EN

embrace {substantif}

volume_up
embrace (aussi: clasp, cuddle, squeeze)
The European Parliament ’ s unthinking embrace of Oxfam is in itself a good example of the crazy turn things can take when we are not critical in embracing Fair Trade products.
Just Europaparlamentets huvudlösa omfamning av Oxfam är ett bra exempel på hur galet det kan bli när vi är okritiska när vi omfamnar rättvisa produkter.
The European Parliament’s unthinking embrace of Oxfam is in itself a good example of the crazy turn things can take when we are not critical in embracing Fair Trade products.
Just Europaparlamentets huvudlösa omfamning av Oxfam är ett bra exempel på hur galet det kan bli när vi är okritiska när vi omfamnar rättvisa produkter.
embrace (aussi: cuddle, hug, squeeze)
volume_up
kram {gen. comm.}
So, to all of you, ladies and gentlemen, I bring a warm embrace from Angola.
Till alla er, mina damer och herrar, kommer jag helt enkelt från Angola med en stor kram.

Synonymes anglais de « embrace »

embrace

Exemples d'usage pour « embrace » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis would be a step towards democracy and the Commission should embrace it.
Detta skulle vara ett steg mot demokrati och kommissionen borde välkomna detta.
EnglishTo embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
Att öppna för en tillåtande attityd gentemot så kallade lätta droger vore förödande.
EnglishAs long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Så länge vi anammar globaliseringen kommer vi inte att kunna arbeta oss upp ur krisen.
EnglishIf nothing is done, the EU will not embrace the aims spelt out in that agreement.
Görs ingenting kommer EU inte att uppnå målsättningarna i Kyoto-avtalet.
EnglishWe need to realise that if we embrace the challenge, we can profit by our own example.
Vi måste inse att om vi antar utmaningen, så kan vi dra nytta av vårt eget exempel.
EnglishThe solution is not to turn away from the Union, but to embrace Europe even more.
Lösningen är inte att vända sig bort från EU, utan att värna EU än mer.
EnglishAt first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop.
Vid första behandlingen godkände inte parlamentet begreppet slutet kretslopp.
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Överallt runt världen, ser vi mer och mer folk som omfamnar ett nytt liv inom gångavstånd.
EnglishYou cannot embrace globalisation while abandoning large numbers of our citizens.
Man kan inte bejaka globaliseringen samtidigt som man överger ett stort antal av våra medborgare.
EnglishIt is time to embrace the primacy of the nation states over the stifling control of Brussels.
Det är dags att förorda nationalstatens företräde framför Bryssels kvävande kontroll.
EnglishOur first task was therefore to embrace multiculturalism and differences.
Vår första uppgift blev därför att välkomna mångkultur och olikheter.
EnglishI could either deny my mental illness or embrace my mental skillness.
Jag kunde antingen förneka min mentala sjukdom eller acceptera min mentala sjukt-bra-dom.
EnglishThat is something that we should embrace -- a wealthy China, a wealthy India, a wealthy Africa.
Det är något vi bör uppmuntra - ett rikt Kina, rikt Indien, rikt Afrika.
EnglishWhen I speak to patients and their families, I am moved by their capacity to embrace hope.
När jag talar med patienter och deras familjer blir jag rörd över deras förmåga att hysa hopp.
EnglishOur task is to embrace a more responsible position, both globally and in the European Union.
Vår uppgift är att hävda en mer ansvarsfull hållning såväl globalt som i Europeiska unionen.
EnglishWhat started as a sub-prime crisis has now moved way beyond this to embrace the whole economy.
Det som började som en bolånekris har nu blivit mycket mer omfattande och berör hela ekonomin.
EnglishEurope must not only concentrate on its own development but also embrace globalisation.
Europa får inte bara fokusera på sin egen utveckling, utan måste också engagera sig i globaliseringen.
EnglishWe must regain consumer confidence by producing a policy that will embrace all aspects.
Vi måste återvinna konsumenternas förtroende genom att utveckla en politik som omfattar alla aspekter.
EnglishWe must hold fast to joint decision-making institutions which embrace the Member States.
Vi måste benhårt hålla fast vid sammanhållningen av medlemsstaterna med hjälp av gemensamma beslutsorgan.
EnglishThe fact that we now embrace all hard woods in this particular directive is a sensible start.
Det faktum att alla hårda träslag numera omfattas av detta specifika direktiv är en förnuftig början.