« education » traduction en suédois

EN

« education » en suédois

volume_up
education {substantif}

EN education
volume_up
{substantif}

education (aussi: qualification)
volume_up
utbildning {gen. comm.}
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
utbildning, utbildning och åter utbildning? är det verkliga svaret på fattigdomen.
I believe that 'education, education, education' is the real answer to poverty.
utbildning, utbildning och åter utbildning? är det verkliga svaret på fattigdomen.
För det andra handlar det om utbildning, utbildning och utbildning.
education (aussi: pedagogy, tuition, teaching)
volume_up
undervisning {gen. comm.}
European development aid must remain focused on education and other social programmes.
Europeisk utvecklingshjälp måste riktas på undervisning och andra sociala program.
These schools then subsidised free education for the non-working poor.
Dessa skolor finansierade sedan fri undervisning för fattiga arbetslösa människor.
The right to education and access to education are often empty words in developing countries.
Rätten till undervisning och tillgång till undervisning och utbildning är ofta lösa begrepp i utvecklingsländer.
education
volume_up
uppfostran {s.sg.} (bestämd form)
The training and education of young people is an essential matter.
Utbildning och uppfostran av ungdomar är något mycket viktigt.
We should therefore stress the importance of upbringing rather than education.
Vi bör därför betona vikten av uppfostran snarare än utbildning.
This brings us to issues of education and training within the family.
Då kommer vi till frågorna om utbildning och uppfostran i familjen.
education (aussi: composition, culture, formation, learning)
volume_up
bildning {gen. comm.}
There is more to education than equipping people for employment.
Bildning är mer än en sysselsättningsförmåga.
This is, in the long run, fatal for the cultural education of citizens.
Det är på sikt ödesdigert för medborgarnas kulturella bildning.
According to its doctrine, great wealth is needed to qualify for health and education.
Enligt den skall även hälsa och bildning mätas med penningmått.
education (aussi: discipline)
volume_up
fostran {s.sg.} (bestämd form)
And, thirdly, media education is needed not only for children but also for their parents.
Och för det tredje: Fostran för medieområdet, inte bara för barnen utan även för föräldrarna.
It would also be very much in harmony with preparations for the physical education theme year.
Det skulle även passa mycket bra ihop med förberedelserna för temaåret för fysisk fostran.
For years now she has done some really excellent work to promote sport and physical education.
Hon har utfört ett utomordentligt arbete för idrott och fysisk fostran redan under många år.
I could mention the great needs in the fields of education and schooling for example.
Jag kan som exempel nämna det stora behov som finns inom skola och utbildningsväsen.
Nor should the Member States ' responsibilities for shaping the content of their education systems be restricted by such a status.
Därutöver får medlemsstaternas egenansvar då det gäller organisationen av innehållet i deras utbildningsväsen inte inskränkas genom en sådan status.
Nor should the Member States' responsibilities for shaping the content of their education systems be restricted by such a status.
Därutöver får medlemsstaternas egenansvar då det gäller organisationen av innehållet i deras utbildningsväsen inte inskränkas genom en sådan status.
education

Synonymes anglais de « education »

education

Exemples d'usage pour « education » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEducation has a major part to play in building an equal and integrated society.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
EnglishThe European Union is supporting public health and it is supporting education.
Europeiska unionen stöder hälso- och sjukvården, den stöder utbildningsväsendet.
EnglishI welcome the report on European cooperation in vocational education and training.
Jag välkomnar betänkandet om EU-samarbete inom yrkesutbildning och fortbildning.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Privata utbildningsinitiativ behövs för att befria landet från sin stelbenthet.
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) De europeiska värdena är särskilt viktiga för utbildningssystemet i Rumänien.
EnglishThe first point Mr Figeľ mentioned referred to actions in the field of education.
Den första fråga Ján Figeľ tog upp handlade om åtgärder på utbildningsområdet.
EnglishThey also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
De förbättrar också mödrahälsan om de kombineras med tillräcklig sexualkunskap.
EnglishThis is a result of globalisation, which affects everything, including education.
Detta är ett resultat av globaliseringen som påverkar allt, även utbildningen.
EnglishMany of them also viewed outdoor education as something only for science subjects.
Många såg också utomhuspedagogik som något för enbart naturvetenskapliga ämnen.
EnglishResearchers actively involved in undergraduate education as widely as possible.
Forskare deltar aktivt i grundutbildningen i så stor utsträckning som möjligt.
EnglishAnd it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
Och detta indikerar att utbildnings hela struktur förändras under våra fötter.
EnglishWith the advent of the national state, education became increasingly national.
I och med nationalstatens ankomst har undervisningen blivit allt mer nationell.
EnglishThere is no great disagreement about the necessity and value of further education.
Det råder väl ingen större oenighet om nödvändigheten och värdet av fortbildning.
EnglishEducation systems must be efficient, equitable and, above all, freely accessible.
Utbildningssystem måste vara effektiva, jämlika och framför allt avgiftsfria.
EnglishIn other words, we need to focus on young people and on education in schools.
Vi behöver med andra ord inrikta oss på de unga och på utbildningen i skolorna.
EnglishWe recommend preventive work, treatment, social education and rehabilitation.
Vi förordar förebyggande arbete, behandling, social träning och återanpassning.
EnglishIn education, many elements with exercises that combine theory and practice.
Inom utbildningen ingår många moment med övningar där teori och praktik förenas.
EnglishDirecção Geral do Ensino Superior Directorate-General for Higher Education Av.
Direcção Geral do Ensino Superior Directorate-General for Higher Education Av.
EnglishUniversity and college education and research are the basis for a new society.
Det är högskoleutbildning och -forskning som skapar grunden för ett nytt samhälle.
EnglishAnd the final problem which I would like to put to you is to do with education.
Den sista frågeställningen som jag tar upp här har att göra med utbildningen.