« earnest » traduction en suédois

EN

« earnest » en suédois

volume_up
earnest {substantif}
EN

earnest {substantif}

volume_up
I would like to make an earnest appeal for this evidence to be given to the Polish prosecution service, because an investigation into this matter is under way in Poland.
Jag vill innerligt vädja om att dessa bevis ska överlämnas till den polska åklagarmyndigheten, eftersom en utredning av frågan är på väg att genomföras i Polen.
earnest (aussi: bounty, deposit)
earnest

Synonymes anglais de « earnest »

earnest

Exemples d'usage pour « earnest » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, the work on increasing public access in the EU has started in earnest.
Herr ordförande! Arbetet på att öka offentligheten i EU har kommit i gång på allvar.
EnglishDifficulties begin in earnest when it comes to evaluating such costs.
Svårigheterna är också stora när det gäller att bedöma storleken på dessa kostnader.
EnglishI believe that the items contained in the statement from the Commission will be very much in earnest.
Jag tror att motiven för detta uttalande från kommissionen är mycket seriösa.
EnglishIt is my earnest desire that they do not lead to something even worse.
Jag hoppas innerligt att de inte leder till någonting ännu värre.
EnglishThis is our earnest desire, our dream and what we want to become a reality as soon as possible.
Det är vår önskan, det är vår dröm och det är vad vi vill förverkliga så snart som möjligt.
EnglishThe fact is that we have to get stuck in to the job with greater earnest and greater determination.
Faktum är att vi måste sätta igång med arbetet med större allvar och större beslutsamhet.
EnglishWe express our earnest desire to see such an involvement in all the contacts we have with them.
Vi framför vår innerliga önskan att få se ett sådant engagemang i alla våra kontakter med dem.
EnglishThis is why I am calling on the European institutions to start dealing with this matter in earnest.
Jag uppmanar därför de europeiska institutionerna att börja ta tag i denna fråga på allvar.
EnglishAt last that pressure has made it possible to get the repatriation operations going in earnest.
Påtryckningarna lyckades till slut få igång hemsändningen.
EnglishIt is now for the Commission to ensure that the programme starts in earnest at the beginning of next year.
Det är nu upp till kommissionen att se till att programmet startar på allvar i början av nästa år.
EnglishThis begs the question of whether it was meant in earnest.
Detta väcker frågan om det verkligen var menat på allvar.
EnglishWhen the Darfur peace process starts in earnest, the EU is also prepared to aid reconstruction in Darfur.
När Darfurfredsprocessen startar på allvar är EU också beredd att bidra till återuppbyggandet i Darfur.
EnglishFortunately, we have activity-based budgeting, which is now being implemented in earnest for the first time.
Lyckligtvis tillämpar vi en verksamhetsbaserad budgetering som nu för första gången genomförs på allvar.
EnglishIt is quite evident that the Committee of the Regions still has not taken this in hand in earnest: quite the reverse.
Det är helt uppenbart att man ännu inte tagit itu med detta på allvar i Regionkommittén – tvärtom.
EnglishRoad safety in Europe is still an issue that demands our earnest attention and that causes us great concern.
Vägsäkerhet inom EU är fortfarande en fråga som kräver vår största uppmärksamhet och något som oroar oss mycket.
EnglishThe incredible thing is that the regime is actually in earnest, given that sentences as long as 26 years have already been inflicted.
Och regimen gör detta på allvar, eftersom man redan dömt till 26 år.
EnglishWe have an important task to complete: building in earnest, alongside an economic Europe, a social Europe.
Vi har en viktig uppgift som vi skall slutföra, nämligen att vid sidan av ett ekonomiskt EU på allvar bygga ett socialt EU.
EnglishIt is my earnest desire that the problems referred to today will have faded into oblivion in a couple of years’ time.
Det är min innerliga önskan att de problem som vi har talat om i dag kommer att ha fallit i glömska om ett par år.
EnglishMadam Commissioner, we make an earnest appeal for a constructive dialogue with you and with the Council on this specific issue.
Ärade fru kommissionär, vi ber er mycket enträget om en konkret, konstruktiv dialog med er och med rådet.
EnglishWe are no longer in earnest about these debates on topical and urgent subjects of major importance, nor is our attitude to be taken seriously.
Så som vi hanterar dessa viktiga debatter i aktuellt ärende kan de inte längre tas på allvar.