EN employment
volume_up
{substantif}

employment (aussi: duty, job, occupation, operation)
In some countries, unlawful employment accounts for almost 15% of all employment.
I vissa länder står olagligt arbete för nästan 15 procent av hela sysselsättningen.
It is also necessary to use local employment initiatives to create more employment.
Det gäller också att med hjälp av lokala sysselsättningsinitiativ åstadkomma mer arbete.
Then there is the matter of bogus self-employment and certain new forms of employment.
Dessutom har vi frågan om fiktivt oberoende arbete och vissa nya sysselsättningsformer.
employment (aussi: occupation, pursuit, work)
volume_up
sysselsättning {gen. comm.}
They want employment, they want a return to growth, which will create employment.
De vill ha sysselsättning, de vill återgå till tillväxt, vilket kommer att skapa sysselsättning.
In conclusion, the Committee on Social Affairs and Employment supports the report.
Avslutningsvis stöder utskottet för sysselsättning och socialfrågor betänkandet.
The aim to achieve a high level of employment is replaced by the plan to achieve full employment.
Syftet att nå hög sysselsättning ersätts av planen för full sysselsättning.
employment (aussi: job, work, grind, graft)
Employment for a partner, however, is not something the university can guarantee.
Jobb för medföljande kan dock universitetet inte garantera.
As more people take up employment, the focus on working conditions increases.
I takt med att fler får jobb kommer också arbetslivets villkor alltmer i fokus.
Arbetslöshet, sysselsättning och nya jobb är nationella uppgifter.
employment (aussi: hiring, job, place, position)
volume_up
anställning {gen. comm.}
Illegal employment plays a significant role in reducing standards of employment.
Olaglig anställning bidrar starkt till att minska anställningsnormerna.
Third, there are several references in the resolution to permanent employment.
För det tredje, i resolutionen görs många hänvisningar till fast anställning.
This Article shall not apply to employment in the public service.
    Denna artikel skall inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst.
employment (aussi: favor, office, place, post)
volume_up
tjänst {gen. comm.}
This Article shall not apply to employment in the public service.
    Denna artikel skall inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst.
Euron skall vara ett instrument i tillväxtens och sysselsättningens tjänst.
That person left the Commission's employment on 31 December 2001.
Denna person slutade sin tjänst hos kommissionen den 31 december 2001.
employment (aussi: accommodation, area, capacity, ground)
volume_up
plats {gen. comm.}
Growth and employment must have priority, and that must be reflected in political decisions.
Tillväxt och sysselsättning måste prioriteras och återfå sin givna plats i politiken.
The unemployed really need support, guidance and motivation in order to be reintegrated into employment.
De arbetslösa har behov av stöd, orientering och motivation för att ta plats i yrkeslivet.
The jigsaw puzzle of directives under discussion here will make Europe even more attractive, particularly for those in employment.
Det pussel av direktiv som det är tal om här kommer att göra Europa till en ännu bättre plats att leva på, i synnerhet för de anställda.
employment (aussi: appliance, application, exertion, operation)
volume_up
användning {gen. comm.}
What we need today is a long-term, visionary employment policy.
Vad vi i dag har användning för är en långsiktig och visionär sysselsättningspolitik.
Peat and wood consumption, therefore, at the same time promotes employment.
Därför befrämjar deras användning samtidigt även sysselsättningen.
Another issue is the infringement of the right to leave where there is a limited contract of employment.
En annan fråga rör det faktum att rätten till ledighet kringgås genom användning av avtal om visstidsanställning.
employment (aussi: application)

Synonymes anglais de « employment »

employment

Exemples d'usage pour « employment » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English   The resolution provides guidelines for the Member States’ employment policies.
   .– Resolutionen anger riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik.
EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Jag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
EnglishThere is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.
Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.
EnglishIt is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
Det handlar om miljarder människors dagliga liv och sysselsättningsmöjligheter.
EnglishIn Europe, the total employment rate increased by 9 % during that same period.
Inom EU ökade den totala sysselsättningsgraden med 9 procent under samma period.
EnglishAid is no substitute for economic policy and a well-ordered employment policy.
Stöd kan inte ersätta en ekonomisk politik och en ordnad sysselsättningspolitik.
EnglishImmigration also needs to be linked to employment, as has already been the case.
Invandringen behöver också kopplas till sysselsättningen, vilket redan har gjorts.
EnglishIn Europe, the total employment rate increased by 9% during that same period.
Inom EU ökade den totala sysselsättningsgraden med 9 procent under samma period.
EnglishTechnological developments in the aerospace industry represent aid for employment.
Tekniska genomföranden på flygindustriområdet innebär stöd till sysselsättningen.
EnglishIn that respect Socrates is also a contribution to employment policy in Europe.
I så måtto utgör Sokrates också ett bidrag till sysselsättningspolitiken i Europa.
EnglishIt involved taking new initiatives to strengthen employment policy in the Union.
Det togs därigenom nya initiativ för att stärka sysselsättningspolitiken i unionen.
English. – Mr President, ladies and gentlemen, we should like to speak about employment.
   .– Herr talman, mina damer och herrar! Vi vill ta upp frågan om arbetslöshet.
EnglishAt a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
I ett läge där vi står inför en sysselsättningskris bör detta ha högsta prioritet.
EnglishLike the work on employment, the Commission's proposal is founded upon four pillars.
Kommissionens förslag är likt sysselsättningssamarbetet uppbyggt på fyra pelare.
EnglishHuman resources, too, must be taken into account, since that affects employment.
Vi måste också tänka på de mänskliga resurserna eftersom det berör sysselsättningen.
EnglishIf we succeed in this, it can be expected to have a positive effect on employment.
Om vi lyckas med detta kan det förväntas inverka positivt på sysselsättningen.
EnglishWe wonder what will happen to employment and that is the million dollar question.
Vi undrar vad som kommer att hända med sysselsättningen: detta är det stora okända.
EnglishThe debate on the reform of the Employment Strategy started back in July last year.
Diskussionen om översynen av sysselsättningsstrategin startade i juli förra året.
EnglishIn Terres de l'Ebre (Catalonia), employment in the service sector is at 60%.
I Terres de l'Ebre (Katalonien) är sysselsättningen i tjänstesektorn 60 procent.
EnglishOn top of that, some Member States falsify the official employment statistics.
En del medlemsstater förvränger dessutom den officiella sysselsättningsstatistiken.