« eager » traduction en suédois

EN

« eager » en suédois

EN eager
volume_up
{adjectif}

eager (aussi: anxious, ardent, avid, earnest)
volume_up
ivrig {adj.}
Thirdly and lastly, on enhanced cooperation with the Committee on Petitions, this is something that I am eager to develop.
För det tredje och sista är jag ivrig att förbättra samarbetet med utskottet för framställningar.
But if the UK is eager to join in, to show leadership, then we must recognize that you cannot lead from behind.
Men om Förenade kungariket är ivrigt att medverka, att visa ledarskap, då måste vi inse att man inte kan leda bakifrån.
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
Det förgångna är fullt av liv, ivrigt att få irritera oss, förarga och förolämpa oss, fresta oss att förstöra eller måla om det.
My colleague from the Government, Petr Gandalovič, is really eager to open this debate.
Min kollega i regeringen Petr Gandalovič är mycket angelägen om att inleda denna debatt.
As a Czech citizen, I suspect that the Eurosceptic Czech Government is not very eager to do so.
Som tjeckisk medborgare misstänker jag att den EU-skeptiska tjeckiska regeringen inte är så angelägen om att göra det.
eager (aussi: edgy, impatient, impulsive, restive)
You could have some eager bureaucrat who says: As long as I spend my money, Parliament will vote me more, because it sees that utilization has actually been carried out.
Det kan vara fråga om en otålig byråkrat som säger: Bara jag gör av med mina pengar så kommer parlamentet att rösta fram mer åt mig, eftersom de ser att utnyttjandet faktiskt blivit av.
eager (aussi: acute, bad, blustery, cool)
eager
volume_up
het på gröten {adj.} [fam.] [expr.]

Synonymes anglais de « eager »

eager

Exemples d'usage pour « eager » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe have already seen how civil society is eager to participate in this debate.
Vi har redan tidigare sett hur det civila samhället vill delta i den här debatten.
EnglishMr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
Detta är utan tvekan ett område där EIB är angeläget att fortsätta sin verksamhet.
EnglishGovernments have been all too eager to exploit the fear factor in this matter.
Regeringarna har varit alltför ivriga att utnyttja rädslan i denna fråga.
EnglishUp to now, European firms have been less than eager to export technology.
Europeiska företag har hittills inte varit särskilt pigga på att exportera teknik.
EnglishThe result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
Resultatet kommer förhoppningsvis snart att föreligga, och vi väntar med spänning.
EnglishGovernments have been all too eager to exploit the fear factor in this matter.
I Tyskland har polisövervakningen på offentliga platser trappats upp.
EnglishWhat is it about a big brain that nature was so eager for every one of us to have one?
Vad är då med en stor hjärna att naturen så gärna vill att var och en av oss ska ha en?
EnglishI am eager to see what the Commission will produce for us in this regard.
Det ska bli spännande att se vad kommissionen kommer att ta fram för oss i detta avseende.
EnglishThe EU has not been eager to offer Ukraine the prospect of EU membership.
EU har inte varit ivrigt att erbjuda Ukraina möjligheten till ett framtida medlemskap i EU.
EnglishThe Slovaks appreciate the risks, but are eager for this further chance.
Slovakerna är medvetna om riskerna, men vill gärna ha denna nya chans.
EnglishMany of them seemed to be eager to avoid traditional regulation.
Många av dem tycktes vara angelägna om att undvika traditionell reglering.
EnglishMr President-in-Office, you have made us in the European Parliament eager to leave for Lisbon already.
Herr rådsordförande! Ni har dragit in en uppbrottsstämning här i Europaparlamentet.
EnglishThis is therefore a complementarity that we have been eager to implement.
Det är alltså detta kompletterande system vi ville genomföra.
EnglishM leaves for Europe today with a sample case of the chemicals, to sell to the most eager nation.
M åker till Europa med prover att sälja till de ivrigaste länderna.
EnglishCommissioner, we await the report with eager anticipation.
Fru kommissionsledamot! Vi ser fram emot rapporten med spänd förväntan.
EnglishI thought you weren't due till next week, you eager beaver.
Jag trodde inte det var förrän nästa vecka, din ivriga rackare.
EnglishWe await with eager expectation the predictable complaints from Member States to the European Court of Justice.
Vi ser med spänning fram emot det väntade åtalet från medlemsstaterna inför EG-domstolen.
EnglishThey are also eager for their representatives to take appropriate measures to deal with the matter.
De är också angelägna om att deras representanter vidtar lämpliga åtgärder för att hantera denna fråga.
EnglishThis is to be regretted, despite my sympathy for the Commission which is eager to update Directive 94/58.
Detta kan bara beklagas, trots min sympati för kommissionen som ivrigt vill ändra direktiv 94/58.
EnglishThis is to be regretted, despite my sympathy for the Commission which is eager to update Directive 94/ 58.
Detta kan bara beklagas, trots min sympati för kommissionen som ivrigt vill ändra direktiv 94 / 58.