dem i våra speciella åtgärder skulle det innebära en dubblering.
EnglishThe system ensures that real needs are being met and that duplication is avoided.
Systemet säkrar att verkliga behov tillgodoses och att dubbelarbete undviks.
EnglishWe do not want duplication within the different institutions in terms of what we do.
Vi vill inte se några överlappningar inom de olika institutionerna i vår verksamhet.
EnglishSuch duplication occurs in certain monetary denominations in many countries.
Man har i många stater använt sig av två sådana motsvarigheter för ett visst belopp.
EnglishHave we really managed to avoid duplication of effort, which was one of our aims?
Har vi verkligen kunnat undvika dubbelarbete, vilket var ett av våra mål?
EnglishThe good cause is not served by duplication. The distribution of tasks must be clear.
Den goda avsikten gynnas inte av dubbleringar; uppgiftsfördelningen måste vara tydlig.
EnglishDuplication with Member States ' policies may be partly to blame for this.
Dubblering med medlemsstaternas åtgärder kan vara en av orsakerna till det.
EnglishDuplication with Member States' policies may be partly to blame for this.
Dubblering med medlemsstaternas åtgärder kan vara en av orsakerna till det.
EnglishAny unnecessary duplication of existing mechanisms should therefore be avoided.
En onödig dubblering av existerande mekanismer borde därför undvikas.
EnglishWe want to save the European rail industry unnecessary overlap and duplication of work.
Vi vill bespara den europeiska järnvägsindustrin onödig överlappning och dubbelarbete.
EnglishIt will also help avoid the duplication of work between the two bodies.
Dessutom kommer det att göra det enklare för de två organen att undvika dubbelarbete.
EnglishWe must, as a matter of urgency, prevent the fragmentation and duplication of aid.
Det är angeläget att undvika ett fragmenterat och dubblerat bistånd.
EnglishMainly to avoid duplication, I will only partly support the newly tabled amendments.
För att undvika dubbleringar kommer jag endast delvis att stödja de nya ändringsförslagen.
EnglishThis would help prevent bureaucratic red tape and duplication of effort.
Detta skulle bidra till att undvika byråkratiskt krångel och dubbelarbete.
EnglishWe want to avoid duplication and prevent overlaps with other agencies.
Vi vill undvika dubblering och förebygga överlappning med andra institut.
EnglishMore than ever we have to ensure complementarity and avoid duplication.
Mer än någonsin tidigare måste vi säkra kompletterande åtgärder och undvika dubbelarbete.
EnglishIn particular, the standardisation of procedures offers a chance to avoid duplication.
I synnerhet erbjuder samstämmigheten i fråga om processerna chansen att undvika dubbla arbeten.
EnglishThis could lead to a more firmly based European cooperation and reduce unnecessary duplication.
Det kan leda till ett bättre förankrat europasamarbete och minska onödigt dubbelarbete.
EnglishWe should also avoid duplication, for that is a waste of time and money.
Vi bör inse att Europaparlamentet är den enda EU-institution som är direktvald av medborgarna.
EnglishDuplication must be avoided by efficient pooling of available expertise and capacity.
Dubbelt arbete måste förhindras genom en effektiv förening av tillgänglig expertis och kapacitet.